Vragen Van Raan/Wassenberg over de haal­baarheid van de Emis­sie­re­ductie van broei­kas­gassen van 25% in 2020


Indiendatum: aug. 2017

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de Minister van Economische Zaken inzake de haalbaarheid van de Emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020.

  1. 1. Kent u het rapport 'Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?' van CE Delft[i]?
  2. Onderschrijft u de analyse van CE Delft dat de doelstelling van een CO2-reductie van 25% in 2020 (rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak) zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden met het huidige pakket aan beleidsmaatregelen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom naar uw mening de doelstellingen wel behaald zullen worden en op welke punten u het oneens bent met de onderzoekers van CE Delft?
  3. Wat is uw visie op de analyse dat de haalbaarheid van de CO2-reductiedoelstelling om een aantal concrete redenen (ontwikkeling wind op land lager dan verwacht; ?stopzetting CCS ROAD; import van elektriciteit mogelijk lager dan verwacht) ‘erg onzeker’ is? Kunt u gemotiveerd aangeven op welke punten u met de onderzoekers van mening verschilt dan wel de mening deelt?
  4. Hoe verklaart u - in het licht van deze recente analyse van CE Delft - dat in de voortgangsrapportage NEV2017 (versie maart 2017) alle indicatoren, waaronder CCS, op (licht)groen stonden ? Hoe worden de uitkomsten van het genoemde rapport van CE Delft meegenomen en verwerkt in de voortgangsrapportage NEV2017, die oktober gepubliceerd wordt?
  5. Welke maatregelen gaat u nemen indien blijkt dat de opstellers van het rapport gelijk hebben?

[i] http://www.ce.nl/publicatie/wordt_de_25%25_emissiereductie_van_broeikasgassen_in_2020_gehaald/1983

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 24 sep. 2017

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, de antwoorden op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD, ingezonden op 16 augustus 2017) en aanvullende vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks, ingezonden op 24 augustus 2017) over het rapport van CE Delft ‘Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?’.

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg

Vraag 1

Kent u het rapport 'Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?'[1] van CE Delft?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Onderschrijft u de analyse van CE Delft dat de doelstelling van een CO2-reductie van 25% in 2020 (rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak) zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden met het huidige pakket aan beleidsmaatregelen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom naar uw mening de doelstellingen wel behaald zullen worden en op welke punten u het oneens bent met de onderzoekers van CE Delft?

Antwoord 2

Nee, ik onderschrijf deze analyse niet. Op basis van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 blijkt dat nog 4 Mton extra broeikasgasreductie moet worden gerealiseerd om 25% broeikasgasreductie te halen in 2020 ten opzichte van 1990. In eerdere brieven aan de Tweede Kamer is aangegeven dat het volledig realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord naar verwachting voldoende zal zijn om die 4 Mton extra broeikasgasreductie te realiseren. Daarbij is ook aangegeven dat maatregelen buiten het Energieakkoord nog tot aanvullende reductie zullen leiden.

Vraag 3

Wat is uw visie op de analyse dat de haalbaarheid van de CO2-reductiedoelstelling om een aantal concrete redenen (ontwikkeling wind op land lager dan verwacht; stopzetting CCS ROAD; import van elektriciteit mogelijk lager dan verwacht) erg onzeker is? Kunt u gemotiveerd aangeven op welke punten u met de onderzoekers van mening verschilt dan wel de mening deelt?

Antwoord 3

Zoals hieronder bij het antwoord op vraag 5 is aangegeven wachten we met het trekken van conclusies op de publicatie van de NEV 2017. Door realisering van de doelen in het Energieakkoord kan de benodigde 4 Mton extra reductie in principe worden bereikt. Overigens maakt het ROAD-project geen deel uit van de maatregelen ter realisering van deze doelen (zie ook het antwoord op vraag 4).

Vraag 4

Hoe verklaart u in het licht van deze recente analyse van CE Delft dat in de voortgangsrapportage NEV2017 (versie maart 2017)[2] alle indicatoren, waaronder CCS, op (licht)groen stonden? Hoe worden de uitkomsten van het genoemde rapport van CE Delft meegenomen en verwerkt in de voortgangsrapportage NEV2017 die oktober gepubliceerd wordt?

Antwoord 4

Het document waar u in uw vraag naar verwijst betreft niet een voortgangsrapportage van de NEV 2017, maar een tussentijds overzicht van de beleidsmaatregelen die bij de doorrekening van de NEV 2017 worden betrokken. De NEV 2017 zal een integraal beeld geven van de stand van zaken van de verschillende beleidsmaatregelen. De onderwerpen die in het rapport van CE Delft aan de orde komen, worden ook meegenomen in de NEV 2017. Ten aanzien van het CCS-demonstratieproject ROAD geldt dat dit tot nu toe nog niet als beleidsmaatregel is meegenomen in voorgaande NEV publicaties, omdat er nog geen investeringsbeslissing genomen was. Nu de initiatiefnemers het principebesluit hebben genomen zich terug te trekken uit het ROAD project, zal het ook in de NEV 2017 niet worden meegenomen.

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen indien blijkt dat de opstellers van het rapport gelijk hebben?

Antwoord 5

Bij de NEV 2017 zal worden bezien of we nog op koers liggen om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen aanvullende maatregelen getroffen worden, waarbij ook sluiting van de jaren ’90 kolencentrale, die geen bij- en meestook van duurzame biomassa gaat toepassen, in beeld komt.

[1] Website CE Delft, augustus 2017 (http://www.ce.nl/publicatie/wordt_de_25%25_emissiereductie_van_broeikasgassen_in_2020_gehaald/1983)

[2] (Website SER, 28 maart 2017 (http://www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/nieuwsberichten/2017/20170328-vergadering/20170328-stavaza-domeingesprekken.ashx)

Interessant voor jou

Vragen Van Raan en Beckerman over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord

Lees verder

Vragen Van Raan over banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer