Kamer­vragen aan de ministers van LNV en BZK over gespe­ci­a­li­seerde dieren­op­vang­centra, zoals die voor chin­chilla’s, konijnen, schild­padden en pape­gaaien


Indiendatum: aug. 2008

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gespecialiseerde dierenopvangcentra, zoals die voor chinchilla’s, konijnen, schildpadden en papegaaien

1. Bent u op de hoogte van de definitieve opnamestop bij het enige chinchillaopvangcentrum in Nederland, te weten Vida Nueva in Musselkanaal 1)?
2. Kunt u aangeven hoeveel chinchilla’s er in Nederland worden gehouden en hoeveel chinchilla’s er jaarlijks worden afgestaan door hun eigenaar?
3. Deelt u de mening dat er kennelijk een behoefte bestaat aan een opvangcentrum voor deze dieren, gezien het feit dat deze stichting in twaalf jaar tijd is overspoeld met gedumpte chinchilla’s? Zo ja, kunt u aangeven wie u verantwoordelijk acht voor het vervullen van deze behoefte? Zo neen, kunt u dit toelichten?
4. Kunt u aangeven welke oplossing u ziet voor de opvang van chinchilla’s nu het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland is gesloten?
5. Acht u het (financieel) ondersteunen en faciliteren van een opvangcentrum dat dieren uit heel Nederland opvangt een gemeentelijke taak? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, wiens taak acht u dit?
6. Kunt u bevestigen dat de 14 dagen durende ‘bewaarplicht’ van gemeenten zich uitstrekt tot de opvang van alle diersoorten die zwervend binnen de gemeentegrenzen worden aangetroffen? Zo ja, op welke wijze wordt deze plicht vervuld wanneer het gaat om andere diersoorten dan honden en katten, zoals in gevallen van chinchilla’s, konijnen, schildpadden en papegaaien? Zo neen, kunt u dit toelichten?
7. Bent u bereid opvangcentra die specifieke, ‘bijzondere’ diersoorten opvangen, zoals de chinchillaopvang in Musselkanaal financieel te ondersteunen om zo de opvang van deze dieren te continueren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
8. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van de diverse diersoorten die in Nederland gehouden worden? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1) http://www.vida-nueva.nl/pdf/persbericht-17032008.pdf

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 29 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het chinchilla opvangcentrum Vida Nueva in Musselkanaal.

 1. Bent u op de hoogte van de definitieve opnamestop bij het enige chinchillaopvangcentrum in Nederland, te weten Vida Nueva in Musselkanaal?1

  Ja.
 2. Hoeveel chinchilla’s worden in Nederland gehouden en hoeveel chinchilla’s worden jaarlijks afgestaan door hun eigenaar?

  Dat is mij niet bekend. De dieren die worden afgestaan blijven voor het merendeel in het particuliere circuit. De opvang van in beslag genomen chinchilla’s door de Algemene Inspectiedienst is incidenteel.
 3. Deelt u de mening dat er kennelijk een behoefte bestaat aan een opvangcentrum voor deze dieren, gezien het feit dat deze stichting in 12 jaar tijd is overspoeld met gedumpte chinchilla’s? Zo ja, kunt u aangeven wie u verantwoordelijk acht voor het vervullen van deze behoefte? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  Welke oplossing ziet u voor de opvang van chinchilla’s nu het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland is gesloten?

  Er is kennelijk behoefte aan opvang van deze dieren. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar zelf. Wie besluit een dier te gaan houden, is verantwoordelijk voor een passende oplossing als hij het dier niet meer kan of wil houden. In de praktijk heeft particulier initiatief voorzieningen voor opvang gecreëerd. Ik heb grote waardering voor dit initiatief.
 4. Zie 3.
 5. Acht u het (financieel) ondersteunen en faciliteren van een opvangcentrum dat dieren uit heel Nederland opvangt een gemeentelijke taak? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, wiens taak acht u dit?

  Het opvangcentrum is een particulier initiatief. De gemeenten kunnen besluiten een dergelijk initiatief te ondersteunen.
 6. Kunt u bevestigen dat de 14 dagen durende ‘bewaarplicht’ van gemeenten zich uitstrekt tot de opvang van alle diersoorten die zwervend binnen de gemeentegrenzen worden aangetroffen? Zo ja, op welke wijze wordt deze plicht vervuld wanneer het gaat om andere diersoorten dan honden en katten, zoals in gevallen van chinchilla’s, konijnen, schildpadden en papegaaien? Zo neen, kunt u dit toelichten?

  De plicht van gemeenten om zwerfdieren gedurende twee weken op te vangen, geldt voor alle dieren waarvan wordt vermoed dat ze een eigenaar hebben (gehad). Hoe gemeenten hier mee omgaan, is een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Vaak worden door de gemeenten afspraken over de opvang gemaakt met asielen, opvangcentra of de Dierenbescherming.
 7. Bent u bereid opvangcentra die specifieke, ‘bijzondere’ diersoorten opvangen, zoals de chinchillaopvang in Musselkanaal financieel te ondersteunen om zo de opvang van deze dieren te continueren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 8. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van de diverse diersoorten die in Nederland gehouden worden? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Dieren die in beslag genomen worden door de controlerende instanties worden door het Rijk opgevangen. Het opvangen van dieren die worden afgestaan, vind ik geen taak van de rijksoverheid.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 Persbericht http://vida-nueva.nl/pdf/persbericht-17032008.pdf

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer