Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over ambrosia en hooi­koorts


Indiendatum: aug. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit en Volksgezondheid Welzijn en Sport over ambrosia

1. Kent u de uitzending van Vara’s Vroege Vogels (1) waarin het oprukken van ambrosia en de problemen daarvan voor hooikoortspatiënten aan de orde gesteld werd?

2. Is het waar dat algemene verspreiding van de plant in Nederland het hooikoortsseizoen met twee maanden zal verlengen?

3. Is het waar dat ambrosia in de Verenigde Staten en Zuid-Europa bekend staat als de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts?

4. Is het waar dat verspreiding van Ambrosia in ons land het gevolg is van klimaatverandering en uitzaaiing via verontreinigd vogelvoer?

5. Kunt u aangeven hoeveel mensen in Nederland aan hooikoorts lijden en hoe groot de economische/maatschappelijke schade is van toenemende hooikoorts in ons land? Zo neen, bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de economische en maatschappelijke schade van toenemende hooikoorts door Ambrosia?

6. Is het waar dat ambrosia als component in vogelzaad in andere landen zoals Duitsland verboden is?

7. Bent u voornemens een algemeen verbod uit te vaardigen op ambrosia in vogelvoer dat in Nederland verhandeld wordt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet en kunt u toelichten waarom u het uit het oogpunt van volksgezondheid aanvaardbaar vindt dat mensen meer en langer worden blootgesteld aan de ziekteverwekkende histamine van de Ambrosia?

8. Is het juist dat de directeur Natuur van het ministerie van LNV “vooralsnog niet wil overgaan tot een verbod” in afwachting van het effect van overleg met de sector en daaruit voortvloeiende zelfregulering? Zo ja, kunt u aangeven welk belang zich zou kunnen verzetten tegen een algemeen verbod? Zijn de risico’s gecalculeerd van een onverhoopt niet-werken van zelfregulering en hoe beheersbaar zijn de gevolgen in dat geval? Kunt u ons inzage geven in die risico-analyse? Zo neen, op welke wihjze zal het ministerie van LNV zich dan inzetten tegen de verdere verspreiding van de ambrosia plant?

9. Kunt u aangeven wie aansprakelijk geacht zou moeten worden voor een blijvende verlenging van het hooikoortsseizoen met maanden, wanneer bekend is dat een niet-noodzakelijk bestanddeel van een commercieel product daarvan de veroorzaker is?

10. Kunt u in termen van level playing field aangeven hoe een verbod in één van onze buurlanden op verwerking van ambrosia zich verhoudt tot het vooralsnog toestaan van ambrosia in vogelvoer in ons land?

11. Hoe groot acht u de kans dat partijen vogelvoer met ambrosia zich als gevolg van het Duitse verbod richting Nederlandse markt zullen bewegen? Acht u deze kans alarmerend en kunt u aangeven waarom?

12. Kunt u aangeven of u voornemens bent de nu al uitgezaaide ambrosia te verwijderen voorafgaand aan het pollenseizoen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

(1) d.d.19-08 http://vroegevogels.vara.nl/portal?_scr=news_newsitem1&id=325479

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 9 nov. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over ambrosia.

1
Kent u de tv-uitzending waarin het oprukken van ambrosia en de problemen daarvan voor hooikoortspatiënten aan de orde werd gesteld?

Ja.

2
Is het waar dat algemene verspreiding van de plant in Nederland het hooikoortsseizoen met twee maanden zal verlengen?

Ambrosia kan dat in potentie veroorzaken in Nederland. Nederlandse hooikoortspatiënten zijn vooral allergisch voor gras- en boompollen, die in Nederland voorkomen. Wanneer deze patiënten met nieuwe allergenen in aanraking komen dan kunnen deze patiënten een allergie tegen deze nieuwe allergenen ontwikkelen.

3
Is het waar dat ambrosia in de Verenigde Staten en Zuid-Europa bekend staat als de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts?

Ja. In Noord-Amerika is ambrosia de belangrijkste veroorzaker van allergische rhinitis. In delen van Zuid-Oost en Centraal-Europa is ambrosia in dit opzicht van toenemend belang.

4
Is het waar dat verspreiding van ambrosia in ons land het gevolg is van klimaatverande¬ring en uitzaaiing via verontreinigd vogelvoer?

De bron van introductie van deze uitheemse plantensoort is vaak vogelzaad. Door klimaatverandering kan de plant hier bij gunstige omstandigheden zaad produceren.

Het risico is groot dat ambrosia zich vestigt in Nederland. Het in oprichting zijnde Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten zal een analyse maken van de invloed van klimaatsverandering op vestiging en impact van ambrosia in Nederland.

5
Kunt u aangeven hoeveel mensen in Nederland aan hooikoorts lijden? Hoe groot is de economische en maatschappelijke schade van hooikoorts in ons land? Zo neen, bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de economische en maatschappelijke schade van hooikoorts door ambrosia?

Op grond van schattingen wordt aangenomen dat ongeveer 20 tot 30% van de bevolking in Nederland aan hooikoorts lijdt. Dit is tot dusver niet systematisch onderzocht. Ook is niet exact bekend wat de economische en maatschappelijke schade van hooikoorts (door ambrosia) in ons land is.

6
Is het waar dat ambrosia als component in vogelzaad in andere landen zoals Duitsland verboden is?

In Zwitserland geldt een verbod voor ‘bemerkbare hoeveelheden’ ambrosiazaad in vogelvoer. In Duitsland is momenteel geen verbod van kracht. Wel is er een actieplan, waarvan één van de onderdelen is: het maken van afspraken met het bedrijfsleven over het voorkómen van ambrosiazaad in vogelvoer.

7
Bent u voornemens een algemeen verbod uit te vaardigen op ambrosia in vogelvoer dat in Nederland verhandeld wordt? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet? Kunt u toelichten waarom u het uit het oogpunt van volksgezondheid aanvaardbaar vindt dat mensen meer en langer worden blootgesteld aan de ziekteverwekkende histamine van de ambrosia?

Ik ga ervan uit dat het niet nodig zal zijn om een verbod uit te vaardigen op ambrosia in vogelvoer, omdat ik ervan uitga dat de vogelvoerleveranciers graag meewerken aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Als het niet lukt om op basis van vrijwilligheid afspraken met het bedrijfsleven te maken, kunnen we een verbod overwegen.

8
Is het waar dat de directeur Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit “vooralsnog niet wil overgaan tot een verbod” in afwachting van het effect van overleg met de sector en daaruit voortvloeiende zelfregulering?
Zo ja, kunt u aangeven welk belang zich zou kunnen verzetten tegen een algemeen verbod? Zijn de risico’s gecalculeerd van een onverhoopt niet-werken van zelfregulering?
Hoe beheersbaar zijn de gevolgen in dat geval? Kunt u de Kamer inzage geven in die risicoanalyse? Zo neen, op welke wijze zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich dan inzetten tegen de verdere verspreiding van de ambrosia plant?


Het klopt dat ik vooralsnog niet wil overgaan tot een verbod. Ik geef er de voorkeur aan om het bedrijfsleven aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid en problemen zelf adequaat aan te pakken. Wel zullen de risico’s voor Nederland in kaart worden gebracht door het in oprichting zijnde Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten.

9
Kunt u aangeven wie aansprakelijk geacht zou moeten worden voor een blijvende verlenging van het hooikoortsseizoen met maanden, wanneer bekend is dat een niet-noodzakelijk bestanddeel van een commercieel product daarvan de veroorzaker is?

Vanaf het moment dat verspreiders van dit zaad kennis hebben van de schadelijke gevolgen van ambrosia en zij doorgaan met de verspreiding, dan nemen zij bewust het risico de gezondheid van anderen te schaden. Ik heb er echter vertouwen in dat het de sector zijn verantwoordelijkheid zal nemen.
10 en 11
Kunt u in termen van level playing field aangeven hoe een verbod in één van onze buurlanden op verwerking van ambrosia zich verhoudt tot het vooralsnog toestaan van ambrosia in vogelvoer in ons land? Hoe groot acht u de kans dat partijen vogelvoer met ambrosia zich als gevolg van het Duitse verbod richting Nederlandse markt zullen bewegen?
Acht u deze kans alarmerend en kunt u aangeven waarom?


Ook in Duitsland probeert men introductie van ambrosiazaad met vogelvoer te voorkómen in overleg met het bedrijfsleven.

12
Kunt u aangeven of u voornemens bent de nu al uitgezaaide ambrosia te verwijderen voorafgaand aan het pollenseizoen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

De overheid gaat grondeigenaren en beheerders stimuleren ambrosiaplanten te verwijderen. Aanwijzingen hiervoor zullen geplaatst worden op het LNV-loket.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer