Kamer­vragen aan de minister van LNV over uitke­ringen door het fauna­fonds


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitkeringen door het faunafonds

1. Kent u het bericht 'We vergoeden geen schade door zwijnen' (1)?

2. Is het waar dat het Faunafonds in de afgelopen jaren “bij vergissing” toch aan zwijnen toegeschreven schade heeft uitbetaald in het Meinweggebied? Zo neen, waarom zegt de secretaris van het Faunafonds dat dan? Zo ja, kunt u aangeven hoe dergelijke vergissingen ontstaan zijn, of en hoe u ze voor de toekomst wilt voorkomen en welke bedragen voor zwijnenschade zijn uitbetaald en wanneer en waar en deze specificeren?

3. Is er een mogelijkheid de ten onrechte uitbetaalde bedragen terug te vorderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid van die mogelijkheid gebruik te maken en op welke wijze?

4. Is het waar dat in een vergadering met de LLTB in juli besloten is dat het Faunafonds besloten heeft “tijdelijk ruimhartiger te zijn”? Kunt u aangeven of het Faunafonds die bevoegdheid heeft en op grond waarvan?

5. Deelt u onze mening dat de jagers zichzelf een brevet van onvermogen hebben gegeven wanneer in nulstand gebieden de zwijnenstand verre van nul blijkt? Zo ja, op welke wijze gaat u deze jagers aanpakken en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

6. Hoe taxeert u de stelling van de Provincie Limburg (mede op basis van genetisch onderzoek van Alterra) dat een deel van de zwijnenpopulatie in Limburg is losgelaten door mensen (2)? Bent u bereid een nader onderzoek in te stellen en mogelijke schuldigen aan het veroorzaken van zwijnenoverlast aansprakelijk te stellen voor door het Faunafonds uitgekeerde schade? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u bereid het Faunafonds op te dragen zich aan de regels te houden en die niet “tijdelijk ruimhartiger” uit te leggen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) de Limburger van 12 oktober 2007

(2) www.wbesusterengraetheide.nl/Nieuwspagina/Zwijnen%20in%20nul-optiegbied%20in%20Midden-Limburg%20losgelaten.htm

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 6 nov. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over uitkeringen door het Faunafonds (ingezonden 19 oktober 2007).

1
Kent u het bericht 'We vergoeden geen schade door zwijnen'?

Ja.

2
Is het waar dat het Faunafonds in de afgelopen jaren “bij vergissing” toch aan zwijnen toegeschreven schade heeft uitbetaald in het Meinweggebied? Zo ja, kunt u aangeven hoe dergelijke vergissingen ontstaan zijn, of en hoe u ze voor de toekomst wilt voorkomen, welke bedragen voor zwijnenschade zijn uitbetaald, wanneer en waar? Kunt u deze schade specificeren?

Neen. Door het bestuur van het Faunafonds is in de afgelopen jaren geen aan wilde zwijnen toegeschreven schade “bij vergissing” uitbetaald. Wel heeft het bestuur van het Faunafonds in enkele concrete gevallen geoordeeld dat wanneer de schade, ondanks alle inspanningen van de betrokken grondgebruikers, geheel als zijnde bedrijfsrisico zou worden aangemerkt, er sprake zou zijn van onredelijkheid. In deze gevallen heeft het bestuur van het Faunafonds een tegemoetkoming in de schade redelijk en billijk geacht en deze betaald.

Voor een overzicht van getaxeerde en uitbetaalde tegemoetkomingen over de jaren 2000-2006 in Limburg en de andere provincies waar wilde zwijnen schade veroorzaken, verwijs ik naar de bijlage.

3
Is er een mogelijkheid de ten onrechte uitbetaalde bedragen terug te vorderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid van die mogelijkheid gebruik te maken en zo ja, op welke wijze?

De bedragen zijn niet ten onrechte uitbetaald.

4
Is het waar dat in een vergadering met de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB) in juli jl. het Faunafonds besloten heeft “tijdelijk ruimhartiger te zijn”? Kunt u aangeven of het Faunafonds die bevoegdheid heeft en op grond waarvan?

Het bestuur van het Faunafonds heeft naar aanleiding van de vergadering van juli jl. besloten de tegemoetkoming in de schade af te stemmen op het integrale plan van aanpak van provincies en FBE’s in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg om de nulstand te realiseren.

Het bestuur van het Faunafonds heeft hiertoe op grond van artikel 83, eerste lid, onder b, en artikel 84, eerste lid, van de Flora- en faunawet die bevoegdheid.

5
Deelt u de mening dat de jagers zichzelf een brevet van onvermogen hebben gegeven wanneer in nulstand gebieden de zwijnenstand verre van nul blijkt? Zo ja, op welke wijze gaat u deze jagers aanpakken en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Neen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur uitvoering te geven aan het beleid van beheer en schadebestrijding.

6
Hoe taxeert u de stelling van de Provincie Limburg 2) dat een deel van de zwijnenpopulatie in Limburg is losgelaten door mensen? Bent u bereid een nader onderzoek in te stellen en mogelijke schuldigen aan het veroorzaken van zwijnenoverlast aansprakelijk te stellen voor de door het Faunafonds uitgekeerde schade? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Navraag bij de provincie Limburg leerde mij dat de bewering, als zou een beleids¬ambtenaar van de provincie hebben bevestigd dat bewust wilde zwijnen worden losgelaten, onjuist is. Ik zie voorshands geen reden voor nader onderzoek.

7
Bent u bereid het Faunafonds op te dragen zich aan de regels te houden en die niet “tijdelijk ruimhartiger” uit te leggen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Nee, zie antwoord op vraag 4.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer