Vragen Ouwehand over het niet naleven van het hitte­pro­tocol voor dieren­trans­porten door de veehou­derij


1. Heeft u kennisgenomen van de opnamen die AnimalRights op 24 juli 2019 (de dag waarop het 75 jaar oude hitterecord in Nederland werd verbroken) heeft gemaakt bij slachterij Vion in Boxtel?

2. Heeft u gezien dat er bij een temperatuur van 37 graden Celsius in de schaduw en meer dan 50 graden in de zon nog steeds vrachtwagens vol varkens werden aangevoerd bij het slachthuis?

3. Heeft u het filmpje bekeken dat Animal Rights naar buiten heeft gebracht van de situatie ter plaatse?

4. Heeft u gezien dat de varkens in de vrachtwagens die aan komen rijden happen naar adem, het schuim op de mond hebben staan en wanhopig zoeken naar frissere lucht?

5. Hebt u erbarmen met deze dieren?

6. Wat vindt u ervan dat varkenshouders deze dieren op transport hebben gezet terwijl de temperatuur bij aankomst bij het slachthuis meer dan 35 graden Celsius was, een temperatuur waarvan ‘alle betrokkenen’ bij het hitteprotocol hebben vastgesteld dat die te extreem is om op een ‘diervriendelijke’ manier transport te kunnen realiseren?

7. Wat vindt u van de reactie van Vion, die via een woordvoerster laat weten dat zij zich “netjes aan de regels” houden en zei: “bij 35 graden mag er niet meer vervoerd worden, de vrachtwagens die nog bij ons staan handelen we af” – terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat Vion nog altijd nieuwe vrachtwagens vol varkens het terrein op laat rijden als de grens van 35 graden allang gepasseerd is?

8. Deelt u de mening van Vion dat zij zich “netjes aan de regels” hebben gehouden? Zo ja, kunt u dat toelichten?

9. Hoe verklaart u dat varkenshouders ondanks de afspraak in het hitteprotocol om dieren niet te vervoeren bij een temperatuur van 35 graden of meer hun varkens toch laten afvoeren naar het slachthuis?

10. Wat gebeurt er als varkenshouders hun varkens langer in hun stallen laten zitten dan gepland?

11. Hoe verklaart u dat pluimveehouders niet eens willen meedoen aan het hitteprotocol, en dus ook de grens van 35 graden niet respecteren voor het laten afvoeren van dieren naar het slachthuis?

12. Wat gebeurt er als pluimveehouders hun vleeskuikens langer in hun stallen laten zitten dan gepland?

13. Kunt u bevestigen dat slachthuis Vion in Boxtel een van de grote slachthuizen is in Nederland en dat er bij dit slachthuis dus permanent toezicht moet worden uitgevoerd door de NVWA?

14. Heeft u gelezen dat de NVWA niet ingreep ondanks dat varkens bij een hogere temperatuur (ter plaatse) dan 35 graden Celsius werden vervoerd in een transportwagen?

15. Kunt u dit bevestigen of houdt de NVWA er een andere lezing op na? Indien het laatste het geval is: hoe luidt de lezing van de NVWA?

16. Kunt u bevestigen dat de NVWA na de vorige periode van hitte in Nederland vorige maand boetes heeft uitgedeeld aan veetransporteurs die zich niet aan het hitteprotocol hadden gehouden?

17. Hoe luidden de overtredingen, hoe en waar heeft de NVWA die vastgesteld en hoe hoog waren de boetes die zijn opgelegd?

18. Acht u de boetes voldoende afschrikwekkend, gelet op het feit dat een maatschappelijke organisatie bij de eerste de beste controle tijdens een nieuwe hete periode gewoon weer volop vrachtwagens aantreft met oververhitte dieren erin?

19. Heeft u het relaas gelezen van een dierenrechtenactivist die tijdens de vorige periode van hitte in Nederland heeft vastgelegd hoe varkens eraan toe waren in een vrachtwagen dat op weg was naar slachthuis Vion in Boxtel?

20. Wat vindt u van haar relaas?

21. Vindt u het plaatsen van ventilatoren aan één zijde van de wacht-/parkeerplaats voor veewagens een effectieve verkoelingsmaatregel als er wel drie vrachtwagens vol dieren naast elkaar kunnen staan te wachten?

22. Heeft u de beelden bekeken die ze maakte van een vrachtwagen vol varkens die tijdelijk geparkeerd was onder bomen, omdat het te druk was bij het slachthuis?

23. Heeft u gezien dat zelfs in een vrachtwagen die geparkeerd was in de schaduw de varkens hijgen en schuimbekken?

24. Erkent u dat hijgen en schuimbekken duidelijke tekenen zijn van hittestress bij varkens?

25. Heeft u gelezen dat de NVWA niet wilde handhaven, zelfs niet op het nadrukkelijke verzoek van de activist?

26. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren-fractie schreef u dat u een verlaging van de temperatuur waarbij diertransporten mogen plaatsvinden niet nodig vond, omdat er voor de NVWA nu ook al bij lagere temperaturen (dan 35 of 27 graden) ‘aanleiding kan zijn’ om handhavend op te treden vanwege hittestress en onnodig lijden van dieren; kunt u toelichten wat u daar precies mee bedoelt en waar dat in de praktijk dan op neerkomt als de NVWA niet tot handhaving overgaat wanneer zij geconfronteerd wordt met dieren die duidelijke tekenen vertonen van hittestress?

27. Vindt u dat boetes of straffen een afschrikwekkend karakter moeten hebben en zo effectief mogelijk moeten zijn ter bescherming van slachtoffers? Zo nee, waarom niet?

28. Deelt u de mening dat een effectieve straf in termen van afschrikwekkend karakter én bescherming van slachtoffers kan zijn dat wanneer een veehouders en/of transporteur het in zijn hoofd haalt om dieren bij hogetemperaturen op transport (te laten) zetten, hij het risico loopt dat de dieren in beslag worden genomen en naar een dierenopvang worden gebracht, waar ze op zijn kosten de rest van hun leven mogen blijven? Bent u bereid deze strafmaatregel in te voeren voor veehouders en transporteurs die dieren in vrachtwagens stoppen c.q. vervoeren wanneer de temperatuur kan oplopen tot 35 graden of meer? Zo nee, waarom niet?