Vragen over afschot van herten op het eiland de Haring­vreter


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over afschot van herten op het eiland de Haringvreter.

  1. Hoe beoordeelt het afgeven van een afschotvergunning door de provincie Zeeland om de populatie damherten te reguleren op het Natura 2000 eiland de Haringvreter?[1]
  2. Is het waar dat Staatsbosbeheer het besluit tot afschot van herten op de Haringvreter heeft gebaseerd op de aannames dat 120 van deze dieren te veel is en de populatie in de toekomst zal groeien? Ze nee, op welke andere aannames?
  3. Kunt u aangeven welke argumenten hieraan te grondslag liggen en op welk onafhankelijk onderzoek deze zijn gebaseerd? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet zou gebaseerd moeten worden op onafhankelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bekend met het basisprincipe in de natuur dat een populatie niet verder groeit dan dat het draagkrachtniveau mogelijk maakt en dat het sterfte- en geboortecijfer elkaar in evenwicht houden? [2]
  6. Deelt u de mening dat het draagkrachtniveau grotendeels afhangt van de beschikbare hoeveelheid voedsel [2] en dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er onvoldoende voedsel is de Haringvreter? Zo nee, waarom niet?
  7. Deelt u de mening dat afschot mogelijk niet effectief is aangezien de plaatsen van afgeschoten dieren worden opgevuld door nieuwe aanwas en afschot bij ongewijzigd voedselaanbod leidt tot meer aanwas door verhoogde vruchtbaarheid? [2] Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat afschot van de herten kan leiden tot verstoring en het in groten getale overzwemmen van de herten, met alle gevolgen voor de dieren en verkeersveiligheid van dien? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om af te zien van het afgeven van een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/BEV/20150204/BEV_BEV-1_150204_1.pdf

[2] Advies van de Raad voor Dieraangelegenheden en Raad voor het Landelijk gebied over de wintersterfte 2004-2005 van grote grazers in de Oostvaardersplassen.

http://www.rli.nl/sites/default/files/wintersterfteoostvaardersplassen6-2005briefadvies.pdf

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 13 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) over afschot van herten op het eiland Haringvreter (ingezonden 13 februari 2015).

1
Hoe beoordeelt u het afgeven van een afschotvergunning door de provincie Zeeland om de populatie damherten te reguleren op het Natura 2000-eiland de Haringvreter?[2]

Antwoord
De provincie Zeeland heeft een Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven. Het Veerse Meer is een Natura 2000-gebied. Er zouden door het afschot negatieve effecten (verstoring) kunnen ontstaan op vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen en daarmee op beschermde Natura 2000-waarden. Daarom heeft Staatsbosbeheer een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd bij de provincie.

2
Is het waar dat Staatsbosbeheer het besluit tot afschot van herten op de Haringvreter heeft gebaseerd op de aanname dat 120 van deze dieren te veel is en de populatie in de toekomst zal groeien? Zo nee, op welke andere aannames?

3
Kunt u aangeven welke argumenten hieraan te grondslag liggen en op welk onafhankelijk onderzoek deze zijn gebaseerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 3
Het besluit tot afschot van de damherten is gestoeld op de overweging dat, als gevolg van de steeds hogere dichtheid, damherten in toenemende mate zullen overzwemmen naar Noord-Beveland en daar schade aan gewassen kunnen veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen. Daarnaast is het zo dat de begrazingsdruk van de damherten op het eiland zelf dusdanig is, dat een groot gedeelte van de ondergroei - broedplaats voor vogels - verdwijnt c.q. verdwenen is en daarmee Natura 2000-waarden bedreigd worden.

Door het ontbreken van predatoren en het beschikbare voedselaanbod - limiterende factoren - is er geen reden te veronderstellen dat de populatie de komende jaren niet verder zal groeien. Wel zal wellicht de groeisnelheid geleidelijk afvlakken.

Uit onderzoek is gebleken dat het wegtrekken van damherten niet in eerste instantie “voedselgestuurd” is, maar eerder te maken heeft met “het sociale en explorerende gedrag van de soort” bij een groeiende populatie[3].

4

Deelt u de mening dat een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet gebaseerd zou moeten worden op onafhankelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De provincie Zeeland is in dit geval bevoegd gezag voor de eventuele verlening van een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet.

5
Bent u bekend met het basisprincipe in de natuur dat een populatie niet verder groeit dan dat het draagkrachtniveau mogelijk maakt en dat het sterfte- en geboortecijfer elkaar in evenwicht houden?[4]

Antwoord
Het basisprincipe, dat een populatie niet verder groeit dan dat het draagkrachtniveau mogelijk maakt, is bekend. Echter, een groeiende populatie op de huidige oppervlakte heeft tot gevolg dat de dieren in toenemende mate zullen overzwemmen naar de vaste wal, op zoek naar een eigen leefgebied. Dit heeft mogelijk gevolgen in de vorm van schade aan gewassen en kan een risico opleveren voor de verkeersveiligheid.

6
Deelt u de mening dat het draagkrachtniveau grotendeels afhangt van de beschikbare hoeveelheid voedsel en dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er onvoldoende voedsel is op de Haringvreter? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De draagkracht van een gebied hangt onder meer af van de beschikbare hoeveelheid voedsel en dat is op Haringvreter vooralsnog geen - maar mogelijk op termijn wel een – probleem.

7

Deelt u de mening dat afschot mogelijk niet effectief is aangezien de plaatsen van afgeschoten dieren worden opgevuld door nieuwe aanwas en afschot bij ongewijzigd voedselaanbod leidt tot meer aanwas door verhoogde vruchtbaarheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is inderdaad zo dat er elk jaar aanwas bij komt, die het aantal geschoten exemplaren mogelijk compenseert. Netto betekent dat dat de populatie bij gepland afschot niet toeneemt en dat de “overlast” daarmee ook op een gelijk niveau blijft.

Het is niet zo dat er bij geen afschot op korte termijn een daling van de populatie te verwachten is.

8
Deelt u de mening dat afschot van de herten kan leiden tot verstoring en het in groten getale overzwemmen van de herten, met alle gevolgen voor de dieren en verkeersveiligheid van dien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Na het eerste (en enige) afschot van 15 dieren is op basis van uitvoerige zichtwaarnemingen geen sprake geweest van in groten getale overzwemmen van damherten.

9
Bent u bereid om af te zien van het afgeven van een eventuele ontheffing onder de Flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Voor het afgeven van een eventuele ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is de provincie Zeeland in dit geval het bevoegd gezag en daarmee verantwoordelijk voor het nemen van een afgewogen besluit.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[2] http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/BEV/20150204/BEV_BEV-1_150204_1.pdf

Interessant voor jou

Vragen over ganzenafschotdag

Lees verder

Vragen over dieronvriendelijke muizenbestrijding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer