Vragen over de open­baarheid van jacht­ge­gevens


Indiendatum: jun. 2013

1. Kent u het bericht ‘Gelderland moet jachtgegevens Veluwe openbaren’?[1]

2. Hoe beoordeelt u het feit dat de provincie Gelderland tegenover de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State ter zitting heeft toegelicht dat uit rapportages van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst volgt dat dierenactivisten gebruikmaken van openbare gegevens en in dat kader heeft gesteld dat “Zodra de indeling van de jachtvelden bekend is, gerichte verstoring van faunabeheeractiviteiten kan plaatsvinden” zonder dat de provincie ondersteunend bewijs voor deze laatste stelling heeft overlegd?[2]

3. Zijn er stukken van de AIVD die de stelling van de provincie Gelderland dat “Zodra de indeling van de jachtvelden bekend is, gerichte verstoring van faunabeheeractiviteiten kan plaatsvinden” onderbouwen? Zo ja, bent u bereid deze stukken met de Kamer te delen? Zo nee, bent u bereid de Provincie Gelderland aan te spreken op het plegen van kennelijk ongegronde verdachtmakingen ten aanzien van groepen burgers, zonder onderbouwing?

4. Bent u bereid naar aanleiding van genoemde uitspraak van de Raad van State alle provincies te verzoeken de jachtvelden in alle gevallen openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3453296/2013/06/05/Gelderland-moet-jachtgegevens-Veluwe-openbaren.dhtml

[2] Uitspraak 201200543/1/A3 onder punt 5.1

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 1 jul. 2013

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken over de openbaarheid van jachtgegevens (ingezonden 12 juni 2013)

1. Kent u het bericht ‘Gelderland moet jachtgegevens Veluwe openbaren’?

Antwoord: Ja.

2. Hoe beoordeelt u het feit dat de provincie Gelderland tegenover de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State ter zitting heeft toegelicht dat uit rapportagesvan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst volgt dat dierenactivisten gebruik maken van openbare gegevens en in dat kader heeft gesteld dat “Zodra de indeling van de jachtvelden bekend is, gerichte verstoring van faunabeheeractiviteiten kan plaatsvinden”, zonder dat de provincie ondersteunend bewijs voor deze laatste stelling heeft overlegd?

Antwoord: Het is niet aan mij om het handelen van de provincie Gelderland te beoordelen.

3. Zijn er stukken van de Algemene Inlichtingen - en Veiligheidsdienst (AIVD) die de stelling van de provincie Gelderland dat “Zodra de indeling van de jachtvelden bekend is, gerichte verstoring van faunabeheeractiviteiten kan plaatsvinden” onderbouwen? Zo ja, bent u bereid deze stukken met de Kamer te delen? Zo nee, bent u bereid de provincie Gelderland aan te spreken op het plegen van kennelijk ongegronde verdachtmakingen ten aanzien van groepen burgers, zonder onderbouwing?

Antwoord: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State constateert dat het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie geen rapportages van de AIVD heeft overgelegd waaruit blijkt dat dierenactivisten gebruik maken van openbare gegevens. Het is niet aan mij om hierover een oordeel te vellen. Momenteel werkt de AIVD aan een openbare publicatie over extremisme, waaronder dierenrechtenextremisme. Ik verwacht dat deze publicatie in september 2013 zal verschijnen en zal haar dan ook delen met de Kamer.

4. Bent u bereid naar aanleiding van genoemde uitspraak van de Raad van State alle provincies te verzoeken de jachtvelden in alle gevallen openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord: De relevante overwegingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zien op de specifieke situatie van de bij de uitspraak betrokken partijen. Er kan niet uit worden afgeleid dat informatie over jachtvelden altijd openbaar gemaakt zou moeten worden. De beoordeling of dergelijke informatie openbaar gemaakt kan worden of niet, is in eerste instantie aan het betrokken bestuursorgaan, dat daarbij per geval het kader van de Wob hanteert.