Vragen aan de minister van VWS over AWBZ-gelden Leger des Heils.


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over AWBZ-gelden Leger des Heils.

1. Kent u het bericht ‘Leger des Heils afhankelijk van AWBZ-potje overheid’ 1?

2. Is het waar dat het Leger des Heils een bedrag aan eigen inkomsten genereert dat vele malen lager ligt dan de tegemoetkoming die de organisatie krijgt uit overheidsmiddelen?

3. Acht u het wenselijk c.q. verantwoord dat de overheid een zo groot deel van de praktische uitvoering van de AWBZ in handen legt van een levensbeschouwelijke organisatie met een eigen missie? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe wilt u verandering brengen in deze situatie?

4. Bent u met mij van mening dat hulp in het kader van de AWBZ op waardevrije basis gegeven zou moeten worden en los zou moeten staan van (religieuze) levensbeschouwing? Zo ja, op welke wijze kunt u garanderen dat de honderden miljoenen aan AWBZ-geld die via het Leger des Heils worden uitgegeven niet direct of indirect worden ingezet voor het uitdragen van de religieuze levensbeschouwing van het Leger des Heils? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven welk deel van de AWBZ-gelden wordt uitgekeerd aan of via andere levensbeschouwelijke c.q. religieuze NGO's en op welke wijze daarbij de waardevrije uitvoering van de AWBZ gegarandeerd wordt?

6. Is het u bekend dat het Leger des Heils in de rode cijfers is beland en dus nog afhankelijker van de overheid zou kunnen worden voor de via haar uitgevoerde zorgtaken dan eerder het geval was? Zo ja, bent u met mij van mening dat dit een onwenselijke situatie is, ontstaan door de onbalans tussen overheidssteun en eigen inkomsten?

7. Bent u met mij van mening dat de marktwerking in de zorg een belangrijk aandeel heeft in het feit dat zorgtaken bij NGO's zoals het Leger des Heils terecht zijn gekomen? Zo ja, acht u dit een wenselijke ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u met mij van mening dat zorgtaken die voortvloeien uit de AWBZ primair thuishoren bij de overheid? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u bereid invulling te geven aan deze opvatting, in relatie tot de scheefgroei in steun aan NGO's zoals het Leger des Heils in relatie tot de eigen inkomsten en missie van de organisatie? Zo nee, waarom niet?

1www.elsevier.nl/web/10242100/Nieuws/Nederland/Leger-des-Heils-afhankelijk-van-AWBZ-potje-overheid.htm

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 17 aug. 2009

Antwoord van staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 augustus 2009)
1. Kent u het bericht ‘Leger des Heils afhankelijk van AWBZ-potje overheid’ 1?

Ja.

2. Is het waar dat het Leger des Heils een bedrag aan eigen inkomsten genereert dat vele malen lager ligt dan de tegemoetkoming die de organisatie krijgt uit overheidsmiddelen?

Uit het bericht waar u naar verwijst blijkt dat dit zo is. Ik heb geen inzicht in de opbrengst van de fondswerving van het Leger des Heils.

3. Acht u het wenselijk c.q. verantwoord dat de overheid een zo groot deel van de praktische uitvoering van de AWBZ in handen legt van een levensbeschouwelijke organisatie met een eigen missie? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe wilt u verandering brengen in deze situatie?

De zorgaanbieders zijn stichtingen ontstaan vanuit particulier initiatief. Er zijn derhalve instellingen op verschillende levensbeschouwelijk grondslagen. Als deze instellingen toegelaten zijn tot het verlenen van AWBZ zorg en gecontracteerd worden door zorgkantoren. omdat zij doelmatige en kwalitatief goede zorg kunnen leveren aan daarvoor geïndiceerde cliënten, dan is aan mijn eisen voldaan.

4. Bent u met mij van mening dat hulp in het kader van de AWBZ op waardevrije basis gegeven zou moeten worden en los zou moeten staan van (religieuze) levensbeschouwing? Zo ja, op welke wijze kunt u garanderen dat de honderden miljoenen aan AWBZ-geld die via het Leger des Heils worden uitgegeven niet direct of indirect worden ingezet voor het uitdragen van de religieuze levensbeschouwing van het Leger des Heils? Zo nee, waarom niet?

In de AWBZ worden cliënten geïndiceerd voor de functies verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en /of Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008–2009 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden KVR37206 2009Z14448 0809tkkvr3487 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel 7345 verblijf. Bij een aantal functies speelt levensbeschouwing geen rol in de gegeven zorg. Bij andere kan het wel of geen rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld in de zorg met verblijf diverse levensbeschouwelijke (ook humanistische) raadslieden actief afhankelijk van de behoefte van cliënten. Dit is uiteraard iets heel anders dan het uitdragen van een de religieuze levensbeschouwing. Dat is geen AWBZ-zorg. Het Leger des Heils krijgt AWBZ- middelen om AWBZ -Zorg te leveren. Het zorgkantoor ziet daarop toe.

5.Kunt u aangeven welk deel van de AWBZ-gelden wordt uitgekeerd aan of via andere levensbeschouwelijke c.q. religieuze NGO's en op welke wijze daarbij de waardevrije uitvoering van de AWBZ gegarandeerd wordt?

Zie mijn antwoord op uw vragen 3 en 4.

6. Is het u bekend dat het Leger des Heils in de rode cijfers is beland en dus nog afhankelijker van de overheid zou kunnen worden voor de via haar uitgevoerde zorgtaken dan eerder het geval was? Zo ja, bent u met mij van mening dat dit een onwenselijke situatie is, ontstaan door de onbalans tussen overheidssteun en eigen inkomsten?

Neen dat is mij niet bekend. De AWBZ-vergoeding is voldoende voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Een instelling dient niet afhankelijk te zijn van overige inkomsten om AWBZ-zorg te leveren. Ik acht daarom de mate van AWBZ-zorg leveren en eigen inkomsten bij toegelaten instellingen niet echt relevant.

7. Bent u met mij van mening dat de marktwerking in de zorg een belangrijk aandeel heeft in het feit dat zorgtaken bij NGO's zoals het Leger des Heils terecht zijn gekomen? Zo ja, acht u dit een wenselijke ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Het stimuleren van meer aanbieders dient om de keuze van de cliënt te vergroten. Zoals ik al gezegd heb zijn
zorginstellingen particulier initiatief en staat de uitvoering van zorg door NGO’s los van marktwerking. Ik deel uw mening daarom niet.

8. Bent u met mij van mening dat zorgtaken die voortvloeien uit de AWBZ primair thuishoren bij de overheid? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u bereid invulling te geven aan deze opvatting, in relatie tot de scheefgroei in steun aan NGO's zoals het Leger des Heils in relatie tot de eigen inkomsten en missie van de organisatie? Zo nee, waarom niet?

Neen, de overheid bepaalt op welke AWBZ-zorgaanspraken de Nederlanders recht hebben. Vervolgens wordt bij de indicatiestelling de noodzaak van zorg objectief en onafhankelijk vastgesteld. De overheid levert deze zorg niet zelf. U bent overigens het eerste Kamerlid dat oppert dit wel te gaan doen. Er worden zorginstellingen van particulier initiatief toegelaten en gecontracteerd door de zorgkantoren om in deze zorgvraag te voorzien. Omdat er geen sprake is van steun aan NGO’s, maar van een vergoeding van zorgkosten aan toegelaten zorginstellingen, deel ik ook niet uw stelling dat sprake is scheefgroei.