Kamer­vragen aan de ministers van Buiten­landse Zaken, Defensie en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking over het mishan­delen van zwerf­dieren in Bolivia


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, defensie en Ontwikkelingssamenwerking over het mishandelen van zwerfdieren in Bolivia

  1. Kent u de beelden die gemaakt zijn van trainingssituaties voor Boliviaanse commando’s waarin zwerfdieren zeer ernstig gemarteld worden tot de dood erop volgt om de commando’s te ‘harden’ 1?
  2. Deelt u de mening dat hier sprake is van zeer ernstige dierenmishandeling die niet zou mogen voorkomen in een land waarmee Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie onderhoudt? Zo neen, waarom niet?
  3. Bent u bereid de ambassadeur van Bolivia om opheldering te vragen over deze misstanden? Zo neen, waarom niet?
  4. Is het ‘harden’ van commando’s of andere militairen met behulp van het martelen en/of doden van dieren ook onderdeel van de Nederlandse opleiding tot militair? Zo ja, op welke wijze worden dieren ingezet en bij welk onderdeel van de opleiding?
  5. Bent u bereid de Boliviaanse regering te laten weten dat dierenmishandeling zoals hier getoond volstrekt onacceptabel is voor de Nederlandse regering en dat er diplomatieke consequenties verbonden zullen zijn aan het laten voortduren van deze misstanden? Zo neen, waarom niet?

1 http://getactive.peta.org/campaign/bolivia_military?c=weekly_enews

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 28 mei 2009

Beantwoording vragen van het lid Thieme over het mishandelen van zwerfdieren in Bolivia 11-05-2009 | Samenvatting:
Graag bied ik u hierbij, mede namens de heer Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de heer Van Middelkoop, Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Thieme over het mishandelen van zwerfdieren in Bolivia. Deze vragen werden ingezonden op 1 april 2009 met kenmerk 2009Z06074.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Defensie, op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het mishandelen van zwerfdieren in Bolivia.

Vraag 1 Kent u de beelden die gemaakt zijn van trainingssituaties voor Boliviaanse commando's, waarin zwerfdieren zeer ernstig gemarteld worden tot de dood erop volgt om de commando's te 'harden'?

Antwoord Ja.

Vraag 2 Deelt u de mening dat hier sprake is van zeer ernstige dierenmishandeling die niet zou mogen voorkomen in een land waarmee Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie onderhoudt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Ja.

Vraag 3 Bent u bereid de ambassadeur van Bolivia om opheldering te vragen over deze misstanden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4 Bent u bereid de Boliviaanse regering te laten weten dat dierenmishandeling, zoals hier getoond, volstrekt onacceptabel is voor de Nederlandse regering en dat er diplomatieke consequenties verbonden zullen zijn aan het laten voortduren van deze misstanden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. N.a.v. de filmpjes op You-Tube en de campagne van de NGO People for the Ethical Treatment of Animals heeft de Minister van Defensie Walter San Miguel van Bolivia een besluit uitgevaardigd dat de marteling van dieren tijdens militaire oefeningen verbiedt.

Vraag 5 Is het 'harden' van commando's of andere militairen met behulp van het martelen en/of doden van dieren ook onderdeel van de Nederlandse opleiding tot militair? Zo ja, op welke wijze worden dieren ingezet en bij welk onderdeel van de opleiding?

Antwoord Het 'harden' van militairen door middel van het martelen van dieren maakt geen deel uit van de Nederlandse opleiding tot militair. Binnen de krijgsmachtdelen worden overlevingscursussen gegeven waarbij levende have (kippen en konijnen) worden gedood. De instructeurs hebben een opleiding gevolgd opdat de wijze waarop dit geschiedt zonder onnodig lijden gebeurt.