Vragen naar aanleiding van de vogel­griep­uit­braak


Maatregelen

1. Hoe heeft u de afgelopen dagen het welzijn van de miljoenen pasgeboren kuikens die vanwege het vervoersverbod opgeslagen moesten worden in kratten, gewaarborgd? (Bron: Nederlands Dagblad, 18 nov)

2. Klopt het dat de pluimveehouderij pleit voor een structurele, jaarlijkse ophokplicht in de maanden oktober tot en met april? U heeft zelf in antwoord op schriftelijke Kamervragen van het lid Thieme (kenmerk 2014Z17664) aangegeven dat het speculeren is wat de oorzaak is van de verspreiding van het vogelpestvirus. Hoe beoordeelt u in dat licht deze oproep?

3. Kunt u aangeven hoever de dichtstbijzijnde burgerwoningen van de besmette stal in Hekendorp gelegen zijn? Acht u dit een veilige en wenselijke afstand tot een zo intensieve bedrijfsvoering met het oog op het risico van zoönosen?

4. Bent u bereid een landelijke afstandsnorm te formuleren hoe ver intensieve veehouderijbedrijven tenminste verwijderd moeten zijn van particuliere woningen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Oorzaak vogelgriep

1. Verricht de NVWA ook een onderzoek naar de mogelijke verspreiding van het virus via bedrijfscontacten danwel vanwege het houderijsysteem? Neemt de NVWA het onderzoek mewe van het NOIOO waaruit blijkt dat wilde vogels het virus in Nederland oplopen in plaats dat de dieren het virus meebrengen? (https://nioo.knaw.nl/nl/pers/onderzoek-aan-wilde-eenden-laat-zien-trekvogels-brengen-geen-vogelgriep-maar-krijgen-het-hier)

2. Hoe verklaart u het feit dat het vogelgriepvirus kippen in een afgesloten stal heeft kunnen infecteren

Overtredingen van het vervoersverbod

1. Deelt u de mening dat vervoerders die een vervoersverbod overtreden de risico’s op humane besmetting en verdere verspreiding onder dieren onverantwoord verhogen?

2. Deelt u de mening dat het enkel beboeten van vervoerders niet in verhouding staat met het risico voor de humane en veterinaire gezondheid? Bent u bereid om aanvullende maatregelen te treffen tegen deze overtreders?

Massale doding

1. Kunt u aangeven waarom het massaal doden van kippen nog steeds gebeurt met de toepassing van CO2 terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat dit zeer dieronvriendelijk is en ook vele slachterijen zijn overgestapt op de diervriendelijkere CO2/O2 bedwelming? (Bron: http://edepot.wur.nl/31084)

2. Bent u bereid om bij een volgende massale doding camera’s te plaatsen opdat er een goede evaluatie plaats kan vinden ten aanzien van het dierenwelzijn?