Vragen Arissen over niet publi­ceren in Staatsblad van Donorwet


Indiendatum: mrt. 2018

Schriftelijke Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het niet publiceren van de Donorwet.

  1. Klopt het dat de Donorwet, zoals goedgekeurd door de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 13 februari 2018, nog altijd niet gepubliceerd is in het Staatsblad terwijl later goedgekeurde wetgeving (zoals de Wet terugvordering staatssteun) al wel gepubliceerd is?[1]
  2. Waarom bent u nog niet over gegaan tot publicatie? Kunt u een uitvoerige toelichting geven?
  3. Kunt u aangeven wat de afgelopen jaren een gebruikelijke termijn tussen goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad was?
  4. Realiseert u zich dat door verlate publicatie het organiseren van een wettelijk toegestaan raadgevend referendum gehinderd wordt?
  5. Kunt u zich maximaal inspannen om zo snel mogelijk over te gaan tot publicatie van de Donorwet in het Staatsblad, omdat nu de schijn ontstaat dat het publiceren van de Donorwet bewust vertraagd is om zo het organiseren van een referendum te bemoeilijken?
  6. Kunt u, gegeven de tijdsdruk, deze vragen binnen een week beantwoorden?

[1] https://nos.nl/artikel/2221122-vertraging-nieuwe-donorwet-wekt-argwaan.html

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 19 mrt. 2018

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de Minister voor Medische Zorg over het niet publiceren van de Donorwet (ingezonden 9 maart 2018).

Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 19 maart 2018).

Met deze antwoorden reageer ik tevens op het door u toegestuurde stenogra-fisch verslag van 13 maart 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 60, item 5).

Vraag 1

Klopt het dat de Donorwet, zoals aangenomen door de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 13 februari 2018, nog altijd niet gepubliceerd is in het Staatsblad, terwijl later aangenomen wetgeving (zoals de Wet terugvordering staatssteun) al wel gepubliceerd is?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Waarom bent u nog niet overgegaan tot publicatie? Kunt u een uitvoerige toelichting geven?

Antwoord 2

Anders dan bij een «gewoon» wetsvoorstel waarbij het initiatief van het kabinet komt, moet een initiatiefvoorstel voordat het kan worden bekrachtigd en gepubliceerd eerst in de ministerraad worden behandeld. Bij een wetsvoorstel waarbij het initiatief van het kabinet komt, zijn bijvoorbeeld zaken als financiën en communicatie al meegenomen in het voorstel. Dat is hier niet het geval en daarover zal dus in de ministerraad nog moeten worden gesproken. In reactie op het ordedebat van 13 maart jongstleden bevestig ik mijn voornemen om de financiële dekking van de kosten te betrekken bij de voorjaarsbesluitvorming over de begroting van 2019. Zoals aangegeven in mijn brief van 13 februari jongstleden2, stel ik alles in het werk om de wet tijdig en zorgvuldig te implementeren. Dat begint bij een goede voorbereiding in de ministerraad. Daarbij hecht ik eraan zelf bij de bespreking in de ministerraad aanwezig te zijn omdat ik verantwoordelijk ben voor de uitvoering van de wet.

Vraag 3
Kunt u aangeven wat de afgelopen jaren een gebruikelijke termijn tussen goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad was?

Antwoord 3
Op basis van een telling van de VWS (Rijks)wetten die in 2015 tot heden zijn gepubliceerd, exclusief de begrotingswetten, kom ik op 33 wetten met een gemiddelde van 30 kalenderdagen. Ik merk hierbij nog op dat het hier gaat om «reguliere» wetten die op initiatief van het Kabinet zijn opgesteld en niet om initiatiefwetten.

Vraag 4, 5
Realiseert u zich dat door verlate publicatie het organiseren van een wettelijk toegestaan raadgevend referendum gehinderd wordt? Kunt u zich maximaal inspannen om zo snel mogelijk over te gaan tot publicatie van de Donorwet in het Staatsblad, omdat nu de schijn ontstaat dat het publiceren van de Donorwet bewust vertraagd is om zo het organiseren van een referendum te bemoeilijken?

Antwoord 4, 5
De kwalificaties «verlate publicatie» en «bewust vertraagd» suggereren dat het kabinet niet op tijd is met vaststelling van het wetsvoorstel. Dat is niet aan de orde. De behandeling van de Donorwet heeft laten zien dat het hier om een onderwerp gaat dat met grote zorgvuldigheid moet worden behandeld en, zoals hiervoor al aangegeven, begint dit met een goede voorbereiding van de bespreking ervan in de ministerraad. Dit gezegd hebbende, zal het voorstel zo snel mogelijk geagendeerd worden in de ministerraad.

Vraag 6
Kunt u, gegeven de tijdsdruk, deze vragen binnen een week beantwoorden?

Antwoord 6
Ja.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over houtrook

Lees verder

Vragen over de invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer