Vragen over de verwaar­lozing van dieren in Caribisch Nederland


Indiendatum: jul. 2016

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de verwaarlozing van dieren in Caribisch Nederland.

1. Bent u op de hoogte van de sterfte door aanhoudende droogte van veel dieren op het eiland Sint Eustatius?

2. Is het waar dat zowel het rondzwervende vee (roaming animals), als het vee dat gehouden wordt binnen omheiningen dikwijls sterk vermagerd is en onvoldoende verzorgd wordt door hun eigenaren?

3. Bent u op de hoogte van de petitie die is ingediend door 500 lokale bewoners, waarin de lokale overheid wordt verzocht om hierop te handhaven? Is het waar dat de lokale overheid heeft verzuimd om in actie te komen?

4. Kunt u aangeven welke stappen de lokale overheid onderneemt om verwaarlozing van dieren tegen te gaan? Is dit naar uw opvatting voldoende? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met de lokale overheid van Sint Eustatius om verwaarlozing van dieren tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2016
Antwoorddatum: 18 jul. 2016

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de verwaarlozing van dieren in Caribisch Nederland, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen.

1
Bent u op de hoogte van de sterfte van veel dieren door aanhoudende droogte op het eiland Sint Eustatius?

Antwoord

Ja.

2
Is het waar dat zowel het rondzwervende vee (roaming animals) gehouden wordt binnen omheiningen dikwijls sterk vermagerd is en onvoldoende verzorgd wordt door hun eigenaren?

Antwoord

Er zijn gevallen waarbij eigenaren van vee onvoldoende zorg dragen voor hun dieren. De lokale overheid probeert onvoldoende verzorging te voorkomen. Dierenwelzijnsorganisaties bieden hulp bij het opvangen van ezels. De lokale overheid en dierenwelzijnsorganisaties doen hun best om het welzijn van dieren op Sint Eustatius te verbeteren. Zie verder het antwoord bij vraag 4.

3
Bent u op de hoogte van de petitie die is ingediend door 500 lokale bewoners, waarin de lokale overheid wordt verzocht om hierop te handhaven? Is het waar dat de lokale overheid heeft verzuimd om in actie te komen?

Antwoord

Het is mij bekend dat een petitie is aangeboden waarin de regering wordt gevraagd om een einde te maken aan het rondzwerven van dieren vanwege de ongelukken en de vernielingen door dieren, de onhygiënische situatie en de slechte conditie van de dieren. Het probleem van de loslopende dieren speelt al enkele decennia. Sinds 2010 tracht de lokale overheid een einde te maken aan deze situatie en zijn verscheidene acties ondernomen door de lokale overheid. Zie verder het antwoord bij vraag 4.

4
Kunt u aangeven welke stappen de lokale overheid onderneemt om verwaarlozing van dieren tegen te gaan? Is dit naar uw opvatting voldoende? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken het project “Roaming animals Sint Eustatius” gefinancierd in het kader van de “Bijzondere uitkering natuur Caribisch Nederland”. Dit project moet een einde maken aan de loslopende dieren op het eiland. Binnen dit project zijn er verschillende stappen gezet.

Een belangrijke stap bestaat uit de recente (juli 2016) aanpassingen van een tweetal eilandsverordeningen:

In de “Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap” is nu een verbod opgenomen op het loslopen van vee op de openbare weg, op terrein van iemand anders zonder diens toestemming en het loslopen van vee op onafgegrensd terrein. Bij overtreding van het verbod worden de dieren verkocht of geslacht, indien de eigenaar zich niet meldt.

Met de “Eilandsverordening tot wijziging van de Vee registratie verordening”, is voor eigenaren van vee de verplichting opgenomen het vee binnen vier weken na de geboorte te merken en de geboorte binnen 48 uur te registreren, naast de reeds bestaande verplichting om transacties en wijzigingen van invoeren, verkopen, ruilen, slachten of overlijden binnen 48 uur te registreren.
Tevens heeft de lokale overheid preventieve maatregelen genomen die verwaarlozing moeten voorkomen:

Eigenaren krijgen de gelegenheid om dieren te laten slachten en hun veestapel te verkopen, zodat er een beheersbaar aantal dieren overblijft;

Veevoer wordt tegen gereduceerde prijzen aangeboden;

Er is land beschikbaar gesteld om veevoeders te verbouwen.

Dit zijn goede stappen om tot verbetering van het dierenwelzijn te komen.

5
Bent u bereid in gesprek te gaan met de lokale overheid van Sint Eustatius om verwaarlozing van dieren tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Verwaarlozing van dieren is primair de verantwoordelijkheid van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius en gezien de stappen die de lokale overheid heeft gezet, is een gesprek nu niet aan de orde.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen van de EU om zich te verzetten tegen een totaal verbod op ivoorhandel

Lees verder

Vragen over een nieuwe vondst van het Hepatitis E virus op Nederlandse leverworst en paté

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer