Kamer­vragen aan de ministers van OCW en LNV over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht

  1. Kent u de tentoonstelling ‘Genesis’, gehouden in het Centraal Museum in Utrecht, waarbij een project te zien is van twintig levende kippen die gehouden worden in het kader van een door de kunstenaar opgezet fokprogramma 1)?

  2. Bent u met ons van mening dat bij het gebruik van levende dieren het doel van het gebruik kritisch moet worden beoordeeld en moet worden afgewogen tegen de consequenties voor het dier? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u van mening dat het doel van een expositie als bovengenoemd opweegt tegen de consequenties voor de kippen die gedurende vier maanden in het museum gehouden zullen worden?

  3. Bent u bereid een toetsingskader te ontwikkelen op basis waarvan kan worden bepaald of het verantwoord is om levende dieren in te zetten voor amusementsdoeleinden? Zo ja, op welke manier zou u dit willen vormgeven? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u in dit kader bereid artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren verder in vullen en in werking te laten treden?

  5. Acht u het ethisch verantwoord om verschillende kippenrassen met elkaar te kruisen in het kader van een artistiek project? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo neen, bent u bereid hiertegen maatregelen te treffen?

1) http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=103&nieuws_id=98&filter

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 14 mei 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Ouwehand (PvdD) over een expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht.

1
Kent u de tentoonstelling ‘Genesis’, gehouden in het Centraal Museum in Utrecht, waarbij een project te zien is van twintig levende kippen die gehouden worden in het kader van een door een kunstenaar opgezet fokprogramma?

Ja.

2
Deelt u de mening dat bij het gebruik van levende dieren het doel kritisch moet worden beoordeeld en afgewogen tegen de consequenties voor het dier? Zo ja, deelt u de mening dat het doel van een expositie als bovengenoemd opweegt tegen de consequenties voor de kippen die gedurende vier maanden in het museum gehouden zullen worden? Zo neen, waarom niet?

Ja. Dit houdt in dat voldaan moet worden aan de welzijnsregelgeving zoals die nu geldt in Nederland. Hierbij is de wijze waarop de dieren gehouden worden maatgevend en niet de plaats waar de dieren verblijven. Of het hok nu op een boerderij staat of in een museum is niet relevant zolang voldaan wordt aan de vigerende welzijnsregelgeving.

3
Bent u bereid een toetsingskader te ontwikkelen op basis waarvan kan worden bepaald of het verantwoord is om levende dieren in te zetten voor amusementsdoeleinden? Zo ja, op welke manier zou u dit willen vormgeven? Zo neen, waarom niet?

Nee. Het toetsingskader wordt gevormd door de Gezondheids– en welzijnswet voor dieren (Gwwd). De artikelen 36 en 37 bieden voldoende handvatten om bij geconstateerde schendingen van dierenwelzijn op te kunnen treden.

4
Bent u in dit kader bereid artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren verder in te vullen en in werking te laten treden?

In de nota Dierenwelzijn zal ik ten algemene aandacht besteden aan het gebruik van dieren voor amusementsdoeleinden. Ik zal daarbij bezien of nadere wettelijke maat¬regelen, bijvoorbeeld ter uitvoering van artikel 65, wenselijk zijn.

5
Acht u het ethisch verantwoord om verschillende kippenrassen met elkaar te kruisen in het kader van een artistiek project? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo neen, bent u bereid hiertegen maatregelen te treffen?

Ja. Het kruisen van rassen binnen een soort vindt continue plaats bij zeer veel ver¬schillende diersoorten. Het is daarbij niet van belang of het kruisen gebeurt in het kader van een artistiek project maar of het product van de kruising de toets van de ethiek kan doorstaan. In dit geval is mij niets bekend dat het product van de kruising deze toets niet zou kunnen doorstaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer