Vragen Akerboom houtstook als grootste bron van kanker­ver­wek­kende stoffen (PAK’s) in het opper­vlak­te­water


Schriftelijke vragen van het lid Akerboom (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu over houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

1. Heeft u kennisgenomen van de Basisdocumentatie probleemstoffen KRW die recent door Deltares en Ecofide is gepubliceerd, in opdracht van het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat?

2. Hoe beoordeelt u de bevinding dat houtstook in kachels en open haarden de grootste bron is voor kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in oppervlaktewater?

3. Heeft u kennisgenomen van de maatregelenanalyse in het rapport , die stelt dat het terugdringen van houtstook door huishoudens de hoogste prioriteit moet krijgen om de uitstoot van het schadelijke PAK Benzo(k)fluoranteen tegen te gaan en dat de uitvoering hiervan bij de nationale overheid/EU ligt?

4. Hoe verhoudt deze bevinding zich tegenover ISDE-subsidie om houtstook te bevorderen? Kunt u uiteenzetten hoezeer de gesubsidieerde pelletkachels en biomassaketels bijdragen aan de uitstoot van PAK’s (zowel in de lucht als in het oppervlaktewater)? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe verhoudt deze bevinding zich tegenover de investeringen vanuit de SDE+ subsidies om op grote schaal hout bij te stoken in kolencentrales? Kunt u uiteenzetten hoezeer de gesubsidieerde houtstook in kolencentrales bijdraagt aan de uitstoot van PAK’s (zowel in de lucht als in het oppervlaktewater? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u voornemens om gehoor te geven aan de bevindingen van Deltares en houtstook terug te dringen? Zo ja, bent u bereid om houtstook te schrappen uit de SDE- en ISDE-subsidie? Zo nee, waarom niet?