Vragen Ouwehand over uitbreiding van het externe onderzoek naar de gang van zaken rond de noor­de­lijke slacht­huizen en het optreden door de NVWA


Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over uitbreiding van het externe onderzoek naar de gang van zaken rond de noordelijke slachthuizen en het optreden door de NVWA

1. Kunt u uw besluit toelichten om een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de NVWA hierop heeft gereageerd, zoals u schreef in uw brief van 25 februari jl?

2. Waarom beperkt het onderzoek zich tot de noordelijke slachthuizen, en wordt niet ook gekeken naar andere delen van het land en andere delen van de toezichtsketen, zoals het reguliere toezicht en de handhaving door de NVWA in de veehouderij en de manier waarop de NVWA heeft gereageerd op de reeks aan beelden die de stichting Animal Rights naar buiten heeft gebracht ? Bent u bereid het onderzoek uit te breiden naar deze terreinen?

3. Erkent u dat de beelden die stichting Animal Rights naar buiten heeft gebracht en de manier waarop de NVWA daarop heeft gereageerd veel vragen oproepen over het toezicht en de handhaving door de NVWA op de primaire bedrijven in de veehouderij? Bent u bereid de gang van zaken rond de betreffende stallen en de manier waarop de NVWA heeft gereageerd mee te laten nemen in het externe onderzoek?

4. Hoe beoordeelt u de gang van zaken rond een specifieke varkensstal in Limburg, waar na undercoverbeelden van Varkens in Nood in 2018 en bijbehorende melding aan de NVWA, bijna een jaar later dezelfde wantoestanden zijn gefilmd door stichting Animal Rights, terwijl de NVWA in de tussentijd liet weten dat zij een inspectie heeft uitgevoerd en dat er “passende maatregelen zijn genomen” ? Deelt u de mening dat het in elk geval goed zou zijn als deze casus wordt meegenomen in het externe onderzoek?

5. Wat worden de onderzoeksvragen van het externe onderzoek? Bent u bereid de onderzoeksopzet naar de Kamer te sturen?

6. Wie gaat het onderzoek uitvoeren?

7. Bent u bereid deze vragen vóór 28 maart te beantwoorden in verband met het geplande Algemeen Overleg over de NVWA?