Vragen Thieme naar aanleiding van de vogel­griep­uit­braak


Indiendatum: nov. 2014

Maatregelen

1. Hoe heeft u de afgelopen dagen het welzijn van de miljoenen pasgeboren kuikens die vanwege het vervoersverbod opgeslagen moesten worden in kratten, gewaarborgd? (Bron: Nederlands Dagblad, 18 nov)

2. Klopt het dat de pluimveehouderij pleit voor een structurele, jaarlijkse ophokplicht in de maanden oktober tot en met april? U heeft zelf in antwoord op schriftelijke Kamervragen van het lid Thieme (kenmerk 2014Z17664) aangegeven dat het speculeren is wat de oorzaak is van de verspreiding van het vogelpestvirus. Hoe beoordeelt u in dat licht deze oproep?

3. Kunt u aangeven hoever de dichtstbijzijnde burgerwoningen van de besmette stal in Hekendorp gelegen zijn? Acht u dit een veilige en wenselijke afstand tot een zo intensieve bedrijfsvoering met het oog op het risico van zoönosen?

4. Bent u bereid een landelijke afstandsnorm te formuleren hoe ver intensieve veehouderijbedrijven tenminste verwijderd moeten zijn van particuliere woningen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Oorzaak vogelgriep

1. Verricht de NVWA ook een onderzoek naar de mogelijke verspreiding van het virus via bedrijfscontacten danwel vanwege het houderijsysteem? Neemt de NVWA het onderzoek mewe van het NOIOO waaruit blijkt dat wilde vogels het virus in Nederland oplopen in plaats dat de dieren het virus meebrengen? (https://nioo.knaw.nl/nl/pers/onderzoek-aan-wilde-eenden-laat-zien-trekvogels-brengen-geen-vogelgriep-maar-krijgen-het-hier)

2. Hoe verklaart u het feit dat het vogelgriepvirus kippen in een afgesloten stal heeft kunnen infecteren

Overtredingen van het vervoersverbod

1. Deelt u de mening dat vervoerders die een vervoersverbod overtreden de risico’s op humane besmetting en verdere verspreiding onder dieren onverantwoord verhogen?

2. Deelt u de mening dat het enkel beboeten van vervoerders niet in verhouding staat met het risico voor de humane en veterinaire gezondheid? Bent u bereid om aanvullende maatregelen te treffen tegen deze overtreders?

Massale doding

1. Kunt u aangeven waarom het massaal doden van kippen nog steeds gebeurt met de toepassing van CO2 terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat dit zeer dieronvriendelijk is en ook vele slachterijen zijn overgestapt op de diervriendelijkere CO2/O2 bedwelming? (Bron: http://edepot.wur.nl/31084)

2. Bent u bereid om bij een volgende massale doding camera’s te plaatsen opdat er een goede evaluatie plaats kan vinden ten aanzien van het dierenwelzijn?

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 9 dec. 2014

Vraag
Hoe heeft u de afgelopen dagen het welzijn van de miljoenen pasgeboren kuikens die vanwege het vervoersverbod opgeslagen moesten worden in kratten, gewaarborgd? (Bron: Nederlands Dagblad, 18 november)

Antwoord
Het doden van kuikens tot 72 uur oud op de broederijen moet voldoen aan een aantal voorschriften uit Hoofdstuk II van Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de eendagskuikens ligt bij het bedrijfsleven zelf.

Vraag
Klopt het dat de pluimveehouderij pleit voor een structurele, jaarlijkse ophokplicht in de maanden oktober tot en met april? U heeft zelf in antwoord op schriftelijke Kamervragen van het lid Thieme Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 545 aangegeven dat het speculeren is wat de oorzaak is van de verspreiding van het vogelpestvirus. Hoe beoordeelt u in dat licht deze oproep?

Antwoord
Ten aanzien van de mogelijke oorzaak verwijs ik u naar eerdergenoemde brieven. Er loopt momenteel een onderzoek naar de periode waarin het risico van insleep uit de wilde vogels het grootst is. Ik verwijs u hiervoor naar de antwoorden op vragen van het lid Lodders over een nieuw vogelpesttype in Duitsland.

Vraag
Kunt u aangeven hoever de dichtstbijzijnde burgerwoningen van de besmette stal in Hekendorp gelegen zijn? Acht u dit een veilige en wenselijke afstand tot een zo intensieve bedrijfsvoering met het oog op het risico van zoönosen?

Vraag
Bent u bereid een landelijke afstandsnorm te formuleren hoe ver intensieve veehouderijbedrijven ten minste verwijderd moeten zijn van particuliere woningen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar de antwoorden op Kamervragen over het bericht «Pandemie uit Brabant is mogelijk» (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1539).

Vraag
Verricht de NVWA ook een onderzoek naar de mogelijke verspreiding van het virus via bedrijfscontacten dan wel vanwege het houderijsysteem? Neemt de NVWA het onderzoek van het NOIOO mee waaruit blijkt dat wilde vogels het virus in Nederland oplopen in plaats van dat de dieren het virus meebrengen? (https://nioo.knaw.nl/nl/pers/onderzoek-aan-wilde-eenden-laat-zientrekvogels-brengen-geen-vogelgriep-maar-krijgen-het-hier)

Antwoord
Ik verwijs u naar eerdergenoemde brieven.

Vraag
Hoe verklaart u het feit dat het vogelgriepvirus kippen in een afgesloten stal heeft kunnen infecteren?

Antwoord
Ik verwijs u naar eerdergenoemde brieven.

Vraag
Deelt u de mening dat vervoerders die een vervoersverbod overtreden de risico’s op humane besmetting en verdere verspreiding onder dieren onverantwoord verhogen?

Vraag
Deelt u de mening dat het enkel beboeten van vervoerders niet in verhouding staat met het risico voor de humane en veterinaire gezondheid?

Vraag
Bent u bereid om aanvullende maatregelen te treffen tegen deze overtreders?

Antwoord
Er zijn geen aanwijzingen dat de vervoersverboden massaal zijn overtreden. Dat is de reden dat ik niet overweeg aanvullende maatregelen te treffen tegen deze overtreders. Verder verwijs ik naar mijn brief van 30 november jl. (Kamerstuk 22 807, nr. 175).

Vraag
Kunt u aangeven waarom het massaal doden van kippen nog steeds gebeurt met de toepassing van CO2 terwijl wetenschappelijk is aange-toond dat dit zeer dieronvriendelijk is en ook vele slachterijen zijn overgestapt op de diervriendelijkere CO2/O2 bedwelming? (Bron: http://edepot.wur.nl/31084)

Antwoord
De wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft in de Animal Health code methoden beschreven om pluimvee te doden in het kader van dierziektebestrijding. Deze worden door Nederland gevolgd.

Vraag
Bent u bereid om bij een volgende massale doding camera’s te plaatsen opdat er een goede evaluatie plaats kan vinden ten aanzien van het dierenwelzijn?

Antwoord
Nee. Er is de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014 ingesteld die onder andere toeziet op de door de NVWA uitgevoerde maatregelen. Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief van 5 december jl.