Vragen Ouwehand over het onderzoek naar het fipro­nil­schandaal


Indiendatum: feb. 2018

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Medische Zorg en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onderzoek van de commissie Sorgdrager naar het fipronilschandaal.

1) Kunt u bevestigen dat de Commissie Sorgdrager onder andere tot taak heeft onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de eierketen ten aanzien van de borging van voedselveiligheid, en om onderzoek te doen naar de wijze waarop de verschillende actoren (privaat en publiek) gehandeld hebben in de afhandeling van de crisis?[1]

2) Kunt u bevestigen dat het onderzoek inzichtelijk moet maken hoe deze crisis in de voedselketen heeft kunnen gebeuren, hoe de crisisafhandeling is verlopen en wat de punten zijn ter verbetering, en dat het onderzoek zich daarom niet tot beperkt het afhandelen van de crisis door de NVWA, maar de verantwoordelijkheid van alle actoren in de keten en de wijze waarop die de eigen verantwoordelijkheid vorm geven beslaat?[2]

3) Kunt u bevestigen dat het kabinet inziet dat het fipronilschandaal niet alleen een gevolg is van het handelen van ChickFriend maar tevens van de eierproducenten en de sectororganisaties?[3]

4) Kunt u uitleggen waarom er (oud)vertegenwoordigers van de private sector[4] zitting hebben in de klankbordcommissie van het onderzoek Sorgdrager? Vindt u het verstandig dat een onderzoek naar onder andere het handelen van de private sector nog voor publicatie beïnvloed kan worden door de sectoren die onderwerp van onderzoek zijn?

5) Nu het bedrijfsleven toch vertegenwoordigd is in de klankbordcommissie, waarom geldt dat dan niet voor maatschappelijke organisaties die het publieke belang van volksgezondheid, consumentenrechten en/of voedselveiligheid behartigen?

6) Op welke wijze betrekt de Commissie Sorgdrager maatschappelijke organisaties die het publieke belang van volksgezondheid, consumentenrechten en of voedselveiligheid behartigen, bij haar onderzoek?

7) Zijn de organisaties die vanuit het maatschappelijk belang input hebben geleverd voor dit onderzoek, zoals consumentenorganisatie foodwatch[5], gehoord door de Commissie Sorgdrager? Of heeft de Commissie alleen gesprekken met het bedrijfsleven en de toezichthouders?

8) Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de Commissie Sorgdrager inderdaad -zoals beloofd- een breed onderzoek oplevert, waarbij de input van alle relevante actoren is betrokken en niet alleen die van de private sector en de toezichthouder? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] Opdrachtbrief aan de Commissie Sorgdrager Onderzoek fipronil in eieren, bijlage bij Kamerstuk 26991 nr. 515

[2] Onderzoeksopzet ‘evaluatie crisis fipronil in eieren’, bijlage bij Kamerstuk 26991 nr. 491

[3] Onder andere verwoord door de staatssecretaris van Economische Zaken in het Algemeen Overleg over fipronil in eieren, 24 augustus 2017, KS 26991 nr 490

[4] heer J. Wolleswinkel, voorzitter van het Dutch Poultry Centre, en de heer P. den Ouden, oud directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

[5] Input consumentenorganisatie foodwatch aan Commissie Sorgdrager, http://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Politiek_en_Lobby/Beleidsbrieven/Input_foodwatch_aan_commissie_Sorgdrager.pdf