Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over de risico’s van de vogelpest en andere dier­ziekten


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de risico’s van de vogelpest en andere dierziekten

1. Kent u het bericht 'Nederlands bedrijf gecontroleerd op vogelgriep' (1)?

2. Kunt u zeggen of de transporten van genoemd Nederlands bedrijf enige relatie hadden met het adres in Groot Brittannië waar H5N1 is aangetroffen?Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven of en zo ja, welke maatregelen u heeft getroffen om internationale vervoersstromen in te perken en minder risicovol te maken, onder dreiging van een volgens deskundigen naderende H5N1 pandemie? Zijn er nog andere, aanvullende maatregelen die u overweegt? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of er noodscenario’s zijn in geval mocht blijken dat er een relatie bestaat tussen Nederlandse transportbewegingen en H5N1? Zo ja, wat is de strekking van dergelijke noodscenario’s? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid verplichte vaccinatie voor alle pluimvee in Nederland te overwegen, met het oog op de risico’s van een naderende pandemie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet en welke gronden daarvoor acht u in dit verband belangrijker dan de bescherming van de volksgezondheid en het welzijn van dieren?

6. Kunt u aangeven welke voorzorgsmaatregelen in algemene zin worden getroffen om de bevolking te vrijwaren van negatieve gezondheidsgevolgen van problemen veroorzaakt door de veehouderij, zoals MRSA, Q-koorts en meer specifiek de aangekondigde uitbraakmogelijkheid van een H5N1 pandemie?

(1) http://www.nu.nl/news/1316760/12/Nederlands_bedrijf_gecontroleerd_op_vogelgriep.html

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 19 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de risico’s van vogelpest en andere dierziekten.

1
Kent u het bericht “Nederlands bedrijf gecontroleerd op vogelgriep”? (1)

Ja.

2
Kunt u zeggen of de transporten van genoemd bedrijf enige relatie hadden met het adres in Groot-Brittannië waar H5N1 is aangetroffen? Zo neen, waarom niet?

Genoemd Nederlands eendenbedrijf heeft in het verleden jonge dieren geleverd aan bedrijven behorend tot het Britse moederbedrijf Gressingham Foods. Echter, het Britse ministerie van Landbouw (DEFRA) heeft inmiddels aangegeven dat de dieren die op de besmette bedrijven aanwezig waren allen in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgebroed en daarmee dus niet afkomstig waren van een Nederlands bedrijf. Dit was eerder ook al door het getroffen bedrijf zelf bevestigd.

3, 4 en 5
Kunt u aangeven of u maatregelen heeft getroffen om internationale vervoersstromen in te perken en minder risicovol te maken, onder dreiging van een volgens deskundigen naderende H5N1-pandemie? Zo ja, welke? Zijn er nog andere aanvullende maatregelen die u overweegt? Zo neen, waarom niet?

Kunt u aangeven of er noodscenario’s zijn ingeval mocht blijken dat er een relatie bestaat tussen Nederlandse transportbewegingen en H5N1? Zo ja, wat is de strekking van dergelijke noodscenario’s? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid verplichte vaccinatie voor alle pluimvee in Nederland te overwegen, met het oog op de risico’s van een naderende pandemie? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet en welke gronden daarvoor acht u in dit verband belangrijker dan de bescherming van de volksgezondheid en het welzijn van dieren?

Voor de beantwoording van deze vragen, verwijs ik naar mijn brief (TK 2007/2008, 28 807
nr. 125) van 7 december 2007 in reactie op het schriftelijk overleg van de VC LNV.

6
Kunt u aangeven welke voorzorgsmaatregelen in algemene zin worden getroffen om de bevolking te vrijwaren van negatieve gezondheidsgevolgen van problemen, veroorzaakt door de veehouderij, zoals MRSA, Q-koorts en meer specifiek de aangekondigde uitbraak¬mogelijkheid van een H5N1-pandemie?

Door samenwerking tussen de veterinaire en de humane sector wordt ernaar gestreefd eventuele risico’s voor de volksgezondheid tijdig te ontdekken en aan te pakken. Dit uit zich bijvoorbeeld in gezamenlijke draaiboeken, zoals die er liggen voor vogelgriep, of een gezamenlijke aanpak, zoals voor MRSA. Uitbraken van onder meer Aviaire Influenza en
Q-koorts zijn aanleiding om ook andere potentiële ziektedreigingen goed te blijven moni¬toren en om de samenwerking tussen de veterinaire en de humane sector te intensiveren.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereidt zich voor op een mogelijke grieppandemie. Een dergelijke pandemie kan worden veroorzaakt door mutatie van een vogelgriepvirus, zoals bijvoorbeeld het H5N1-virus, in een van mens-op-mens- overdraagbaar virus. Het gevaar van een dergelijke mutatie is vooral aanwezig in die landen waar vogelgriep endemisch is en waar niet snel en adequaat gereageerd wordt op uitbraken.

1) www.nu.nl, 15 november 2007
http://www.nu.nl/news/1316760/12/Nederlands_bedrijf_gecontroleerd_op_vogelgriep.html

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer