Vragen over de gevolgen van nach­te­lijke recreatie voor wild


Indiendatum: jun. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Wild steeds meer slachtoffer droppings1’?

2. Kunt u inzicht geven in het aantal en soort activiteiten die in het donker op de Veluwe plaatsvinden?

3. Is er toezicht op de mate van verstoring van de nachtrust op de Veluwe? Zo ja, door wie en welke normen worden hiervoor gehanteerd? Zo neen, acht u dat niet wenselijk met de toenemende recreatie druk?

4. In welke mate spelen nachtelijke afschot activiteiten een rol bij verstoringen van de nachtrust en de verkeersveiligheid?

5. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat nachtelijke recreatie wildaanrijdingen tot gevolg hebben? Zo ja, ziet u mogelijkheden om de controle en handhaving op deze vormen van recreatie te verscherpen?

6. Ziet u er heil in om de delen van de Veluwe waar wild vrij kan rondlopen te sluiten voor alle vormen van nachtelijke recreatie in verband met verkeersveiligheid en dierenwelzijn? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.agd.nl/10103694/Nieuws/Artikel/Wild-steeds-meer-slachtoffer-droppings.htm

Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 24 aug. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over de gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild.

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht “Wild steeds meer slachtoffer droppings”?

Ja.

2. Kunt u inzicht geven in het aantal en soort activiteiten dat in het donker op de Veluwe plaatsvindt?

Er zijn geen exacte gegevens bekend over het aantal en soort activiteiten dat in het donker op de Veluwe plaats vindt. Wat betreft nachtelijke recreatie-activiteiten bestaat bij gebiedsdeskundigen de indruk dat vooral aan het begin van de zomer/eind van het schooljaar (schoolkampen) sprake is van nachtelijke activiteiten in de vorm van speurtochten etc.

3. Is er toezicht op de mate van verstoring van de nachtrust op de Veluwe? Zo ja, door wie en welke normen worden hiervoor gehanteerd? Zo nee, acht u dat niet wenselijk gezien de toenemende recreatiedruk?

5. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat nachtelijke recreatie wildaanrijdingen tot gevolg heeft? Zo ja, ziet u mogelijkheden om de controle en handhaving op deze vormen van recreatie te verscherpen?

Ja, er is toezicht op verstoring van de nachtrust op de Veluwe. Dit toezicht vindt plaats door toezichthouders van verschillende instanties. Er wordt gecontroleerd op basis van de groene wetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet) en openstellingsbepalingen van de natuur- en bosgebieden. De opsporingsmedewerkers van de verschillende instanties werken samen in ”Stichting Groennetwerk” (SGN). Dit is een samenwerkingsverband van de politieregio’s, Koninklijke Marechaussee, de groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), flora- en faunamedewerkers, gemeenten en provincies. De SGN coördineert de inzet bij bijzondere en gezamenlijke acties. Deze zomer wordt extra toezicht gehouden op nachtelijke activiteiten.

4. In welke mate spelen nachtelijke afschotactiviteiten een rol bij verstoringen van de nachtrust en de verkeersveiligheid?

Zie hiervoor mijn brief van 4 juni 2010 (TK, 31581, nr. 14) met betrekking tot het rapport “Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe”.

6. Ziet u er heil in om de delen van de Veluwe waar wild vrij kan rondlopen te sluiten voor alle vormen van nachtelijke recreatie, in verband met verkeersveiligheid en dierenwelzijn? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, op enkele gebieden na, kan het wild op de gehele Veluwe vrij rondlopen. De laatste jaren is geïnvesteerd in ontsnipperingsmaatregelen, ondere andere ecoducten, om dit te bevorderen. In de bos- en natuurterreinen op de Veluwe is de toegang tussen zonsondergang en zonsopgang buiten de openbare paden en wegen niet toegestaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Vragen aan de ministers van LNV en van VWS over het optreden van Clostridium difficile en de versleping van antibiotica als gevolg van de productie van gemedicineerde diervoeders

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van BuZa en van LNV over de rechtmatigheid van het proces tegen Greenpeace

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer