Vervolg­vragen Van Raan en Akerboom over Begrenzing Natuur­ver­gunning Schiphol


Indiendatum: 13 okt. 2023

 1. Herinnert u zich onze vragen van 1 augustus jongstleden “De (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers”? [1]
 2. Klopt het dat u in antwoord 6 stelt dat: “Nee, deze zin verwijst naar een bepaling uit de Aanwijzing ex artikel 27 jo. Artikel 24 Luchtvaartwet van het luchtvaartterrein Schiphol (Aanwijzingsbesluit uit 1996). In dit besluit is als bepaling opgenomen (Artikel 2, lid 2): “Op het luchtvaartterrein wordt slechts zo veel verkeer toegelaten dat per gebruiksplanjaar niet meer dan 44 miljoen luchtpassagiers van het luchtvaartterrein gebruikmaken”? [2]
 3. Klopt het dat u verder in datzelfde antwoord stelt dat: “Alle publiekrechtelijke beperkingen in het Aanwijzingsbesluit uit 1996 en/of Aanwijzingsbesluit uit 2000 bepalen de omvang van de exploitatie van de luchthaven Schiphol die is toegestaan in de referentiesituatie (voor gebieden met een Europese referentiedatum van vóór 2003)”
 4. Waarom is in bovenstaande plots sprake van “en/of het Aanwijzingsbesluit 2000”?, terwijl daar eerder niet sprake van was en wat is de juridische grondslag om dit Aanwijzingsbesluit 2000 erbij te halen?
 5. Aangezien de wetgever in het Aanwijzingsbesluit 1996 doelbewust en weloverwogen heeft opgenomen dat er een maximum van 44 miljoenpassagiers van kracht is op de luchthaven Schiphol, kunt u toelichten wat de doelen waren die hiermee beoogd werd?
 6. Klopt het dat voor geluidshinder in het Aanwijzingsbesluit 1996 al een bescherming was ingebouwd middels onder andere de Ke en LAeq zones en normering? Zo nee, hoe zit het dan?
 7. Is het denkbaar dat er geen enkele milieubeschermende werking van die 44 miljoen miljoenpassagiers uit gaat?
 8. Meer specifiek, is het denkbaar dat er geen enkele milieubeschermende werking van die 44 miljoen ­miljoenpassagiers uit gaat anders dan voor geluidshinder? Zo ja, waarom heeft de wetgever het dan toch expliciet opgenomen als er voor geluid ook al andere maatregelen voorzien waren?
 9. Klopt het dat in een gespreksnotitie van LNV, IenW en Schiphol staat dat: “Ten tijde van de PKB werden de veiligheids- en milieugrenzen vastgesteld mede aan de hand van een door de overheid opgesteld groeiscenario. Om deze grenzen de nodige «hardheid» mee te geven, werd ook het groeiscenario, in de vorm van volumeplafonds, vastgelegd ?” [3] Zo ja, betekent dit dat in het PKB werd gewerkt met volumeplafonds om te sturen op veiligheids- en milieuaspecten? Zo nee, hoe zit het dan?
 10. Is het correct dat het Aanwijzingsbesluit 1996 al uitgaat van de dan nog aan te leggen baan 18/36 (nu ook bekend als Polderbaan) en de situatie zonder die baan enkel nog als tijdelijk te overbruggen periode werd beschreven? Zo nee, hoe zit het dan?
 11. Klopt het dat artikel 4 duidelijk maakt dat het geen kwestie is van of baan 18/36 er komt, maar enkel het tijdstip waarop ze in gebruik genomen wordt nog open is en vervolgens op pagina 18 duidelijk staat dat “Zo is de keuze voor een vijfbanenstelsel met een parallelle Vijfde baan in het kader Van de PKB gemaakt hetgeen een vaststaand gegeven vormt waarvan in deze aanwijzing zonder meer vanuit wordt gegaan” [4]. Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, waarom zou de vijfde baan geen onderdeel zijn van de referentiesituatie zoals die vanaf het moment van vaststelling van dat aanwijzingsbesluit (31 oktober 1996) van kracht is?
 12. Op welke gronden meent u de referentiesituatie te mogen herformuleren, wanneer uw in uw besluit over de toekenning van een Natuurvergunning aan Schiphol van 26 september 2023 stelt dat: “De toestemming voor gebieden met een Europese referentiedatum van vóór 1996, is publiekrechtelijk ingeperkt in het Aanwijzingsbesluit uit 1996 door de geluidscontouren en/of door het Aanwijzingsbesluit uit 2000 tot 460.000 vliegtuigbewegingen in 2002” waarbij ten onrechte de legitieme werking van het Aanwijzingsbesluit 1996 wordt ingeperkt tot enkel de geluidsruimte c.q. de geluidscontouren.
 13. Klopt het dat een begrenzing van maximaal 44 miljoen passagiers ook op andere manieren een beschermende werking voor andere milieuaspecten dan geluid kan en zal hebben?
 14. Klopt het dat begrenzing wellicht beperkender zijn dan die van de geluidsruimte.
 15. Kunt u uitsluiten dat dit destijds ook als zodanig werd beoogd door de wetgever?
 16. Op welke manier is objectief en navolgbaar vastgesteld dat andere milieuaspecten dan geluid geen (meer beperkende) rol spelen in de afgegeven natuurvergunning?
 17. Wilt u een uitputtend overzicht geven met daarin documenten en passages waarin u en de vergunningaanvrager dit hebben onderbouwd?
 18. In de passende beoordeling van juni 2023 die door Schiphol is opgesteld wordt de stelling geponeerd: “Wel is bepaald dat per gebruiksplanjaar niet meer dan 44 miljoen luchtpassagiers van het luchtvaartterrein gebruikmaken en dat per gebruiksplanjaar niet meer dan 3,3 miljoen ton vracht op het luchtvaartterrein wordt afgehandeld. Deze voorschriften bevatten als zodanig geen beperking van de toegestane milieugebruiksruimte.” Kunt u uitleggen waarom u zich kon vinden in deze bewering?
 19. Aangezien u als bevoegd gezag de vergunning heeft toegekend, kunt u 100% sluitend onderbouwen waarom een beperking van maximaal 44 miljoen passagiers op het luchthaventerrein niet (dus geen enkele) een beperking in de toegestane milieugebruiksruimte zou geven?
 20. In de bij het besluit gepubliceerde Nota van Antwoord wordt vermeld dat: “Voor de referentiesituatie voor het vierbanenstelsel is aldus uitgegaan van max 460.000 vliegtuigbewegingen en max 44 miljoen passagiers (en niet meer dan 3,3 miljoen ton vracht). Schiphol heeft aan de hand van het onderzoek Geluidsruimte Aanwijzing Luchtvaartterrein Schiphol 1996 van 2 december 2021 inzichtelijk gemaakt dat er binnen de geluidruimte van het Aanwijzingsbesluit 1996 ook 460.000 vliegtuigbewegingen mogelijk waren”. Klopt het dat de vergunningaanvrager dus enkel naar geluidsruimte kijk? Zo nee, hoe zit het dan?
 21. Kunt u uitleggen hoe een onderzoek naar geluidsruimte een antwoord kan geven op de vraag over een referentiesituatie waarin een harde grens bestaat in aantallen passagiers?
 22. Heeft u de Commissie MER gevraagd om de actuele aanvraag zoals deze er uiteindelijk na vele rondes met aanvullende vragen en aangepaste berekeningen, te toetsen? Zo nee, waarom niet en bent u gezien de enorme beladenheid van dit besluit bereid dat alsnog te doen? Zo ja, wilt u deze stukken met de Kamer delen?
 23. Kunt u de juridische toets delen met de Tweede Kamer die u heeft uitgevoerd alvorens de Natuurvergunning af te geven?
 24. Kunt u ook alle juridische toetsen en reviews delen, in welke vorm dan ook, die gemaakt zijn door de landsadvocaat behorend bij de afgegeven Natuurvergunning (of conceptversies daarvan)?
 25. Kent u het document “Tabel opties natuurvergunning/LVB Schiphol”, ook wel bekend als “Matrix Stikstof” ? zoals die in het DG overleg Schiphol is gebruikt?
 26. In dat document staat bij een van de scenario’s: “In deze optie wordt meer juridisch risico gelopen maar wel uitvoering gegeven aan natuurbeschermingsdoelen van A. Moet dan hard worden vastgelegd met Schiphol. Mogelijk negatieve uitspraak in rechterlijke procedure komt over een paar jaar, dan is deel van de maatregelen al ingevoerd waardoor juridische kwetsbaarheid kleiner is." Betekent dit dat de overheid -in ieder geval op dat moment- het op DG niveau als een reële optie zag om een vergunning af te geven waarbij ze weet dat er een substantieel juridisch risico is, maar zij erop rekent dat het geruime tijd duurt voor de rechter dat vaststelt? En dat zij zo tijd koopt waarin zijzelf of Schiphol alsnog maatregelen kan nemen om deze “juridische kwetsbaarheid” te verkleinen? Zo ja, vindt u dit voldoen aan de eisen van behoorlijk bestuur? Zo nee, hoe zit het dan? En op welke afspraken die met Schiphol zouden moeten worden vastgelegd, werd gedoeld?
 27. Wilt u voor de huidig afgegeven vergunning aangeven met welk scenario deze het meest overeenkomt? Het gaat daarbij om meest, dus geen van de drie is nadrukkelijk geen antwoord. Ook gezien de serieusheid van deze scenario’s die immers op DG niveau uitgewerkt zijn is dat een legitieme vraag. Het staat u uiteraard vrij om in woorden toe te voegen waar wel eventuele verschillen zouden zitten.
 28. Hoe zou deze matrix/tabel eruitzien wanneer de afgegeven vergunning daarin opgenomen zou worden als een zogenaamd “scenario D”( graag ook daadwerkelijk de diverse beoordelingsaspecten in de kolommen in te vullen)?
 29. In de tabel staat ook de zin “-/- Discussie over vergunning bestaand recht in relatie tot de Europese referentiesituatie”. Over welke aspecten van de referentiesituatie zou die discussie zich dan naar verwachting afspelen? Wat zegt het feit dat deze -/- scoort over de zekerheid dat deze optie -mocht het juridisch getoetst zou worden’ overeind blijft? Wilt u dat gemotiveerd onderbouwen?
 30. In de tabel wordt ook gesteld dat ‘Er wordt aan één van de kritiekpunten van de Commissie voor de m.e.r invulling gegeven, maar minder/deels aan de beslissing op bezwaar daardoor meer risico dan A en C.’ Hoe kan dit een reeele optie zijn, als op een na – en die nog slechts gedeeltelijk- alle kritiekpunten van de Commissie m.e.r genegeerd worden?
 31. Heeft u het afgeven van de natuurvergunning getoetst aan de op 28 juli 2022 aangenomen VN een resolutie aangenomen waarin wordt verklaard dat toegang tot een schoon, gezond en duurzaam milieu een universeel mensenrecht is, conform artikel 94 van de Grondwet? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?[5]
 32. Bent u, gezien deze vragen, bereid tot een second opinion op deze Natuurvergunning? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.rijksoverheid.nl/d...

[2] https://www.rijksoverheid.nl/d...

[3] https://open.overheid.nl/docum...

[4] AW 1996. archief Commissie m.e.r. 591-166aanwijzing.pdf (commissiemer.nl)

[5] https://www.denederlandsegrond...