Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over de toename van de smokkel van reptielen per post­pakket


Indiendatum: aug. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie over de toename van de smokkel van reptielen per postpakket

1. Kent u het bericht ‘Smokkel van reptielen per postpakket in jaar tijd verdubbeld’ (1)?

2. Hoe verklaart u de toename in het aantal reptielen dat in postpakketten aangetroffen wordt?

3. Kunt u aangeven hoe vaak het per jaar voorkomt dat dieren op een dergelijke wijze Nederland binnen worden gesmokkeld?

4. Acht u de controle bij de douane voldoende, mede gelet op de uitspraak van een douanewoordvoerder dat het gros van de pakketten gewoon door kan gaan zonder controle (2), waardoor het mogelijk is dat reptielen en andere dieren ongezien het land in gesmokkeld worden? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo neen, op welke wijze wilt u deze controle gaan aanscherpen?

5. In welke gevallen wordt een pakket als verdacht aangemerkt en waaruit blijkt dat deze methode voldoende effectief is?

6. Kunt u aangeven welke preventieve maatregelen er worden getroffen om het laten versturen van reptielen per postpakket te voorkomen? Acht u deze maatregelen voldoende? Zo ja, hoe is het mogelijk dat het aantal in postpakketten aangetroffen reptielen dat terecht komt bij reptielenopvangcentrum Serpo in een jaar tijd verdubbeld is (3)? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u deze maatregelen gaan aanscherpen?

7. Kunt u aangeven op welke manier de handel in reptielen in kaart wordt gebracht en of er hierbij wordt samengewerkt met autoriteiten in de landen van waaruit de aangetroffen pakketten afkomstig zijn?

8. Acht u het wenselijk dat er nauwelijks aangifte wordt gedaan van dierenmishandeling in gevallen waarin dieren in krappe verpakkingen per post verstuurd worden? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u hier verandering in brengen?

9. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen van smokkel van dieren per postpakket er in de afgelopen vijf jaar overgegaan is tot vervolging wegens dierenmishandeling?

10. Deelt u de mening dat een verbod op het importeren van dieren noodzakelijk is, gezien het feit dat er een toename is van het aantal aangetroffen misstanden bij het transport en het feit dat het welzijn van de dieren niet gegarandeerd kan worden? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u hier uw beleid op aanpassen? Zo neen, waarom niet?


1) Apeldoornse Courant, 20-08-2007

2) ‘Dierenvervoer: een paar duizend euro voor een bijzondere python’ – Het Parool, 20-08-2007

3) ‘Een postpakketje met schorpioenen’ - Dagblad de Limburger, 21-08-2007

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 24 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de door het lid Ouwehand (PvdD) gestelde vragen, ingezonden op 23 augustus 2007, over de toename van smokkel van reptielen per postpakket, kan ik u, mede namens de minister van Justitie, het volgende melden.

1
Kent u het bericht ‘Smokkel van reptielen per postpakket in jaar tijd verdubbeld’?

Ja.

2
Hoe verklaart u de toename van het aantal reptielen dat in postpakketten aangetroffen wordt?

Ik heb geen indicatie dat het aantal reptielen dat in postpakketten wordt aangetroffen is toegenomen.

3
Kunt u aangeven hoe vaak het per jaar voorkomt dat dieren op een dergelijke wijze Nederland worden binnen gesmokkeld?

Het aantal door de douane onderschepte postzendingen met reptielen bedraagt de afgelopen jaren maximaal twee zendingen per jaar. Na onderschepping worden de zendingen, indien het gaat om binnenlandse handelaren, overgedragen aan de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De AID gaat vervolgens na of de Flora- en faunawet op de zending van toepassing is en of er sprake is van dierenmishandeling (artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 350, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

4
Acht u de controle bij de douane voldoende, mede gelet op de uitspraak van een douanewoordvoerder dat het gros van de pakketten gewoon door kan gaan zonder controle, waardoor het mogelijk is dat reptielen en andere dieren ongezien het land in gesmokkeld worden? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo neen, op welke wijze wilt u deze controle gaan aanscherpen?

De douane voert controles uit op basis van regelmatig geactualiseerde risicoanalyses, aangezien het onmogelijk is alle postpakketten fysiek te controleren. Deze controles acht ik voldoende.

5
In welke gevallen wordt een pakket als verdacht aangemerkt? Waaruit blijkt dat deze methode voldoende effectief is?

Een pakket wordt als verdacht aangemerkt als na een scan met een röntgenapparaat de vorm van een dier zichtbaar is en organisch materiaal aanwezig is.

6
Kunt u aangeven welke preventieve maatregelen er worden getroffen om het laten versturen van reptielen per postpakket te voorkomen? Acht u deze maatregelen voldoende? Zo ja, hoe is het mogelijk dat het aantal in postpakketten aangetroffen reptielen dat terecht komt bij reptielenopvangcentrum Serpo in een jaar tijd verdubbeld is? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u deze maatregelen gaan aanscherpen?

Op het gebied van het versturen van reptielen per postpakketten bestaan geen specifieke preventieve maatregelen, met name omdat maar in zeer beperkte mate sprake is van overtredingen op dit gebied.

7
Kunt u aangeven op welke manier de handel in reptielen in kaart wordt gebracht en of hierbij wordt samengewerkt met autoriteiten in de landen waaruit de aangetroffen pakketten afkomstig zijn?

De Management Autoriteiten van de 172 CITES-lidstaten brengen de handel in bedreigde dier- en plantensoorten wereldwijd in kaart middels een vergunningenstelsel voor de dieren die opgenomen zijn in de CITES-bijlagen. Deze gegevens worden zowel direct tussen de betrokken Management Autoriteiten, als via het CITES-Secretariaat in Geneve uitgewisseld. De Wetenschappelijke Autoriteiten gebruiken deze gegevens onder meer om hun adviezen te vormen.

8
Acht u het wenselijk dat er nauwelijks aangifte wordt gedaan van dierenmishandeling in gevallen waarin dieren in krappe verpakkingen per post verstuurd worden? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u hier verandering in brengen?

Indien er sprake is van dierenmishandeling vind ik het vanzelfsprekend wenselijk dat er aangifte wordt gedaan. Ik heb geen indicatie dat er, ingeval van dierenmishandeling, terughoudendheid bestaat in het doen van aangifte.

9
Kunt u aangeven in hoeveel gevallen van smokkel van dieren per postpakket in de afgelopen vijf jaar overgegaan is tot vervolging wegens dierenmishandeling?

Compas, het registratiesysteem van het Openbaar Ministerie, bevat geen gegevens over de specifieke omstandigheden van dierenmishandeling in geval van smokkel van dieren.

10
Deelt u de mening dat een verbod op het importeren van dieren noodzakelijk is, gezien het feit dat er een toename is van het aantal aangetroffen misstanden bij het transport en het feit dat het welzijn van de dieren niet gegarandeerd kan worden? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u hier uw beleid op aanpassen? Zo neen, waarom niet?

De invoer van de dieren is aan de strikte voorwaarden van de Flora- en faunawet onderhevig. Deze acht ik, tezamen met artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 350, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, voldoende en adequaat. Levende dieren dienen bovendien conform de International Air Transport Association (IATA) richtlijnen verpakt en vervoerd te worden. Op de CITES-vergunningen staat dit standaard als voorwaarde vermeld. Een algemeen verbod op het importeren van dieren is niet aan de orde.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer