Kamer­vragen aan minister van LNV over mishan­deling van hamsters als kunst­project


Indiendatum: jan. 2008

Vragen lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mishandeling van hamsters als kunstproject

  1. Kent u het bericht “Hamsterkunst is mishandeling” over een “kunstenares” die hamsters gebruikt in haar project? (1)
  2. Deelt u de mening dat er ernstige welzijnsproblemen kunnen ontstaan bij de bijna 100 hamsters die in een galerie moeten rondtollen in kunststofballen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn wordt hiertegen opgetreden? Zo neen, waarom niet?
  3. Hoe beoordeelt u dit zogenaamde kunstproject in het licht van de vijf vrijheden van Brambell die u in uw Nota Dierenwelzijn noemt als parameters voor een goed dierenwelzijn?
  4. In antwoord op onze Kamervragen over het kunstproject met het stervend schaap heeft u gemeld dat “de huidige wetgeving en het huidige beleid erop gericht zijn om het misbruik van levende dieren en/of de mishandeling van dieren en/of opzettelijke verwaarlozing van dieren te voorkomen. Deze praktijken zijn in alle gevallen niet toelaatbaar.” Zijn en vindt u uw overwegingen van destijds ook hier van toepassing? Kunt u aangeven welke criteria worden gehanteerd bij het bepalen of er sprake is van misbruik van levende dieren?
  5. Bent u van mening dat het beschermingsregime van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren voldoende waarborgen biedt om adequaat in te grijpen bij uitwassen zoals het in kunststofballen laten rondtollen van tientallen hamsters in een galerie? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, bent u bereid maatregelen te treffen om dergelijke uitwassen in de toekomst wel tegen te kunnen gaan?
  6. Kunt u aangeven of en zo ja, op welke wijze toezicht wordt gehouden op het welzijn van de hamsters in dit zogenaamde kunstproject? Acht u dit toezicht afdoende? Kunt u voorts aangeven wat het lot van deze dieren zal zijn na afloop van het project?
  7. Kunt u aangeven welk beleid u voert ten aanzien van de markttoelating van speelgoed, huisvestingssystemen, accessoires en andere benodigdheden voor gezelschapsdieren en welke waarborgen dit beleid biedt voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van deze dieren? Zo neen, bent u bereid passende regelgeving op te stellen?

(1) AD 19 januari 2008

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 27 feb. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand betreffende mishandeling van hamsters als kunstobject, ingezonden op 28 januari 2008.

1
Kent u het bericht “Hamsterkunst is mishandeling” 1) over een kunstenares die hamsters gebruikt in haar project?

Ja.

2
Deelt u de mening dat er ernstige welzijnsproblemen kunnen ontstaan bij de bijna 100 hamsters die in een galerie moeten rondtollen in kunststofballen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn wordt hiertegen opgetreden? Zo neen, waarom niet?

De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op 24 januari in samenwerking met de politie Amsterdam-Amstelland de hamsters van het kunstproject in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt.

3
Hoe beoordeelt u dit zogenaamde kunstproject in het licht van de vijf vrijheden van Brambell die u in uw Nota Dierenwelzijn 2) noemt als parameters voor een goed dieren¬welzijn?

Tegen het gebruik van levende dieren bij kunstprojecten hoeft geen bezwaar te bestaan, mits het gaat om dieren die normaliter onder soortgelijke omstandigheden leven en daaraan zijn aangepast.

4
Zijn en vindt u uw overwegingen in uw antwoord op eerdere Kamervragen over het kunstproject met het stervend schaap 3) ook hier van toepassing?

Kunt u aangeven welke criteria worden gehanteerd bij het bepalen of er sprake is van misbruik van levende dieren?

Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoorden op vragen 3, 4 en 5 van lid Thieme over een kunst¬object met een stervend schaap (Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 1839, Tweede Kamer).

5 en 6
Deelt u de mening dat het beschermingsregime van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren voldoende waarborgen biedt om adequaat in te grijpen bij uitwassen zoals het in kunststofballen laten rondtollen van tientallen hamsters in een galerie? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, bent u bereid maatregelen te treffen om dergelijke uitwassen in de toe¬komst wel tegen te kunnen gaan?
Kunt u aangeven of en zo ja, op welke wijze toezicht wordt gehouden op het welzijn van de hamsters in dit zogenaamde kunstproject? Acht u dit toezicht afdoende? Kunt u voorts aangeven wat het lot van deze dieren zal zijn na afloop van het project?

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren stelt eisen aan de manier waarop dieren moeten worden gehouden, alsmede aan hun verzorging. De Algemene Inspectiedienst ziet toe op de naleving van de gestelde regels. Daarnaast kan de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) naar aanleiding van een melding een opsporings¬onderzoek instellen.
Ik heb geen reden aan te nemen dat dit toezicht tekortschiet.

7
Kunt u aangeven welk beleid u voert ten aanzien van de markttoelating van speelgoed, huisvestingssystemen, accessoires en andere benodigdheden voor gezelschapsdieren en welke waarborgen dit beleid biedt voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van deze dieren? Zo neen, bent u bereid passende regelgeving op te stellen?

Er wordt geen beleid gevoerd ten aanzien van markttoelating van dergelijke zaken. Ik acht dat ook niet nodig. Indien artikel 36 van de GWWD in het geding is, treed ik op.1) AD, 19 januari 2008
2) Kamerstuk 28 286, nr. 76
3) “de huidige wetgeving en het huidige beleid erop gericht zijn om het misbruik van levende dieren en/of de mishandeling van dieren en/of opzettelijke verwaarlozing van dieren te voorkomen. Deze praktijken zijn in alle gevallen niet toelaatbaar,” 8 mei 2007 (nr. 2060714530)

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en Defensie over vliegoefeningen boven de Veluwe

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VWS over het nut en de mogelijke risico\'s van statines

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer