Vragen over de maat­schap­pe­lijke onrust over het vangen van wilde ezels op Bonaire


Indiendatum: sep. 2014

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken over de maatschappelijke onrust over het vangen van wilde ezels op Bonaire

1. Bent u bekend met de maatschappelijke onrust over het vangen van alle wilde loslopende ezels op Bonaire?

2. Is het waar dat alle ezels die in het wild lopen worden gevangen op Bonaire? Zo ja, wat gebeurt er met deze ezels en hoe beoordeelt u dit beleid?

3. Ruim een jaar geleden heeft u aangegeven dat het Openbaar Lichaam werkt aan een acceptabele en duurzame oplossing voor de loslopende ezels, kunt u aangeven hoe het hiermee staat?[1]

4. Bent u als eindverantwoordelijke voor het dierenwelzijnsbeleid in ons Koninkrijk bereid een rol te spelen om tot een oplossing te komen in het belang van de ezels? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

[1] KS. 2013D30893

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 22 sep. 2014

Geachte Voorzitter,

Hiermee beantwoord ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de maatschappe­lijke onrust over het vangen en de opvang van wilde ezels op Bonaire.

1
Bent u bekend met de maatschappelijke onrust over het vangen van alle wilde loslopende ezels op Bonaire?

Antwoord

Ja.

2
Is het waar dat alle ezels die in het wild lopen worden gevangen op Bonaire?

Zo ja, wat gebeurt er met deze ezels en hoe beoordeelt u dit beleid?

Antwoord

Alle wilde ezels worden zoveel mogelijk gevangen. De merries en veulens worden opgevangen en verzorgd in het opvangcentrum “Donkeys Sanctuary Bonaire” en de hengsten worden gecastreerd en weer teruggebracht in het wild. De zwakke en zieke dieren die niet meer te redden zijn, worden geëuthanaseerd. Dit is beleid van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ik sta achter dit beleid omdat de loslopende ezels ernstige schade aan de natuur toebrengen en bovendien gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken.

3
Ruim een jaar geleden heeft u aangegeven dat het Openbaar Lichaam werkt aan een acceptabele en duurzame oplossing voor de loslopende ezels; kunt u aangeven hoe het hiermee staat?[1]

Antwoord

De in vraag 2 beschreven situatie is onderdeel van het ezelproject dat het “Donkey Sanctuary Bonaire” in samenwerking met Openbaar Lichaam Bonaire uitvoert. Daarnaast vindt identificatie en registratie plaats van alle dieren en is voorzien in deskundige begeleiding van het project. Het project is bedoeld om een einde te maken aan de overlast van ezels op Bonaire met name op het gebied van verkeersveiligheid en natuur.

4
Bent u als eindverantwoordelijke voor het dierenwelzijnsbeleid in het koninkrijk bereid een rol te spelen om tot een oplossing te komen in het belang van de ezels? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Door dit project verbetert het welzijn van dieren op een aantal punten.

De opgevangen dieren ontvangen voldoende water en voedsel en lijden niet meer door verkeersongevallen. Het Openbaar Lichaam Bonaire is eerstverantwoordelijke voor het welzijn van dieren.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012-2013, nr. 2843

Interessant voor jou

Vragen over door brandweer uit het water geredde zwijnen die alsnog door jachtopziener werden gedood

Lees verder

Vragen aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ over de dreiging van ziekmakende en levensbedreigende bacteriën op vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer