Kamer­vragen over de vernie­tiging van een mili­eu­ver­gunning bio-indu­strie­be­drijf door de Raad van State


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van LNV en VROM

  1. Kent u het bericht ‘Rechter vernietigt vergunning grootste legbatterij’? (1)
  2. Is het waar dat de milieuvergunning van deze megastal al voor de derde maal op rij door de Raad van State vernietigd is ? Zo neen, hoe vaak is dan de vergunning vernietigd?
  3. Is het waar dat Varkensflat ‘de Knorhof’ al meer dan 1 miljoen euro aan handhavingskosten veroorzaakt heeft? Zo neen, hoeveel handhavingskosten heeft dit megabedrijf dan veroorzaakt?
  4. Bent u van mening dat er een toereikend arsenaal aan wettelijke middelen bestaat om notoire wetsovertreders in de bio-industrie aan te pakken? Waarop baseert u die mening in relatie tot genoemde gevallen?
  5. Kunt u aangeven of u bereid bent in te grijpen zodat de megakippenfarm in Groesbeek binnen de kortst mogelijke termijn definitief gesloten wordt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom bent u niet tot ingrijpen bereid?
  6. Hoe ziet u de juridische weerbarstigheid van genoemde twee megabedrijven in relatie tot de komst van meer megabedrijven met grote financiële belangen en dito juridische mogelijkheden om in weerwil van wetsovertreding door te produceren in strijd met wet- en regelgeving?
  7. Bent u bereid de handhavingsmogelijkheden zodanig aan te scherpen, dat structurele wetsovertreding binnen de agrarische sector kan worden bestreden via definitieve bedrijfssluiting, houdverboden en aanzienlijke dwangsommen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.dierennieuws.nl/nw/art/200802/nw63019.htm

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 21 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Met deze brief treft u de antwoorden aan op vragen, gesteld door het lid Thieme (PvdD) over een milieuvergunning van een megastal. Interdepartementale afstemming van de antwoorden heeft extra tijd gevergd, zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 27 maart 2008.

1
Kent u het bericht ‘Rechter vernietigt vergunning grootste legbatterij’?

Ja.

2
Is het waar dat de milieuvergunning van deze megastal al voor de derde maal op rij door de Raad van State vernietigd is? Zo neen, hoe vaak is dan de vergunning vernietigd?

Ja.

3
Is het waar dat Varkensflat ‘de Knorhof’ al meer dan 1 miljoen euro aan handhavings¬kosten veroorzaakt heeft? Zo neen, hoeveel handhavingskosten heeft dit megabedrijf dan veroorzaakt?

In een artikel in de Staatscourant (nr. 218) van 9 november 2005 geeft de voormalige gedeputeerde H. Aalderink aan dat de provincie Gelderland circa 1,5 miljoen euro heeft uitgegeven aan handhavend optreden rond het bedrijf.

4
Bent u van mening dat er een toereikend arsenaal aan wettelijke middelen bestaat om notoire wetsovertreders in de bio-industrie aan te pakken? Waarop baseert u die mening in relatie tot genoemde gevallen?

Ja. Er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden voor handhaving.
Tegen handhavingsbesluiten staat evenwel bezwaar en beroep open. Zolang een (tijdvergende) juridische procedure nog niet met een finale uitspraak is afgerond, blijft de uitkomst ongewis.
In de afgelopen jaren was de gemeente Groesbeek (bevoegd gezag) ervan overtuigd dat het pluimveebedrijf zou kunnen worden gelegaliseerd. Om die reden heeft de VROM-inspectie afgezien van een verzoek om handhaving. Voor de Knorhof koos de gemeente en later de provincie (bevoegd gezag) voor een traject van vergunningverlening en handhaving.

5
Kunt u aangeven of u bereid bent in te grijpen zodat de megakippenfarm in Groesbeek binnen de kortst mogelijke termijn definitief gesloten wordt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom bent u niet tot ingrijpen bereid?

Het behoort primair tot de taken van het bevoegd gezag (gemeente of provincie) om toezicht te houden op naleving van de wet- en regelgeving. De VROM-inspectie houdt selectief interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van VROM-wet en regelgeving (zie Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht (Kamerstukken II, 2005-2006, 303000 VII,
nr. 50). Als er goede argumenten zijn, kan de VROM-Inspectie in een individueel geval een verzoek om handhaving richten aan het college van burgemeester en wethouders.
Op dit moment is het niet nodig in te grijpen om sluiting van de pluimveehouderij in Groesbeek te bespoedigen. De gemeente Groesbeek heeft gevolg gegeven aan de recente uitspraak van de Raad van State (27 februari 2008; nr. 200703236/1) en een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf in kwestie. Per 1 mei 2008 dient het bedrijf haar activiteiten te hebben beëindigd. De VROM-inspectie zal nadrukkelijk toezien op het handhavend optreden van de gemeente in deze kwestie.

6
Hoe ziet u de juridische weerbarstigheid van genoemde twee megabedrijven in relatie tot de komst van meer megabedrijven met grote financiële belangen en dito juridische moge¬lijkheden om in weerwil van wetsovertreding door te produceren in strijd met wet- en regelgeving?

Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat schaalvergroting in de veehouderij automatisch tot meer wetsovertreding leidt. Bedrijven, van welke omvang dan ook, moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag moet op de uitvoering toezien en zonodig handhavend optreden.

7
Bent u bereid de handhavingsmogelijkheden zodanig aan te scherpen, dat structurele wetsovertreding binnen de agrarische sector kan worden bestreden via definitieve bedrijfssluiting, houdverboden en aanzienlijke dwangsommen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Zoals ik met mijn antwoord onder vraag 4 heb aangegeven, zijn er voldoende hand¬havingsmogelijkheden voorhanden om wetsovertredingen aan te pakken.
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur kunnen ingrijpende maatregelen zoals een bedrijfssluiting echter pas aan de orde zijn als andere middelen hebben gefaald. Het is aan het bevoegd gezag om ter zake de juiste afweging te maken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg