Vragen Ouwehand over de bloot­stelling van omwo­nenden aan land­bouwgif en de gifstoffen die bewo­ners­or­ga­ni­satie Meten=Weten heeft aange­troffen in Westerveld


Vragen Partij voor de Dieren over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en de gifstoffen die bewonersorganisatie Meten=Weten heeft aangetroffen in Westerveld

1. Kunt u bevestigen dat in de bollen- en bloementeelt relatief veel pesticiden worden gebruikt, waarbij de lelieteelt de kroon spant?

2. Kunt u uiteenzetten welke pesticiden allemaal (mogen) worden gebruikt bij de bollen- en bloementeelt?

3. Kunt u uiteenzetten welke rotatieschema’s al dan niet verplicht worden aangehouden bij de teelt van bollen en bloemen? Kunt u daarbij nadrukkelijk ingaan op de afwisseling tussen voedselgewassen en bollen of bloemen?

4. Wat vindt u ervan dat Drenthse burgers zich gedwongen voelden zelf geld in te zamelen om onderzoek te laten doen door een gecertificeerd laboratorium, om te weten te komen hoeveel pesticiden er in hun leefomgeving terechtkomen?

5. Waarom heeft u zelf zulk onderzoek niet laten uitvoeren?

6. Wat vindt u van de resultaten van het onderzoek, dat u uitwees dat op tien plekken bij velden met lelieteelt in Drenthe in groenten en in de bodem opgeteld 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden, soms in flinke concentraties? Deelt u de mening dat

7. Deelt u de zorgen van toxicoloog Martin van den Berg, die wijst op de vermenging van deze stoffen in de bodem en de mogelijke risico’s van opstapeling van de bestrijdingsmiddelen? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat het hoog tijd wordt voor milieunormen voor pesticiden in de bodem? Zo ja, op welke wijze gaat u daadwerkelijk grenzen stellen aan de vervuiling van de bodem met landbouwgif? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u uiteenzetten hoe de huidige beoordelingssystematiek van EFSA en Ctgb zich verhouden tot het pleidooi van Violette Geissen, hoogleraar bodemdegradatie en landbeheer aan de Wageningen Universiteit, die pleit voor het vaststellen van grenzen aan mengsels van pesticiden en hun afbraakproducten in de bodem?

10. Heeft u al gesproken met bewonersorganisatie Bollenboos, zoals u eerder na vragen van de Partij voor de Dieren-fractie hebt beloofd? Zo nee, waarom niet?

11. Waarom heeft het blootstellingsonderzoek zoals destijds aanbevolen door de Gezondheidsraad vertraging opgelopen?

12. Heeft u de resultaten van het onderzoek zelf al wel?

13. Deelt u de mening dat na het rapport van de Gezondheidsraad uit januari 2014, waarin de relatie tussen landbouwgif en diverse ernstige ziekten zoals kanker en parkinson al werd gelegd, de uitgelekte uitkomsten van het blootstellingsonderzoek zeer ernstig zijn, omdat nu is aangetoond dat mensen die in de buurt wonen van landbouwgebieden waar pesticiden worden gebruikt in veel hogere mate worden blootgesteld aan landbouwgif dan tot nu toe werd aangenomen? Zo nee, waarom niet?

14. Erkent u dat het rapport van de Gezondheidsraad dd 29 januari 2014 al meer dan genoeg aanleiding gaf tot het nemen van voorzorgsmaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, zoals het instellen van afstandsnormen en een veel striktere beperking van het gebruik van landbouwgif?

15. Bent u bereid per direct voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals een moratorium op het gebruik van pesticiden, om geen verdere risico’s te lopen met de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?

16. Bent u bereid beperkingen te stellen aan de bollen- en bloementeelt vanwege het hoge gifgebruik en de gevaren voor bodem, water, natuur en volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?

17. Bent u bereid een verbod in te stellen op de meest vervuilende bollenteelt, te weten de lelieteelt? Zo nee, waarom niet?