Kamer­vragen aan de ministers van LNV, V&W en Justitie over het lokken van zwijnen naar de snelweg


Indiendatum: mrt. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer & Waterstaat en Justitie over het lokken van zwijnen naar de snelweg

  1. Kent u het bericht “Zwijnen naar snelweg gelokt [1]” en “weglokken zwijnen is spelen met levens[2]”?
  2. Is het waar dat Staatsbosbeheer heeft vastgesteld dat een soortgelijke sabotage-actie anderhalf jaar geleden is gepleegd door een (gefrustreerde) jager? Zo ja, kunt u aangeven of vervolging is ingesteld tegen deze jager en wat daarvan het resultaat was? Zo neen, hoe luidt dan de juiste toedracht van bedoeld incident?
  3. Klopt het bericht dat Staatsbosbeheer de veronderstelling heeft geuit dat de daders van de nu geconstateerde sabotage gezocht moeten worden in jagerskringen of in elk geval in kringen van mensen die extra overlast willen veroorzaken zodat er nog meer zwijnen kunnen worden afgeschoten? Zo ja, deelt u de mening dat deze berichten de recente discussie over zwijnenoverlast in een geheel ander daglicht plaatsen en welke conclusies trekt u hieruit voor uw beleid ten aanzien van het beheer van de wilde zwijnenpopulatie op de Veluwe? Zo neen, hoe luidt dan de correcte uitspraak van Staatsbosbeheer?
  4. Bent u voornemens de genoemde verdenking door Staatsbosbeheer te onderzoeken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid grootscheeps onderzoek in te zetten om de daders van genoemde sabotage op te sporen, gelet op het feit dat er sprake is van het creëren van levensgevaarlijke situaties voor mensen en dieren? Zo neen, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven hoe de actuele geslachtsverhoudingen zijn onder de Veluwse zwijnen? Klopt het dat die nog altijd ver verwijderd zijn van de natuurlijk 1 op 1 verhouding en waar is dat aan te wijten?
  7. Deelt u de mening dat het creëren van een scheve geslachtsverhouding onder wilde zwijnen eveneens te duiden valt als sabotage, wanneer die geslachtsverhouding gericht is op onnatuurlijk grote aanwas van zwijnen? Bent u in deze gevallen bereid tot sancties met betrekking tot afschotvergunningen? Zo neen, waarom niet?
  8. Heeft het gemelde voorval uw visie op de vergaande delegatie van bevoegdheden in het populatiebeheer aan niet-professionele jagers veranderd? Zo ja, in welke zin? Zo neen, waarom niet?
  9. Ziet u een verband tussen de door jagers breed geventileerde vrees dat het niet toestaan van de drukjacht op wilde zwijnen tot ernstige calamiteiten zou kunnen leiden en de nu gemelde sabotage? Zo ja, bent u bereid daar conclusies aan te verbinden en zo ja welke? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/2783779/Zwijnen-naar-snelweg-gelokt.ece
[2] http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/2785329/Weglokken-zwijnen-is-spelen-met-levens.ece

Indiendatum: mrt. 2008
Antwoorddatum: 23 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over het lokken van zwijnen naar de snelweg.

1
Is het waar dat Staatsbosbeheer heeft vastgesteld dat een soortgelijke sabotage-actie, waarbij zwijnen naar de snelweg zijn gelokt, anderhalf jaar geleden is gepleegd door een (gefrustreerde) jager? Zo ja, is vervolging ingesteld tegen deze jager en wat was daarvan het resultaat? Indien geen vervolging is ingesteld, bent u dan bereid alsnog de mogelijk¬heden tot vervolging te onderzoeken? Kunt u aangeven waarom deze kwestie niet bekend geworden is? Indien de weergave van Staatsbosbeheer onjuist mocht zijn, hoe luidt dan de juiste toedracht van bedoeld incident?

Circa anderhalf jaar geleden liepen regelmatig wilde zwijnen over akkers bij een landbouwenclave aan de Deelenseweg tussen Hoenderloo en Schaarsbergen. Het bleek dat de rasters van aangrenzende terreinen enkele malen zijn vernield. De politie heeft deze rasters vervolgens intensiever in de gaten gehouden, maar er is geen dader betrapt.

Aan deze sabotage-actie is geen ruchtbaarheid gegeven omdat de ervaring leert dat dergelijke berichten mensen op ideeën kunnen brengen om dit uit sensatiezucht ook te proberen.

2, 3, 7 en 8
Is het bericht waar dat Staatsbosbeheer de veronderstelling heeft geuit dat de daders van de nu geconstateerde sabotage gezocht moeten worden in kringen van belanghebbenden bij een beïnvloeding van het faunabeleid of in elk geval in kringen van mensen die extra overlast willen veroorzaken zodat er nog meer zwijnen kunnen worden afgeschoten?

Zo ja, deelt u de mening dat deze berichten de recente discussie over zwijnenoverlast in een geheel ander daglicht plaatsen en welke conclusies trekt u hieruit voor uw beleid ten aanzien van het beheer van de wilde zwijnenpopulatie op de Veluwe? Zo neen, hoe luidt dan de correcte opvatting van Staatsbosbeheer ter zake?

Bent u voornemens de genoemde verdenking door Staatsbosbeheer te onderzoeken anders dan via - of aanvullend aan - het nu ingestelde politieonderzoek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Heeft het gemelde voorval uw visie op de vergaande delegatie van bevoegdheden in het populatiebeheer aan niet-professionele jagers veranderd? Zo ja, in welke zin? Zo neen, waarom niet?

Ziet u een verband tussen de door jagers, provinciale bestuurders, gemeentelijke bestuurders en uzelf breed geventileerde vrees dat het niet toestaan van de drukjacht op wilde zwijnen tot ernstige calamiteiten zou kunnen leiden en de nu gemelde sabotage? Zo ja, bent u bereid daar conclusies aan te verbinden en zo ja welke? Zo neen, waarom niet?

Een medewerker van Staatsbosbeheer heeft zich laten verleiden tot het doen van speculaties in de richting van jagers en omwonenden. De directie van Staatsbosbeheer heeft mij laten weten dat zij dit betreurt. Immers, de dader(s) is/zijn tot op heden onbekend.
Ik beschouw de geconstateerde sabotage als een incident, dat ik betreur en afkeur.
Dit incident is echter geen reden om het beleid ten aanzien van wilde zwijnen te veranderen.

4
Bent u bereid grootscheeps KLPD-onderzoek in te zetten om de daders van genoemde sabotage op te sporen, gelet op het feit dat er sprake is van het creëren van levens¬gevaarlijke situaties voor mensen en dieren? Zo neen, waarom niet?

In dit geval heeft het korps van de betreffende regio onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat langs de Eperweg in de buurt van de snelweg A28 tweemaal maïs is aangetroffen. Onderzoek hiernaar heeft helaas niets opgeleverd. Niet bekend is of de maïs daar is gestrooid om wilde zwijnen te lokken. Evenmin is achterhaald van wie de aangetroffen maïs afkomstig was. Grootscheeps KLPD-onderzoek zal geen nieuwe feiten opleveren.

5 en 6
Hoe zijn de actuele geslachtsverhoudingen onder de Veluwse zwijnen? Klopt het dat die nog altijd ver verwijderd zijn van de natuurlijk één-op-één verhouding en waar is dat aan te wijten?


Deelt u de mening dat het creëren van een scheve geslachtsverhouding onder wilde zwijnen eveneens te duiden valt als sabotage, wanneer die geslachtsverhouding gericht is op onnatuurlijk grote aanwas van zwijnen? Bent u in deze gevallen bereid tot sancties met betrekking tot afschotvergunningen? Zo neen, waarom niet?

Ik verwijs naar mijn antwoord (Kamerstuk 2007-2008, nr. 1680), meer in het bijzonder het antwoord op vraag 7.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Aanvullende kamervragen aan de minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over weigering kippen te redden na brand in schuur

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en BiZa over de toename van geweld tegen vrijwilligers van dierenambulances

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer