Vragen over de komst van een megastal in Grub­ben­vorst


Indiendatum: mrt. 2014

1. Kent u het bericht “Groen licht voor megastal met 1 miljoen kippen en 35.000 varkens?[1]

2. Wat is de stand van zaken betreffende de wijziging van de Wet Dieren waarmee provincies en gemeenten de mogelijkheid hebben grenzen te stellen aan megastallen vanuit het oogpunt van volksgezondheid? Wanneer bent u voornemens deze wettelijke wijziging naar de Kamer te sturen?

3. Deelt u de mening dat een bouw van een dergelijke gigastal onverantwoord is nu nog onvoldoende bekend is wat de gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om de gemeente Grubbenvorst op te dragen deze vergunning te bevriezen totdat de wet Dieren gewijzigd is? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u zich de verontwaardiging van de omwonenden voorstellen nu de vestiging van een gigastal is toegekend? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat deze burgers mogelijke gezondheidsrisico’s lopen ondanks dat dit wetenschappelijk nog niet is aangetoond? Zo nee, waarom niet?

5. Wat bent u van plan als straks het RIVM tot de conclusie komt dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn voor burgers die in de omgeving van een megastal wonen? Op welke basis kunnen burgers uit Grubbenvorst vergoeding krijgen voor eventuele medische kosten die zij moeten maken als gevolg van mogelijke schade aan hun gezondheid?

6. Deelt u de mening dat de onrust en onduidelijkheid rondom de gezondheidsrisico’s van megastallen aanleiding is om de plaatsing van megastallen te bevriezen totdat het wetenschappelijke onderzoek hier meer duidelijkheid over geeft? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u voornemens om stappen te ondernemen om de verdere bouw van mega- en gigastallen in andere gemeenten en provincies te stoppen? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3607860/2014/03/05/Groen-licht-voor-megastal-met-ruim-1-miljoen-kippen-en-35-000-varkens.dhtml

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 7 apr. 2014

1 Kent u het bericht “Groen licht voor megastal met 1 miljoen kippen en 35.000 varkens?

Antwoord

Ja

2 Wat is de stand van zaken betreffende de wijziging van de Wet Dieren waarmee provincies en gemeenten de mogelijkheid hebben grenzen te stellen aan megastallen vanuit het oogpunt van volksgezondheid? Wanneer bent u voornemens deze wettelijke wijziging naar de Kamer te sturen?

Antwoord

Het wetsvoorstel is in voorbereiding. De planning is erop gericht dat een voorstel van wet eind dit jaar aan uw Kamer kan worden aangeboden.

3, 4 en 5

Deelt u de mening dat een bouw van een dergelijke gigastal onverantwoord is nu nog onvoldoende bekend is wat de gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om de gemeente Grubbenvorst op te dragen deze vergunning te bevriezen totdat de wet Dieren gewijzigd is? Zo nee, waarom niet?

en

Kunt u zich de verontwaardiging van de omwonenden voorstellen nu de vestiging van een gigastal is toegekend? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat deze burgers mogelijke gezondheidsrisico’s lopen ondanks dat dit wetenschappelijk nog niet is aangetoond? Zo nee, waarom niet?

en

Deelt u de mening dat de onrust en onduidelijkheid rondom de gezondheidsrisico’s van megastallen aanleiding is om de plaatsing van megastallen te bevriezen totdat het wetenschappelijke onderzoek hier meer duidelijkheid over geeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3, 4 en 5

De gemeente Horst aan de Maas heeft bij de beoordeling van de bouwvergunningsaanvraag voor het NGB de GGD opdracht gegeven een gezondheidskundig advies op te stellen. Hierin wordt geconcludeerd dat het NGB voor de bevolking een minimaal extra risico oplevert ten aanzien van het aspect fijnstof en geur en geen risico ten aanzien van biologische agentia. De Commissie MER heeft een positief advies uitgebracht over de Milieu Effect Rapportage (MER) van het NGB. Op basis hiervan heeft de gemeente de bouwvergunning voor NGB toegekend. De rechtbank heeft de bezwaren van de omwonenden tegen het afgeven van de bouwvergunning afgewezen.

De Gezondheidsraad stelt in zijn advies (Kamerstukken II 2012/13, 28 973, nr. 129) dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis over veehouderijen en de gezondheid van omwonenden nog geen gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt over afstandscriteria of andere normen. Zoals u bekend heeft het kabinet opdracht gegeven voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar de kwantitatieve gezondheidseffecten van veehouderijen, het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden Onderzoek (VGO).

6. Wat bent u van plan als straks het RIVM tot de conclusie komt dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn voor burgers die in de omgeving van een megastal wonen? Op welke basis kunnen burgers uit Grubbenvorst vergoeding krijgen voor eventuele medische kosten die zij moeten maken als gevolg van mogelijke schade aan hun gezondheid?

Antwoord

Ik wacht de resultaten van het vervolgonderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)) af. Op basis hiervan zal het kabinet bezien of en, zo ja, welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

7 Bent u voornemens om stappen te ondernemen om de verdere bouw van mega- en gigastallen in andere gemeenten en provincies te stoppen? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het NGB is een samenwerkingsverband tussen twee veehouderijbedrijven dat is gepland in een landbouwontwikkelingsgebied in Noord-Limburg. Het gaat niet om één bedrijf op één locatie maar om een afzonderlijk varkens- en vleeskuiken­bedrijf op verschillende locaties. Deze bedrijven gaan intensief met elkaar samenwerken bij de verwerking van dierlijke mest en andere organische reststromen in de Bio Energie Centrale tot groene energie, compost en kunstmestvervanger. NGB speelt met dit initiatief in op de wettelijke verplichting tot mestverwerking die op 1 januari jl. in werking is getreden. In het varkens- en pluimveebedrijf worden verschillende productieschakels samengevoegd. Hierdoor kunnen de volks- en diergezondheidsrisico’s worden verminderd, wordt het aantal transportbewegingen teruggebracht en wordt extra milieuwinst geboekt door het toepassen van de nieuwste technieken. Bij het realiseren van het pluimveebedrijf binnen NGB worden drie bestaande pluimveebedrijven beëindigd die in de buurt van gevoelige natuurgebieden zijn gelegen.

In het kabinetstandpunt inzake de omvang van de intensieve veehouderij en schaalgrootte (Kamerstukken II 2012/13, 28 973 nr. 134) heb ik aangegeven dat de grenzen aan de groei van de veehouderij regionaal dan wel lokaal moeten worden bepaald op basis van een regionale of lokale afweging. Aanvullend op het bestaande instrumentarium stelt het kabinet een wettelijk kader op dat de provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om vanuit een oogpunt van volksgezondheid grenzen te kunnen stellen aan de omvang van de veestapel op de dierhouderij in bepaalde gebieden op basis van dieraantallen. De schaalgrootte van bedrijven en de ruimtelijke inpassing van nieuwe samenwerkingsverbanden zoals het NGB betreft een afweging op regionaal of lokaal niveau.

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer