Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over snelle uitbreiding vogel­ziekte het Geel.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over snelle uitbreiding vogelziekte het Geel.

1. Kent u het bericht “Tientallen groenlingen sterven aan het Geel”1?

2. Kent u het bericht “der Tod der günen Finken”2 waarin ornitholoog Bauer van het Max Planck Institut het verband legt met het bijvoeren van zangvogels door particulieren?

3. Bent u bereid een voer- en drenkverbod voor particulieren in te voeren? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid onderzoek in te stellen of de ziekte overdraagbaar is op mensen? Zo neen, waarom niet?

5. Hoe beoordeelt u de uitspraak van onderzoeker Jansman van Alterra: "Die besmetting houdt overigens geen direct gevaar in voor de dieren van pluimveehouders. In de industrie worden veel dieren al preventief van antibiotica voorzien.” Deelt u zijn mening dat veel pluimvee preventief van antibiotica wordt voorzien en neemt dat gebruik toe na de uitbraak van het Geel?

6. Bent u met mij van mening dat preventieve toediening van antibiotica onaanvaardbare risico's voor mens en dier met zich meebrengt en daarom verboden zou moeten worden? Zo ja, hoe wilt u bewerkstelligen dat er een definitief einde komt aan preventieve toediening van antibiotica? Zo neen, waarom niet?

7. Is het juist dat vogelonderzoekers geen geld hebben om onderzoek te doen naar aard en omvang van vogelsterfte? Zo ja, bent u bereid hier verandering in te brengen en op welke termijn en wijze? Zo neen, waaruit bestaan dan de middelen om genoemd onderzoek te verrichten en waarom acht u die toereikend?

1www.trouw.nl/groen/nieuws/natuur/article2834998.ece/Tientallen_groenlingen_stevern_aan_het_geel_.html
2newsticker.sueddeutsche.de/list/id/678561

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 30 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over de snelle uitbreiding van de vogelziekte ‘het geel’.

1. Kent u het bericht “tientallen groenlingen sterven aan het geel”?

Ja.

2. Kent u het bericht “Der tod der grünen Finken” waarin ornitholoog Bauer van het Max Planck Institut het verband legt met het bijvoeren van zangvogels door particulieren?

Ja.

3. Bent u bereid een voer- en drenkverbod voor particulieren in te voeren? Zo ja op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, ik ben niet voornemens een voer- en drenkverbod voor particulieren in te voeren dat ook niet handhaafbaar is. Een oproep zoals van de vogelbescherming om vogels voorlopig niet meer te voeren en geen water meer aan te bieden, volstaat.

4. Bent u bereid onderzoek in te stellen of de ziekte overdraagbaar is op mensen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de veroorzaker van ‘het geel’, Trichomonas gallinae zoals hij volluit heet, is een parasiet van vogels. Het is een typische vogelziekte die al eeuwen voorkomt bij wilde vogels, voornamelijk bij duiven. Het is geen zoönose.

5. Hoe beoordeelt u de uitspraak van onderzoeker Jansman van Alterra: “Die besmetting houdt overigens geen direct gevaar in voor de dieren van pluimvee­houders. “In de industrie worden veel dieren al preventief van antibiotica voor­zien.” Deelt u zijn mening dat veel pluimvee preventief van antibiotica wordt voorzien en neemt dat gebruik toe na de uitbraak van ‘het geel’?

Trichomonas is niet gevoelig voor antibiotica en kan dus niet door antibiotica behandeld worden. Er zijn andere middelen beschikbaar die in de duivenhouderij gebruikt worden.

Daarbij komt dat de kip en de kalkoen zeer weinig gevoelig zijn voor Trichomonas gallinae en deze ziekte geen probleem is in de pluimveehouderij. Er worden dus ook geen preventieve antibiotica in de pluimveehouderij ingezet tegen Trichomonas gallinae.

6. Deelt u de mening dat preventieve toediening van antibiotica onaanvaardbare risico’s voor mens en dier met zich meebrengt en daarom verboden zou moeten worden? Zo ja, hoe wilt u bewerkstelligen dat er een definitief einde komt aan preventieve toediening van antibiotica? Zo nee, waarom niet?

Die mening deel ik niet, de risico’s voor de mens van dit gebruik acht ik aanvaardbaar mits dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Preventieve behandeling van dieren in een koppel pluimvee die nog niet ziek zijn, kan noodzakelijk zijn om de verdere verspreiding van een ziekte binnen dat koppel te stoppen. Uiteraard spelen aard en omvang van de al aanwezige ziekteverschijnselen een belangrijke rol bij de overweging van de dierenarts al dan niet preventief antibiotica in een pluimveekoppel in te zetten. De juiste keuze van het antibioticum in combinatie met het snel identificeren van de ziekteverwekker kunnen het succes van de inzet van antibiotica verhogen en de resistentievorming aanzienlijk beperken. Ik ben verder geen voorstander van het inzetten van antibiotica in een pluimveekoppel bij afwezigheid van symptomen die wijzen op een bacteriële infectie.

7. Is het waar dat vogelonderzoekers geen geld hebben om onderzoek te doen naar aard en omvang van vogelsterfte? Zo ja, bent u bereid hier verandering in te brengen en op welke termijn en wijze? Zo nee, waaruit bestaan dan de middelen om genoemd onderzoek te verrichten en waarom acht u die toereikend?

Dode vogels kunnen bij de Vogelbescherming worden gemeld. De aantallen gemelde dode vogels geven op dit moment geen aanleiding tot het instellen van nader onderzoek naar aard en omvang van de vogelsterfte.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg