Kamer­vragen aan de ministers van Justitie en LNV over preven­tieve maat­re­gelen tegen over­ver­hitting bij huis­dieren tijdens de zomer


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventieve maatregelen tegen oververhitting bij huisdieren tijdens de zomer

 1. Kent u de berichten `Hond overleden in geparkeerde auto’1, `Hond overlijdt in warme auto’2, `In auto achtergelaten hond bij Efteling dood’3 en `Hond sterft in hete auto’4?
 2. Kunt u aangeven of de politie gedurende de zomerweken extra maatregelen neemt om te controleren of er dieren in geparkeerde auto’s opgesloten zitten? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven of er vanuit overheidswege wordt ingezet op een voorlichtingscampagne om het risico van oververhitting bij dieren te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en bent u bereid een dergelijke voorlichtingscampagne alsnog te starten?

(1) http://www.depers.nl/binnenland/216621/Hond-overleden-in-geparkeerde-auto.html
(2) http://www.telegraaf.nl/binnenland/1568914/__Hond_overlijdt_in_warme_auto__.html
(3) http://www.dierenambulancerotterdam.nl/nieuws/20010725_01.html
(4) http://www.nu.nl/news/1562447/10/Hond_sterft_in_hete_auto.html

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 24 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventieve maat¬regelen tegen oververhitting bij huisdieren tijdens de zomer. (Ingezonden 1 augustus 2008). De vragen worden beantwoord mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, omdat het werk van de politie (vraag 2) onder de verantwoordelijkheid van deze minister valt.

 1. Kent u de berichten `Hond overleden in geparkeerde auto’, `Hond overlijdt in warme auto’, `In auto achtergelaten hond bij Efteling dood’ en `Hond sterft in hete auto’?1

  Ja.
 2. Neemt de politie gedurende de zomerweken extra maatregelen om te controleren of er dieren in geparkeerde auto’s opgesloten zitten? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

  De politie treedt in het kader van haar hulpverleningstaak handelend op als de gezond¬heid van dieren in gevaar komt. De politie stuit hierop bij hun reguliere surveillance of indien omstanders de politie inlichten. Aangezien de zorg voor huisdieren primair tot de verantwoordelijkheid behoort van de eigenaren, surveilleert de politie niet extra op opgesloten huisdieren in voertuigen.
 3. Wordt van overheidswege ingezet op een voorlichtingscampagne om het risico van oververhitting bij dieren te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en bent u bereid een dergelijke voorlichtingscampagne alsnog te starten?

  Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft de “Week van het Huisdier” georganiseerd en in dat kader is het thema vakantie behandeld. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan het gevaar van oververhitting.
  Voorts wordt op de website van het LICG voorlichting gegeven over de gevaren en het voorkomen van oververhitting bij huisdieren. Het ministerie van LNV levert een financiële bijdrage aan het LICG.


  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 http://www.depers.nl/binnenland/216621/Hond-overleden-in-geparkeerde-auto.html;
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1568914/__Hond_overlijdt_in_warme_auto__.html;
http://www.dierenambulancerotterdam.nl/nieuws/20010725_01.html;
http://www.nu.nl/news/1562447/...