Vragen over de aanpak van brand­vei­ligheid in stallen


Indiendatum: aug. 2012

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van brandveiligheid in stallen

1. Kent u het bericht “Opnieuw honderden varkens omgekomen bij brand” [1]?

2. Deelt u de mening dat het van groot belang is om dat het probleem van stalbranden snel wordt aangepakt?

3. Kunt u aangeven waarom de aangenomen motie over brandveiligheid in stallen van de Partij voor de Dieren op 26 oktober 2011[2] , waarin de regering wordt verzocht om op uiterlijk 1 januari 2013 regels ten aanzien van stalbranden op te stellen, nog niet conform haar strekking is uitgevoerd?

4. Kunt u aangeven waarom er wordt getwijfeld aan de ‘wenselijkheid’ van het aanpassen van de voorschriften in het Bouwbesluit 2012, zoals aangegeven in de brief van 28 november 2011[3], terwijl er in de Kamer een meerderheid is voor het stellen van regels voor 1 januari 2013?

5. Kunt u aangeven of de Kamer een voorstel tot aanpassen van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 tegemoet kan zien, ten einde per 1 januari 2013 strengere regels te hebben ten aanzien van brandveiligheid in stallen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of de aanpak van brandveiligheid in stallen aan de sector wordt overgelaten in het ‘Actieplan Stalbranden 2012-2016’ en niet, zoals door de Kamer gevraagd, aan de regering door middel van het stellen van regels?

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3298440/2012/08/09/Opnieuw-honderden-varkens-omgekomen-bij-brand.dhtml
[2] Kamerstuk 32757, nr. 21
[3] Kamerstuk 32757, nr. 30

Indiendatum: aug. 2012
Antwoorddatum: 26 sep. 2012

1. Kent u het bericht “Opnieuw honderden varkens omgekomen bij brand”?

Ja.

2. Deelt u de mening dat het van groot belang is om dat het probleem van stalbranden snel wordt aangepakt?

Ja, om dit probleem aan te pakken is er een Actieplan Stalbranden opgesteld. Dit actieplan heb ik op 22 december 2011 aan u gezonden (TK 33000-XIII, nr. 154).

3. Kunt u aangeven waarom de aangenomen motie over brandveiligheid in stallen van de Partij voor de Dieren op 26 oktober 2011[2], waarin de regering wordt verzocht om op uiterlijk 1 januari 2011 regels ten aanzien van stalbranden op te stellen, nog niet conform haar strekking is uitgevoerd?

4. Kunt u aangeven waarom er wordt getwijfeld aan de ‘wenselijkheid’ van het aanpassen van de voorschriften in het Bouwbesluit 2012, zoals aangegeven in de brief van 28 november 2011[3], terwijl er in de Kamer een meerderheid is voor het stellen van regels voor 1 januari 2013?

5. Kunt u aangeven of de Kamer een voorstel tot aanpassen van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 tegemoet kan zien, ten einde per 1 januari 2013 strengere regels te hebben ten aanzien van brandveiligheid in stallen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of de aanpak van brandveiligheid in stallen aan de sector wordt overgelaten in het ‘Actieplan Stalbranden 2012-2016’ en niet, zoals door de Kamer gevraagd, aan de regering door middel van het stellen van regels?

Antwoorden op vragen 3, 4, 5 en 6:
In de brief bij het actieplan (TK 33000-XIII, nr. 154) heb ik aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie. Het Actieplan voorziet in de uitvoering van een onderzoek naar de toereikendheid van de huidige eisen alsmede naar de wijze waarop dieren in de praktijk door effectievere regelgeving beter tegen brand beschermd kunnen worden. Op basis van dit onderzoek zullen de initiatiefnemers van het actieplan te weten de Dierenbescherming, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en Verbond van Verzekeraars mij adviseren of en zo ja, welke aanpassing van regelgeving een positieve bijdrage kan leveren aan het brandveiliger maken van stallen en bijbehorend management. U wordt hierover eind 2012 geïnformeerd.


(w.g.) dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie