Kamer­vragen aan minister van LNV inzake malafide honden­handel


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake malafide hondenhandel

1. Kent u het bericht 'Dierenartsen werken mee aan illegale handel' (1)?

2. Deelt u de mening van de Dierenbescherming dat er sprake is van een groot illegaal circuit en bent u bereid daar nader onderzoek naar te verrichten?

3. Bent u bereid te komen tot spoedige invoering van een chipverplichting om malafide hondenhandel in te dammen?

4. Bent u bereid tot intensivering van opsporing en vervolging om malafide hondenhandel / de import van pups uit Oost-europese bio-industrie in te dammen?

(1) Stentor, 03-02-07

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 11 mrt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Ouwehand (PvdD) over malafide hondenhandel, ingezonden 6 februari 2007.

1. Ja.

2. Het is mij niet bekend op welke schaal illegale hondenhandel in Nederland plaatsvindt.
In verband met het wegvallen van de binnengrenzen vindt er in Europa geen controle meer aan de grens plaats. De pups zullen veelal per gewone personenauto naar Nederland worden vervoerd. Het is daarom niet gemakkelijk om zicht te krijgen op de totale omvang.
Wel is het mogelijk naar aanleiding van meldingen onderzoek te doen. Vanzelfsprekend zal ik onderzoek laten verrichten naar de in het artikel beschreven situatie.

3. Tijdens het algemeen overleg d.d. 14 september 2006 met de vaste commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft mijn voorganger de Kamer toegezegd om invoering van een verplichte identificatie en registratie (I&R) te onderzoeken. In reactie op
de aanvaarde motie-Waalkens c.s., ingediend bij de behandeling van de LNV begroting 2007, waarin de regering wordt verzocht voor honden en katten een sluitend identificatie- en registratiesysteem op te zetten, is deze toezegging herhaald (Kamerstuk II 2006-2007, 30800 XIV, nr. 77).

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiency van verplichte I&R. Hierbij is aangegeven dat verplichte I&R voor honden niet wordt ingevoerd als uit het onderzoek blijkt dat het niet of niet voldoende bijdraagt aan de beoogde doelen waaronder het tegengaan van malafide hondenhandel. Schijnoplossingen leiden immers nergens toe. Het onderzoek zal halverwege het jaar gereed zijn. Ik wil de resultaten afwachten voordat ik een beslissing neem over het verplichten van identificatie en registratie. Overigens is nu ongeveer 70% van de honden in Nederland al op vrijwillige basis geïdentificeerd en geregistreerd.

Het terugdringen van malafide hondenhandel is de verantwoordelijkheid van burgers, sector en overheid samen. Met name de (potentiële) houders van honden hebben
een belangrijke sleutel in handen. Wanneer zij bij het kopen van een hond zich ervan vergewissen dat de hond in Nederland is geboren en opgegroeid onder normale omstandigheden dan zal dat sterk bijdragen aan het verminderen van de malafide hondenhandel. Het onlangs opgerichte Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) kan hierbij ondersteunen, want het heeft onder meer als taak om potentiële houders voorlichting te geven over het verantwoord kiezen en aanschaffen van een dier.

4. Ik heb al extra capaciteit vrijgemaakt voor de Algemene Inspectiedienst. Deze extra capaciteit van drie fte’s is per 1 januari 2007 ingezet om illegale c.q. malafide hondenhandel beter en efficiënter te kunnen opsporen. Daarnaast vinden er reguliere controles plaats op het Honden- en kattenbesluit 1999 door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Algemene Inspectiedienst en vinden er controles plaats op basis van artikel 36 (verbod op mishandeling van dieren) en 37 (verplichting tot verzorgen van dieren) van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De vervolging van verdachten is de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer