Vragen over de reeks van inci­denten bij de kern­cen­trale Tihange


Indiendatum: jan. 2016

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de reeks van incidenten bij de kerncentrale Tihange.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Omstreden kernreactor Tihange opnieuw uitgevallen’?[1]
  2. Hoe schat u de veiligheidssituatie bij kerncentrale Tihange in, nu de kerncentrale alweer is stilgelegd als gevolg van een lekkage, kort nadat de centrale in december al stil was gelegd vanwege duizenden scheurtjes in kernreactor 2?
  3. Kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich de afgelopen drie jaar bij de kerncentrales Doel en Tihange hebben voorgedaan?
  4. Is het kabinet bereid zich aan te sluiten bij de juridische stappen die Maastricht en Aken gaan ondernemen?[2] Zo nee, waarom niet?
  5. Welke ondersteuning kan het kabinet Maastricht bieden in de juridische stappen tegen de Belgische kerncentrales?
  6. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Belgische senator Lode Vereeck dat de Nederlandse zorgen “bangmakerij en stemmingmakerij” zijn?[3]
  7. Hoe veilig zijn de kerncentrales van Tihange en Doel volgens de minister?


[1] http://www.nu.nl/buitenland/4202959/omstreden-kernreactor-tihange-opnieuw-uitgevallen.html

[2] http://www.1limburg.nl/maastricht-en-aken-pakken-tihange-juridisch-aan

[3] http://www.1limburg.nl/belgisch-senator-procedure-tegen-tihange-zinloos?context=default

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 25 jan. 2016

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de reeks van incidenten bij de kerncentrale Tihange (ingezonden 28 januari 2016).

Antwoord van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 15 februari 2016).


Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Omstreden kernreactor Tihange opnieuw uitgevallen»»?1

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Hoe schat u de veiligheidssituatie bij de kerncentrale bij Tihange in, nu de kerncentrale alweer is stilgelegd als gevolg van een lekkage, kort nadat de centrale in december al stil was gelegd vanwege duizenden scheurtjes in kernreactor 2?

Antwoord 2
De Belgische toezichthouder heeft na uitgebreid onderzoek toestemming gegeven voor het opstarten van de kernreactor Tihange 2 in december vorig jaar. Op 24 januari 2016 is de reactor Tihange 2 preventief in warme stilstand gebracht als reactie op een lekkage in de machinezaal. Het lek vond plaats in het niet-nucleaire deel van de reactor en had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid. Nucleaire veiligheid wordt geborgd doordat dergelijke storingen niet leiden tot ongevallen of gevaar voor de omgeving, maar tot een gecontroleerde automatische afschakeling of door het inschakelen van een back-up systeem. De ANVS heeft op aanvraag duiding gehad over deze storing van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC gaf aan dat deze storing geen gevolgen had voor de veiligheid van de kernreactor of de omgeving.

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich de afgelopen drie jaar bij de kerncentrales Doel en Tihange hebben voorgedaan?

Antwoord 3
Nucleaire incidenten en ongevallen worden ingeschaald volgens de internati-onale INES schaal (http://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/ines). Deze inschaling loopt van INES-1 (storing) tot INES-7 (zwaar ongeval). België hanteert net als Nederland een systeem waarbij ook ongewone gebeurtenis-sen zonder veiligheidsrelevantie worden gerapporteerd, in België worden deze de «N-nul» meldingen genoemd. Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt incidenten bij voor de Belgische reactoren. Het FANC publiceert deze incidenten op de website (www.fanc.fg-ov.be) en in haar jaarrapporten. In de Belgische kerncentrales Doel en Tihange hebben zich de afgelopen jaren alleen incidenten voorgedaan die zijn ingeschaald op INES-1 niveau. In 2015 waren dit er 8, in 2014 waren het er 4 en in 2013 waren dit er 10. Het FANC publiceert geen statistieken van de N-nul meldingen. Dergelijke gebeurtenissen hebben geen relevantie voor de nucleaire veiligheid, de lekkage van 24 januari in Tihange 2 was een dergelijke gebeurtenis maar ook kleine persoonlijke ongelukken waarbij een ambulance nodig is op het terrein van de kerncentrale vallen hieronder.

Vraag 4, 5
Bent u bereid u aan te sluiten bij de juridische stappen die Maastricht en Aken gaan zetten?2 Zo nee, waarom niet? Welke ondersteuning kunt u Maastricht bieden in de juridische stappen tegen de Belgische kerncentrales?

Antwoord 4, 5
Nee, ik sluit niet aan bij de genoemde juridische stappen. De nucleaire veiligheid in België is een nationale verantwoordelijkheid van de Belgen. In mijn gesprek met onder andere de burgemeester van Maastricht op 18 januari jl. heb ik aangegeven dat ik juridische stappen van gemeenten beschouw als een zaak van de gemeenten zelf.

Vraag 6
Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Belgische senator dat de Nederlandse zorgen «bangmakerij en stemmingmakerij» zijn?3

Antwoord 6
Ik heb begrip voor de gevoelens van onrust bij de bevolking in met name de grensregio’s. De complexiteit van nucleaire installaties en de aandacht van de media maken het niet altijd duidelijk of een bedrijfsmatige storing iets is waar (potentieel) gevaar in schuilt of niet. Daarom heb ik gevraagd of de ANVS en de Veiligheidsregio’s en de Belgische autoriteiten in contact willen treden om te kijken hoe het versterken van de informatiepositie kan bijdragen aan het verminderen van de zorgen en onrust.

Vraag 7
Hoe veilig zijn de kerncentrales van Tihange en Doel volgens u?

Antwoord 7
Het onafhankelijke Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt toezicht op de veiligheid van de betreffende reactoren. Het FANC is van oordeel dat de centrales voldoen aan de veiligheidseisen zijn. Ik heb geen aanwijzing dat het oordeel van het FANC niet klopt.

1 http://www.nu.nl/buitenland/4202959/omstreden-kernreactor-tihange-opnieuw-uitgevallen.html

2 http://www.1limburg.nl/maastricht-en-aken-pakken-tihange-juridisch-aan3http://www.1limburg.nl/belgisch-senator-procedure-tegen-tihange-zinloos?context=default

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer