Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het voorkomen van een nieuw drama met paarden uit Marrum


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie over het voorkomen van een nieuw drama met paarden uit Marrum

1. Kent u het bericht 'Boer wil paarden nog niet weghalen' (1)?

2. Bent u bereid de AID verscherpt toezicht te laten houden in het gebied dat vorig jaar wereldnieuws werd doordat paarden van dezelfde eigenaar dreigden te verdrinken door het wassende water? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u bereid te komen met voorstellen tot een levenslang houdverbod voor recidivisten die de wettelijke zorgplicht voor hun dieren verzaken?

4. Wat is de actuele stand van zaken rondom het invoeren van een langdurig houdverbod waar u de Kamer voor de zomer over zou informeren (2)?

(1) http://www.refdag.nl/artikel/1318740/Boer+wil+paarden+nog+niet+weghalen.html

(2) Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1122

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 4 nov. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie over het voorkomen van een nieuw drama met paarden uit Marrum.

1
Kent u het bericht 'Boer wil paarden nog niet weghalen'?

Ja.

2
Bent u bereid de Algemene Inspectiedienst (AID) verscherpt toezicht te laten houden in het gebied dat vorig jaar wereldnieuws werd doordat paarden van dezelfde eigenaar dreigden te verdrinken door het wassende water? Zo neen, waarom niet?

Nee, dat acht ik niet noodzakelijk. De verpachter van desbetreffende percelen heeft in de verpachtingsvoorwaarden opgenomen dat de dieren voor het stormseizoen binnendijks gebracht moeten worden.

3 en 4
Bent u bereid te komen met voorstellen tot een levenslang houdverbod voor recidivisten die de wettelijke zorgplicht voor hun dieren verzaken?

Wat is de actuele stand van zaken rondom het invoeren van een langdurig houdverbod waar u de Kamer voor de afgelopen zomer over zou informeren?

Voor wat betreft het houdverbod van dieren verwijs ik naar de Nota Dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 76). Hierin heb ik aangegeven dat het voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel (Kamerstukken II 2005/06, 30 511, nr. 5) reeds datgene bevat wat met het Coalitieakkoord wordt beoogd.

Het bestaande houdverbod wordt met het initiatiefwetsvoorstel effectiever gemaakt door de periode waarvoor het ten hoogste kan worden opgelegd, te verlengen van drie tot tien jaar.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer