Schrif­te­lijke vragen Wassenberg over het bericht dat er meer afval naar de stort­plaats verdwijnt


Indiendatum: aug. 2018

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt.

  1. Kent u het bericht “Meer afval verdwijnt naar de stortplaats”? [1]
  2. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er dit jaar al vergunning is verleend voor het storten van 130.000 ton meer afval dan in dezelfde periode vorig jaar? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat de grootschalige toename van afvalstort indruist tegen uw voornemen om geen nieuwe stortplaatsen meer te realiseren? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe kan het volgens u dat er een overaanbod aan afval is (zo ligt er nog circa 600.000 ton afval te wachten op verbranding)? Deelt u de mening van de afvalbedrijven dat dit deels komt doordat huishoudens minder recyclen dan gehoopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe komt het dat de huishoudens minder recyclen?
  5. Kunt u het antwoord van vraag 4 onderbouwen met cijfers? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u voornemens uw beleid aan te scherpen ten behoeve van meer en betere recycling van afval? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u voornemens de recycling door huishoudens extra te stimuleren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] https://fd.nl/economie-politiek/1265348/meer-afval-verdwijnt-naar-de-stortplaats?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180813&s_cid=671

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt

Vraag 1
Kent u het bericht “Meer afval verdwijnt naar de stortplaats”?[1]

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er dit jaar al, voor het storten van 130.000 ton meer afval, een vergunning is verleend dan in dezelfde periode vorig jaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Ja. Mijn beleid is erop gericht om het afval dat gestort moet worden tot een minimum te beperken. Er wordt uitsluitend afval gestort waarvoor op dit moment geen andere verwerkingsmogelijkheid bestaat. Overigens herken ik de cijfers die het Financieele Dagblad weergeeft niet. De afgegeven ontheffingen laten in de eerste zes maanden van 2018 geen toename zien van 130 kton in vergelijking met 2017. Rijkswaterstaat heeft berekend dat het gaat om een toename van ongeveer 30 kton.

Vraag 3
Deelt u de mening dat de grootschalige toename van afvalstort indruist tegen uw voornemen om geen nieuwe stortplaatsen meer te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Nee. Het betreft hier storten op bestaande stortplaatsen en binnen bestaande capaciteit.

Vraag 4
Hoe kan het volgens u dat er een overaanbod aan afval is (zo ligt er nog circa 600.000 ton afval te wachten op verbranding)? Deelt u de mening van de afvalbedrijven dat dit deels komt doordat huishoudens minder recyclen dan gehoopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe komt het dat de huishoudens minder recyclen?

Antwoord 4
De toename van de hoeveelheid afval heeft verschillende redenen. De belangrijkste reden is de economische ontwikkeling die ervoor zorgt dat er ook meer afval is. De 600 kton afval, die tijdelijk ligt opgeslagen, wacht op verbranding en is daarmee geen onderdeel van de totale hoeveelheid afval die wordt gestort. De reden voor de tijdelijke opslag is dat de hoeveelheid afval en de verwerkingscapaciteit kunnen fluctueren, en dit moet kunnen worden opgevangen. De huidige buffer van 600 kton betreft ongeveer 7,5% van de totaal beschikbare verbrandingscapaciteit.
Ik onderschrijf dat de hoeveelheid afval van huishoudens de komende jaren nog verder kan en moet afnemen. Momenteel ondersteun en stimuleer ik via het Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval - samen met de NVRD - gemeenten om de inzameling van huishoudelijk afval zo in te richten dat burgers maximaal gemotiveerd worden hun afval te scheiden. In de kabinetsreactie op de Transitieagenda’s[2] zijn verdere acties opgenomen die een bijdrage zullen leveren aan verlaging van de hoeveelheid (huishoudelijk) restafval.

Vraag 5
Kunt u het antwoord van vraag 4 onderbouwen met cijfers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
In de CBS-statistieken voor 2017 wordt aangegeven dat het percentage gescheiden huishoudelijk afval 57% bedroeg. Sinds 2012 (51%) is er sprake van een gestage stijging.

Vraag 6
Bent u voornemens uw beleid aan te scherpen ten behoeve van meer en betere recycling van afval? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u voornemens de recycling door huishoudens extra te stimuleren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 en 7
Er zijn al veel acties in gang gezet in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie. De inzet van het kabinet zal worden aangevuld met de acties uit de Transitieagenda Consumptiegoederen. Het kabinet gaat graag met de betrokken partijen aan de slag met de uitvoering. In de Kabinetsreactie op de transitieagenda’s zijn meerdere maatregelen opgenomen om het storten en verbranden van afval te ontmoedigen, waaronder een verhoging van de afvalstoffenbelasting op storten en verbranden.

[1] Het financieele dagblad, 13 augustus 2018, Meer afval verdwijnt naar de stortplaats (https://fd.nl/economie-politiek/1265348/meer-afval-verdwijnt-naar-de-stortplaats?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180813&s_cid=671)

[2] Kamerstuk 32 852, nr. 59

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

Lees verder

Vragen Wassenberg over de blinde vlek van de overheid voor natuurvernietiging die het gevolg is van de delving van mineralen voor onze energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer