Kamer­vragen aan de ministers van LNV en OCW over het dood­knup­pelen van een konijn voor de klas


Indiendatum: dec. 2007

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het doodknuppelen van een konijn voor de klas

1. Kent u het bericht "Docent knuppelt konijn dood voor klas" (1)?

2. Bent u van mening dat leerlingen van (dierverzorgings)opleidingen in het voortgezet onderwijs moeten worden onderwezen in het doden van dieren? Zo ja, waarom en om welke dieren kan het zoal gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?

3. Is het waar dat het doodknuppelen van konijnen en andere dieren 'gebruikelijk' is dierfokkerijen en dierenspeciaalzaken? Zo neen, kunt u dit toelichten?

4. Hoe verhoudt praktijkonderwijs ten aanzien van het doden van dieren zich tot artikel 4, lid 1 van het Besluit doden van dieren?

5. Op welke wijze draagt u zorg voor de naleving van artikel 4, lid 1 van het Besluit doden van dieren in het algemeen, en in het onderwijs en in de dierenhandel in het bijzonder?

6. Kunt u aangeven of, en zoja op welke wijze, binnen het 'groene' onderwijs wordt stilgestaan bij de positie en de rechten van het dier? Acht u dit voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid om ethische reflectie op het houden en doden van dieren onderdeel te laten uitmaken van het 'groene' onderwijs?

(1) http://www.ad.nl/rotterdam/drechtsteden/article1914280.ece#reactie

Indiendatum: dec. 2007
Antwoorddatum: 29 jan. 2007

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van OCW, de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het doodknuppelen van een konijn voor de klas toekomen.

1
Kent u het bericht “Docent knuppelt konijn dood voor klas”?

Ja.

2 en 4
Bent u van mening dat leerlingen van (dierverzorgings)opleidingen in het voortgezet onderwijs moeten worden onderwezen in het doden van dieren? Zo ja, waarom en om welke dieren kan het zoal gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Hoe verhoudt praktijkonderwijs ten aanzien van het doden van dieren zich tot artikel 4, lid 1 van het Besluit doden van dieren?

De overheid stuurt in het onderwijs op hoofdlijnen, onder andere door het stellen van eindtermen. De eindtermen van de betreffende vakrichting, zijnde dierhouderij en verzorging (vmbo), omvatten niet het doden van dieren. De school heeft de vrijheid deze eindtermen aan te vullen en bepaalt zelf de leerstof.

3
Is het waar dat het doodknuppelen van konijnen en andere dieren 'gebruikelijk' is in dierfokkerijen en dierenspeciaalzaken? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Nee. Echter, het komt voor dat ernstig zieke dieren worden gedood met een gerichte nekslag. Dit was ook in bovenstaande casus het geval, overigens nadrukkelijk niet in de klas.

5
Op welke wijze draagt u zorg voor de naleving van artikel 4, lid 1 van het Besluit doden van dieren in het algemeen en in het onderwijs en in de dierenhandel in het bijzonder?

De Algemene Inspectiedienst en de Landelijke Inspectie Dienst hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen reageren op meldingen.

6
Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze, binnen het ‘groene’ onderwijs wordt stilgestaan bij de positie en de rechten van het dier? Acht u dit voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid ethische reflectie op het houden en doden van dieren onderdeel te laten uitmaken van het ‘groene’ onderwijs?

Zie vraag 2.
Mijn doelstellingen ten aanzien van de kennisverspreiding staan beschreven in de paragraaf 3.6.2 ‘kennisinstrumentarium’ van mijn nota Dierenwelzijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over vuurwerk

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van BZk en LNV over een ongeluk met dolfijnen bij de ‘Dolphin Academy’ op Curaçao.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer