Kamer­vragen aan de ministers van Defensie, Justitie en LNV over de invoer van producten van beschermde dier­soorten uit Afgha­nistan door Neder­landse mili­tairen en hulp­ver­leners


Indiendatum: aug. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Defensie, Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit over de invoer van producten van beschermde diersoorten uit Afghanistan door Nederlandse militairen en hulpverleners

1. Kent u het bericht 'Afghaanse beesten' (1)?

2. Deelt u de zorg van Dr. Alex Dehgan van Wildlife Conservation Society (2) en van Frans Schepers (WWF) dat de opbouw- en hulpmissies in Afghanistan als ongewenst neveneffect (kunnen) hebben dat de illegale handel in bedreigde/beschermde dier-soorten zoals Perzisch luipaard, Marco Polo schaap, wilde hond, de Aziatische zwarte beer, bruine beer, gestreepte hyena, gazelle en steppenarend opbloeit? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen om het kopen van producten van bedreigde diersoorten door Nederlandse militairen en hulpverleners tegen te gaan en acht u uw inspanningen voldoende? Zo neen, waarom niet en welke acties heeft u ondernomen om het kopen van producten van bedreigde diersoorten door Nederlandse militairen en hulpverleners tegen te gaan en acht u uw inspanningen voldoende?

3. Bent u bereid Nederlandse hulpverleners verder te informeren over de onder punt 2 genoemde problemen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waar-om niet?

4. Bent u bereid Nederlandse hulpverleners en militairen in te zetten bij het voorkómen van het uitsterven van diersoorten als gevolg van hulpverleningsmissies, bijvoorbeeld door het geven van informatie aan anderen?

5. Kunt u aangeven of er scherpe controles zijn op wat uitgezonden hulpverleners en militairen invoeren?

6. Kunt u aangeven wat de mogelijke sancties zijn voor Nederlandse militairen en hulp-verleners die zich schuldig maken aan de aankoop van (producten van) bedreigde dier-soorten?

7. Acht u de sancties voldoende? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid zonodig die sancties te verhogen?

8. Kunt u aangeven in hoeverre in de afgelopen jaren sprake is geweest van constatering van invoer van (producten van) bedreigde diersoorten door Nederlandse hulpverleners of militairen en wat in die gevallen de sancties geweest zijn?

9. Kunt u aangeven in hoeverre de bescherming van flora en fauna en bewustmaking op dat punt van de lokale bevolking en de uitgezonden Nederlanders onderdeel uitmaakt van de missie in Uruzgan, in het kader van de wederopbouw?

10. Kunt u aangeven of u deze bescherming en bewustmaking voldoende acht? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, bent u bereid extra aandacht te besteden aan dit aspect bij de Nederlandse missie aldaar?

(1) Volkskrant 18 augustus 2007, pagina 29

(2) http://news.mongabay.com/2007/0807-interview-dehgan.html

Indiendatum: aug. 2007
Antwoorddatum: 4 okt. 2007

1
Kent u het bericht 'Afghaanse beesten'?

Ja.

2 en 3
Deelt u de zorg van Dr. Alex Dehgan van Wildlife Conservation Society 2) en van Frans Schepers World Wildlife Fund (WWF) dat de opbouw- en hulpmissies in Afghanistan als ongewenst neveneffect (kunnen) hebben dat de illegale handel in bedreigde of beschermde diersoorten zoals het Perzisch luipaard, het Marco Polo schaap, de wilde hond, de Aziatische zwarte beer, de bruine beer, de gestreepte hyena, de gazelle en de steppenarend opbloeit? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen om het kopen van producten van bedreigde diersoorten door Nederlandse militairen en hulpverleners tegen te gaan? Acht u uw inspanningen voldoende? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid Nederlandse hulpverleners verder te informeren over de onder vraag 2 genoemde problemen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?


In het interview op Mongabay.com zegt dr. Deghan dat de handel in (beschermde of bedreigde) diersoorten in Afghanistan wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van buitenlandse aannemers en hulpverleners. De Wildlife Conservation Society probeert samen met het Amerikaanse Agency for International Development, het US State Departement, het US Department of Defense, buitenlandse ambassades (zoals die van Zweden en Indonesië) en de Afghaanse overheid dit tegen te gaan.

In het interview wordt nergens ook maar de suggestie gedaan dat het ook Nederlandse aannemers, hulpverleners of militairen betreft. De Nederlandse instanties die belast zijn met de controle op de naleving van de regelgeving inzake de handel in bedreigde dier- en plantensoorten hebben geen concrete aanwijzingen dat er sprake is van een toegenomen probleem wat de illegale invoer van producten van dieren en planten vanuit Afghanistan betreft.

4
Bent u bereid Nederlandse hulpverleners en militairen in te zetten bij het voorkómen van het uitsterven van diersoorten als gevolg van hulpverleningsmissies, bijvoorbeeld door het geven van informatie aan derden?

Nederlandse hulpverleners en militairen zijn in Afghanistan om de Afghaanse autoriteiten zodanig te versterken dat die op termijn zelfstandig in staat zullen zijn de veiligheid en stabiliteit in het eigen land te garanderen en een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Afghanistan. Deze taken laten geen ruimte voor een actieve inzet ter bescherming van diersoorten.

5
Kunt u aangeven of er scherpe controles zijn op hetgeen uitgezonden hulpverleners en militairen invoeren?

De controles op militairen en hulpverleners zijn dezelfde als die op andere Nederlandse burgers die terugkeren uit het buitenland.

6
Kunt u aangeven wat de mogelijke sancties zijn voor Nederlandse militairen en hulpverleners die zich schuldig maken aan de aankoop van (producten van) bedreigde diersoorten?

Als er bedreigde dier- of plantensoorten Nederland worden binnengebracht zonder de juiste CITES-invoerdocumenten, wordt proces-verbaal opgemaakt en worden de goederen in beslag genomen. Het proces-verbaal wordt naar de Officier van Justitie gestuurd, die tot strafvervolging kan overgaan.
Op grond van de Wet op de economische delicten kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd, bestaande uit gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar, taakstraf of een geldboete van maximaal de vijfde categorie.

7
Acht u de sancties voldoende? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid die sancties zonodig te verhogen?

De sancties worden voldoende geacht omdat zij in evenwicht zijn met de ernst van de gepleegde overtredingen en er voldoende afschrikkende werking vanuit gaat.

8
Kunt u aangeven in hoeverre er in de afgelopen jaren sprake is geweest van invoer van (producten van) bedreigde diersoorten door Nederlandse hulpverleners of militairen en wat in die gevallen de sancties geweest zijn?

Uit de beschikbare gegevens is niet af te leiden of iemand die vervolgd is voor de invoer van (producten van) bedreigde diersoorten een hulpverlener of militair is.

9 en 10
Kunt u aangeven in hoeverre de bescherming van flora en fauna en bewustmaking op dat punt van de lokale bevolking en de uitgezonden Nederlanders onderdeel uitmaakt van de missie in Uruzgan in het kader van de wederopbouw?

Kunt u aangeven of u deze bescherming en bewustmaking voldoende acht? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, bent u bereid extra aandacht te besteden aan dit aspect bij de Nederlandse missie aldaar?

Bescherming van flora en fauna is geen expliciet onderdeel van de taakopdracht die door de regering uitgezonden personen hebben. Zie ook mijn antwoord op vraag 4. Zowel door de overheid als door niet-gouvernementele organisaties vindt er voorlichting plaats over de handel in en het bezit van beschermde dieren en planten of producten daarvan. Ook uitgezonden Nederlanders kunnen hiervan kennis nemen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer