Schrif­te­lijke vragen Wassenberg over plastic als belang­rijke bron van broei­kasgas


Indiendatum: aug. 2018

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over plastic als belangrijke bron van broeikasgas.

  1. Kent u de resultaten van het onlangs gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat plastics die terecht komen in de natuur en in oceanen een belangrijke bron van broeikasgassen vormen? [1]
  2. Zijn er schattingen van de omvang van broeikasgasuitstoot veroorzaakt door zwerfplastics in Nederland? Zo ja, welke schattingen zijn er? Zo nee, bent u bereid tot onderzoek en monitoring hiernaar?
  3. Wordt in het klimaatbeleid al rekening gehouden met de uitstoot aan broeikasgassen door zwerfplastics? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u voornemens dit alsnog te doen?

[1] http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over plastic als belangrijke bron van broeikasgas (ingezonden 8 augustus 2018).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 11 september 2018).

Vraag 1

Kent u de resultaten van het onlangs gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat plastics die terechtkomen in de natuur en in oceanen een belangrijke bron van broeikasgassen vormen?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Zijn er schattingen van de omvang van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door zwerfplastics in Nederland? Zo ja, welke schattingen zijn er? Zo nee, bent u bereid tot onderzoek en monitoring hiernaar?

Antwoord 2

Nee, er zijn voor zover bekend geen schattingen van de omvang van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door zwerfplastics, noch in Nederland, noch elders in de wereld. Het artikel waar de vragen op gebaseerd zijn meldt, op basis van eigen analyses, dat de hoeveelheid methaan die momenteel vrijkomt veroorzaakt door zwerfplastics niet significant is ten opzichte van de wereldwijde emissie. Gegeven de nog steeds stijgende plasticproductie en de hoeveelheden die daarvan in het milieu terecht komen zouden de emissies in de toekomst naar hun mening echter wel degelijk relevant kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. De Emissieregistratie van het RIVM zal het internationale onderzoek op dit terrein volgen en beoordelen of verder onderzoek en/of monitoring opportuun is.

Vraag 3

Wordt in het klimaatbeleid al rekening gehouden met de uitstoot aan broeikaskassendoor zwerfplastics? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u voornemens dit alsnog te doen?

Antwoord 3

Er wordt in het klimaatbeleid momenteel geen rekening gehouden met de uitstoot aan broeikasgassen door zwerfplastics omdat dit tot nu toe niet beschouwd is als relevante emissiebron met een substantiƫle emissie. Indien uit verder (internationaal) onderzoek blijkt dat dit wel het geval is, zullen we deze emissiebron bij het toekomstig klimaatbeleid betrekken.


1 http://journals.plos.org/ploso...


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wassenberg over bericht dat methaanuitstoot door gasindustrie groter is dan gedacht.

Lees verder

Vragen Van Kooten-Arissen over het bericht dat organisaties en artsen vinden dat de NVWA sjoemelsigaret uit de handel moet nemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer