Vragen Ouwehand over fraude met kwar­tel­eieren


Indiendatum: mrt. 2018

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de Minister van LNV over fraude met kwarteleieren

 1. Kent u het bericht 'Veluwse scharrelkwarteleitjes van Jumbo kwamen uit Franse legbatterij’?[1] Heeft u ook de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over ditzelfde onderwerp gezien?[2]
 2. Kunt u bevestigen dat kwartels in de Europese veehouderij vrijwel altijd in legbatterijen gehouden worden en dat er geen keurmerk bestaat voor scharrelkwarteleieren, ook niet in Nederland? [3]
 3. Kunt u bevestigen dat het In Nederland überhaupt verboden is om kwartels te houden voor de productie van vlees of eieren, gelet op het feit dat deze dieren niet op de lijst staan van dieren die in Nederland voor productiedoeleinden gehouden mogen worden? [4] Kunt u bevestigen dat de kwartel ook nooit op deze lijst heeft gestaan?
 4. Had het Nederlandse bedrijf die kwarteleieren zou hebben geleverd aan Eicom een tijdelijke ontheffing van het verbod op het houden van kwartels voor productiedoeleinden? Zo ja, kunt u inzichtelijk maken wanneer en onder welke voorwaarden deze ontheffing is verleend en tot wanneer de ontheffing geldig was? Kunt u uiteenzetten hoeveel ontheffingen er de afgelopen 10 jaar voor het houden van kwartels zijn verleend, aan welke bedrijven en onder welke voorwaarden? Hoe is gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan en wat waren de uitkomsten van die controles?
 5. Kunt u bevestigen dat er op dit moment geen geldige ontheffing is van het verbod op het houden van kwartels voor productiedoeleinden in Nederland, gelet op het feit dat een dergelijke ontheffing niet vermeld staat op de lijst met tijdelijke ontheffingen van RVO? [5]
 6. Mogen we erop rekenen dat een onverhoopt nog bestaande tijdelijke ontheffing niet wordt verlengd en dat u geen toestemming verleent voor nieuwe aanvragen tot ontheffing van het verbod op het houden van kwartels voor productiedoeleinden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet en hoe een ruimhartig ontheffingsbeleid zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen, zoals ook verwoord door RVO, dat een ontheffing slechts bij hoge uitzondering mogelijk is en dat de activiteit de gezondheid of het welzijn van dieren niet mag schaden? [6]
 7. Heeft u signalen dat er in Nederland kwartels worden gehouden voor productiedoeleinden zonder ontheffing van het verbod daarop? Zo nee, kunt u uitsluiten dat dit gebeurt?
 8. Wat is er gebeurd met de betreffende kwarteleieren van Eicom die bij Jumbo uit de schappen zijn gehaald? Zijn of waren er nog andere afnemers van deze kwarteleieren in Nederland? Zo ja, welke, en welke acties zijn daar gevolgd op de onthulling dat Eicom legbatterij-eieren verkocht als scharreleieren? Kunt u bevestigen dat Eicom de etiketten op de doosjes pas heeft aangepast nadat de Keuringsdienst van Waarde eind februari om opheldering vroeg?
 9. Hoe vaak zijn Eicom en de betreffende kwartelboer in de laatste 10 jaar gecontroleerd geweest door de NVWA? Kunt u nader in gaan op de aanleiding en constateringen tijdens deze eerdere controles? Zijn er in het verleden al boetes opgelegd geweest aan deze bedrijven? Zo ja, voor welk vergrijp? En wat was het bedrag van deze boetes?
 10. Kunt u bevestigen dat kwartels gevoelige, schuwe dieren zijn die zich in het wild het liefst schuilhouden tussen begroeiing? Kunt u bevestigen dat het tot het natuurlijk gedrag van kwartels behoort om een groot deel van de dag te besteden aan het zoeken naar voedsel, zoals zaden, insecten, bessen en jonge bladeren, en om meermalen per dag een stofbad te nemen? [7]
 11. Kunt u bevestigen dat er in de Europese Unie jaarlijks zo’n 400.000 kwartels worden gehouden voor de productie van eieren? Kunt u bevestigen dat 90% van deze dieren in krappe kooien zit, ook wel ’s werelds kleinste legbatterijen genoemd?
 12. Kunt u bevestigen dat er in de Europese Unie ruim 140 miljoen kwartels worden gehouden voor vlees? Kunt u bevestigen dat verreweg de meeste van deze dieren in krappe, kale kooien dan wel in overvolle schuren worden gehouden? Kunt u bevestigen dat kwartels die gehouden worden voor hun vlees al na 5 weken naar de slacht gaan? Hoeveel kwartels worden er in totaal jaarlijks in de EU geslacht?
 13. Kunt u bevestigen dat kwartels in de Europese vee-industrie amper de ruimte hebben om te bewegen en hun natuurlijke gedrag te uiten? Kunt u bevestigen dat de schuwe dieren uit angst vaak opspringen waar de krappe kooien niet eens ruimte voor bieden?
 14. Is het u bekend dat kwartels en kwarteleieren vaak worden aangeprezen als een ‘natuurproduct’, ‘luxe’ en een ‘delicatesse’? Heeft u de indruk dat Nederlandse consumenten een correct en/of volledig beeld hebben van de omstandigheden waaronder kwartels hebben geleefd en geleden voor de productie van vlees en eieren? Zo ja, waar baseert u dat op?
 15. Wat is uw oordeel over de leefomstandigheden van kwartels in de Europese houderij?
 16. Deelt u de mening dat in elk geval de legbatterij waarin deze dieren mogen worden gehouden, net als de legbatterij voor kippen, verboden moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u aandringen op een Europees verbod op de legbatterij voor kwartels?

[1] https://www.volkskrant.nl/economie/-veluwse-scharrelkwarteleitjes-van-jumbo-kwamen-uit-franse-legbatterij~a4580869/
[2] https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/15-03-2018/KN_1697726
[3] https://www.ciwf.nl/vee-industrie/kwartels/
[4] http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-01-01#BijlageII
[5] https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/productiedierenlijst
[6] https://www.ondernemersplein.nl/regel/welzijnseisen-voor-het-houden-van-dieren/
[7] https://www.ciwf.nl/vee-industrie/kwartels/