Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over een gebrek aan hand­having van Groene Wetgeving


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie over een gebrek aan handhaving van Groene Wetgeving

1) Kunt u aangeven hoeveel fte's de afdeling Natuurbescherming van de Algemene Inspectiedienst (AID) ter beschikking heeft voor de handhaving van de Groene Wetgeving (1)?

2) Kunt u aangeven hoeveel fte's en hoeveel effectieve uren daarvan worden besteed aan de daadwerkelijke handhaving van deze Groene Wetgeving?

3) Is het waar dat een groot deel van deze uren reeds een aantal jaar wordt besteed aan oneigenlijke taken, zoals de controle op de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN)?

4) Kunt u aangeven hoeveel van de te besteden effectieve uren, die besteed zouden moeten worden aan de handhaving van de Groene Wetgeving, worden besteed aan de SAN controle?

5) Is het waar dat er door de AID dit jaar geen uren beschikbaar zijn gesteld voor het toezicht op en de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er op verzoek van de externe partners geen mensen van de AID mogen worden ingezet voor deze taak?

6) Deelt u de mening dat er effectieve uren beschikbaar moeten komen voor het toezicht op en de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998? Zo ja, hoeveel effectieve uren stelt u ter beschikking en gaan deze uren dan ten koste van effectieve toezicht- en handhavingsuren van de Groene Wetgeving elders? Zo neen, waarom niet?

7) Is het waar dat er vanaf 1 juli 2007 in de regio West niemand meer beschikbaar is voor toezicht op en handhaving van de Flora- en faunawet (2)? Kunt u aangeven hoeveel fte’s beschikbaar zijn voor handhaving van de Flora- en faunawet in andere regio’s?

8) Deelt u de mening dat er in de regio West en in alle andere regio’s effectieve uren beschikbaar moeten komen voor toezicht op en handhaving van de Flora- en Faunawet? Zo ja, hoeveel uren stelt u ter beschikking en gaan deze uren dan ten koste van effectieve toezicht- en handhavingsuren van de Groene Wetgeving elders? Zo neen, waarom niet?

9) Deelt u de mening dat de effectieve uren die bestemd zijn voor de handhaving van de Groene Wetgeving, ook daadwerkelijk hier aan besteed moeten worden en dat voor de controle op de SAN andere oplossingen moeten worden gezocht? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om naar andere oplossingen te zoeken voor het toezicht op de SAN, die niet ten koste gaan van de handhaving op de Groene Wetten? Zo neen, waarom niet?

10) Indien u bereid bent naar andere oplossingen te zoeken, aan welke oplossingsrichtingen denkt u dan en op welke termijn wilt u dit gaan doen? Zo neen, waarom niet?

(1) Flora- en faunawet (inclusief CITES) & Natuurbeschermingswet 1998

(2) inclusief CITES

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 5 sep. 2007

Geachte Voorzitter,

In antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over een gebrek aan handhaving van Groene Wetgeving bericht ik u als volgt.

1 en 2
Kunt u aangeven hoeveel fte’s de afdeling Natuurbescherming van de Algemene Inspectiedienst (AID) ter beschikking heeft voor de handhaving van de Groene Wetgeving? Kunt u aangeven hoeveel fte’s en hoeveel effectieve uren daarvan worden besteed aan de daadwerkelijke handhaving van deze Groene Wetgeving?

Ja, de Algemene Inspectiedienst heeft voor de handhaving van de groene wetgeving (CITES en niet-CITES) voor het jaar 2007 circa 20 fte ter beschikking. Daarvan wordt 12 fte daadwerkelijk ingezet ten behoeve van de directe handhaving van de Groene wetgeving en 8 fte aan ondersteuning van andere handhavers (onder andere Douane en Politie).

3 en 4
Is het waar dat een groot deel van deze uren reeds een aantal jaar wordt besteed aan oneigenlijke taken, zoals de controle op de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN)?

Kunt u aangeven hoeveel van de te besteden effectieve uren, die besteed zouden moeten worden aan de handhaving van de Groene Wetgeving, worden besteed aan de SAN-controle?

Nee, voor de uitvoering van beide taken - de handhaving van de Groene wetgeving en
de controles op de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN) - beschikt de AID over twee afzonderlijke handhavingsopdrachten.

5 en 6
Is het waar dat er door de AID dit jaar geen uren beschikbaar zijn gesteld voor het toezicht op en de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er op verzoek van de externe partners geen mensen van de AID mogen worden ingezet voor deze taak?

Deelt u de mening dat er effectieve uren beschikbaar moeten komen voor het toezicht op en de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998? Zo ja, hoeveel effectieve uren stelt u ter beschikking en gaan deze uren dan ten koste van effectieve toezicht- en handhavingsuren van de Groene Wetgeving elders? Zo neen, waarom niet?

Er zijn effectieve uren beschikbaar voor het toezicht op en de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998. In de wetgeving is vastgelegd dat de minister van LNV vergunningen verleent en handhaaft in een aantal in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet aangewezen situaties. In de meeste gevallen is de provincie echter het bevoegd gezag. De provincies zijn daarom voor het grootste deel van de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998 verantwoordelijk en niet het Rijk. De provincies hebben effectieve uren beschikbaar voor de handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast houden ook buitengewone opsporingsambtenaren van mijn ministerie, anders dan bezoldigd ambtenaren bij de AID, en andere handhavingspartners zich bezig met toezicht en handhaving. Gelet hierop zijn aan de AID dit jaar geen effectieve uren voor handhaving toegekend. De AID heeft voor dit jaar wel uren ter beschikking gekregen om op te treden als kenniscentrum voor medehandhavers van de groene wetgeving. Momenteel wordt in het kader van programmatisch handhaven natuurwetgeving bezien welke rol de AID hiernaast nog kan spelen.

7
Is het waar dat er vanaf 1 juli 2007 in de regio West niemand meer beschikbaar is voor toezicht op en handhaving van de Flora- en faunawet? Kunt u aangeven hoeveel fte’s beschikbaar zijn voor handhaving van de Flora- en faunawet in andere regio’s?

Nee. Overigens is de geografische verdeling van de opdrachten en de spreiding van de verschillende activiteiten een interne zaak van de Algemene Inspectiedienst, waarover
ik geen mededelingen in het openbaar wil doen om anticiperend gedrag van de gecontroleerde te voorkomen.

8 en 9
Deelt u de mening dat er in de regio West en in alle andere regio’s effectieve uren beschikbaar moeten komen voor toezicht op en handhaving van de Flora- en faunawet? Zo ja, hoeveel uren stelt u ter beschikking en gaan deze uren dan ten koste van effectieve toezicht- en handhavingsuren van de Groene Wetgeving elders? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat de effectieve uren die bestemd zijn voor de handhaving van de Groene Wetgeving, ook daadwerkelijk hier aan besteed moeten worden en dat voor de controle op de SAN andere oplossingen moeten worden gezocht? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om naar andere oplossingen te zoeken voor het toezicht op de SAN, die niet ten koste gaan van de handhaving op de Groene Wetten? Zo neen, waarom niet?

Zie mijn antwoorden bij vragen 1 tot en met 4.

10
Indien u bereid bent naar andere oplossingen te zoeken, aan welke oplossingsrichtingen denkt u dan en op welke termijn wilt u dit gaan doen? Zo neen, waarom niet?

Gezien mijn antwoorden op de vragen 1 tot en met 9 zie ik momenteel geen aanleiding om veranderingen door te voeren en ben ik van oordeel dat er een evenwichtig pakket aan handhavingsopdrachten is verleend aan de AID.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer