Kamer­vragen Van Raan over het bericht dat jour­na­listen stiekem konden meekijken bij online tentamens


Indiendatum: 19 jan. 2021

Kamervragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van OCW en BiZa over het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

1. Kent u de berichten ‘Journalisten konden stiekem meekijken met online tentamen’ en ‘Datalek: iedereen kan meekijken bij online tentamens van Hanzehogeschool’?

2. Klopt het dat journalisten zomaar konden meekijken in de woonkamers van studenten en daarbij ook namen en studentnummers te zien kregen? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Klopt het dat deze journalisten zich niet hoefden te identificeren en er geen wachtwoorden nodig waren? Zo nee, hoe zit het dan?

4. Klopt het dat de surveillanten niet doorhadden dat er journalisten meekeken met het tentamen?

5. Kunt u een feitenrelaas opstellen over dit datalek?

6. Wat is uw boodschap aan de getroffen studenten?

7. Wat zijn de vervolgstappen in deze casus?

8. Wat is uw inzet om er voor te zorgen dat dit datalek het laatste incident was met online tentamens?

9. Kunt u een overzicht verschaffen van alle bij u bekende privacyschendingen en overige incidenten met online tentamens?

10. Herinnert u zich de diverse waarschuwingen voor datalekken bij online tentamens?

11. Herinnert u zich dat u destijds geen concreet antwoord gaf toen de leden Van Raan & Van Esch aan u vroegen welke garanties u heeft dat “derden, zoals bijvoorbeeld de softwareleverancier, hackers, inlichtingendiensten of andere partijen geen toegang hebben tot de te verzamelen informatie”?

12. Kunt u deze vraag van een actueel antwoord voorzien?

13. Erkent u dat de huidige wet- en regelgeving kennelijk niet heeft kunnen voorkomen dat er een grove privacyschending heeft plaatsgevonden?

14. Is deze vaststelling voor u aanleiding om wet- en regelgeving te herzien? Kunt u dat toelichten?

15. Erkent u dat de privacy van studenten in de praktijk kennelijk niet gewaarborgd is? Zo nee, waarom niet?

16. Welke consequenties heeft deze vaststelling wat u betreft voor het organiseren van tentamens in de nabije toekomst?

17. Erkent u dat het in de praktijk – met de nodige aanpassingen – in principe nog steeds mogelijk is om veilige fysieke tentamens te organiseren? Zo nee, waarom niet?

18. Herinnert u zich dat de leden Van Raan & Van Esch aan u vroegen om “onderwijsinstellingen te helpen om zo snel mogelijk op veilige wijze tentamens te organiseren, zonder dat daar spionagesoftware bij komt kijken zodat de privacy van studenten niet wordt aangetast”?

19. Kunt u deze vraag nogmaals beantwoorden, inclusief een actuele stand van zaken van de wijze waarop onderwijsinstellingen aan de slag zijn met het organiseren van veilige fysieke tentamens?

20. Welke middelen gaat u de onderwijsinstellingen ter beschikking stellen om veilige fysieke tentamens te organiseren?