Vervolg­vragen over het leed van geiten­bokjes en de duizenden geiten­lam­metjes die illegaal binnen een week naar het slachthuis zijn afgevoerd


Indiendatum: 22 jul. 2021

Vervolgvragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het leed van geitenbokjes en de duizenden geitenlammetjes die illegaal binnen een week naar het slachthuis zijn afgevoerd

1. Kunt u bevestigen dat volgens de door u verstrekte cijfers in 5,5 jaar tijd in totaal meer dan 10.000 geitenlammetjes binnen zeven dagen na hun geboorte zijn afgevoerd naar het slachthuis, terwijl deze dieren pas mogen worden vervoerd na zeven dagen, als de navelstreng is ingedroogd?[1]

2. Erkent u dat hier sprake is van grootschalige, structurele overtredingen: ofwel van het verbod op het vervoeren van pasgeboren lammetjes, ofwel van de regels rondom de Identificatie- en Registratieplicht? Zo nee, kunt u dit toelichten?

3. Heeft u gezien dat slachthuismedewerkers en keurders aan zowel Eyes on Animals als aan journalisten van onderzoeksplatform Investico hebben gemeld dat er geitenbokjes worden geslacht die jonger zijn dan zeven dagen, vaak zelfs slechts drie dagen oud, en dat dit mogelijk is doordat er makkelijk kan worden gesjoemeld met het fraudegevoelige registratiesysteem?[2],[3]

4. Wat vindt u er van dat hierdoor massaal pasgeboren dieren illegaal worden vervoerd, in de woorden van een oud-bokkenhouder, “Zo fragiel dat ze half dood, half levend op het slachthuis aankomen”?

5. Waar baseert u uw conclusie op dat, ondanks deze signalen, het aannemelijk is dat de door u verstrekte cijfers niet kloppen en dat het niet zo is dat te jonge geitenlammetjes veelvuldig illegaal naar het slachthuis worden afgevoerd?

6. Indien inderdaad (een deel van) de door u aangeleverde cijfers over de leeftijd van de dieren op het moment van slachten over meerdere jaren onjuist zijn, wanneer is dit u voor het eerst opgevallen? Kunt u uitleggen waarom u dit dan niet eerder heeft aangepakt?

7. Hoe kan het in dat geval volgens u dat deze 10.000 geitenlammetjes toch zijn vervoerd en geslacht, terwijl dit volgens de registratie illegaal was, omdat de dieren volgens hun opgegeven geboortedatum te jong waren? Hoe wordt de registratie gecontroleerd en hoe vaak is hier sinds 2016 tegen opgetreden?

8. Klopt het dat de NVWA in 2019 constateerde dat piepjonge bokjes massaal werden geslacht om te worden afgevoerd voor destructie en dat dit heeft geleid tot maatregelen?[4] Zo ja, wat was hiervoor de concrete aanleiding en welke maatregelen zijn er toen getroffen?

9. Waarom worden geitenlammetjes die sterven binnen zes dagen na hun geboorte geregistreerd als ‘doodgeboren’? Erkent u dat u hiermee nog steeds geen zicht heeft op de oorzaak van de hoge sterfte onder geitenlammetjes?

10. Erkent u dat het belangrijk is dat er zicht komt op de sterfte van geitenlammetjes tussen dag 2 en dag 7, zodat mogelijke sterfte door gebrekkige verzorging aan het licht komt? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, hoe strookt dat met uw voornemen om de sterfte onder jonge dieren terug te dringen?[5]

11. Wat vindt u er van dat vorig jaar meer dan 31.000 en in de eerste maanden van 2021 meer dan 33.000 pasgeboren geitenlammetjes in hun eerste twee levensweken naar de slacht zijn afgevoerd, wetende dat deze dieren afhankelijk zijn van melk die tijdens de urenlange transporten niet wordt verstrekt en die bij de slachterijen alleen beschikbaar is via melksystemen die de lammetjes vaak niet snappen?

12. Bent u bereid om de minimumleeftijd voor het vervoeren van geitenlammetjes te verhogen naar 28 dagen, zoals in Duitsland is aangekondigd voor het transport van kalfjes?[6] Zo nee, waarom niet?

13. Wanneer gaat u de Kamer informeren over de uitvoering van de aangenomen motie Ouwehand die de regering oproept om zelf een plan van aanpak op te stellen voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes?[7]

14. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de geitenhouderij en het leed van geitenbokjes.

[2] Website Eyes on Animals, november 2020, «Welzijn geitenbokken in beeld, de omgang met bokken op het melkgeitenbedrijf, tijdens transport en tijdens de slacht», 20201130-EonA-Rapport-welzijn-geitenbokken.pdf (eyesonanimals.com)

[3] https://www.groene.nl/artikel/...

[4] https://www.groene.nl/artikel/...

[5] Kamerstuk 28 286, nr. 991

[6] https://www.boerderij.nl/trans...

[7] Kamerstuk 28286, nr. 1156