Kamer­vragen aan de minister van VWS over openheid over bottom-up proces n.a.v. evaluatie Wet op de Dier­proeven


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van VWS over openheid over bottom-up proces n.a.v. evaluatie Wet op de Dierproeven

  1. Is het waar dat Kamerleden niet uitgenodigd én niet welkom zijn bij de bijeenkomst op het ministerie van VWS op vrijdag 27 april 2007 waar uw beleidsvoornemens over dierproeven en biotechnologie bij dieren gepresenteerd zullen worden, naar aanleiding van het ‘bottom up’ proces in het kader van de evaluaties van respectievelijk de Wet op de dierproeven en het Besluit biotechnologie bij dieren? Zo ja, kunt u aangeven waarom voor deze bijeenkomst nadrukkelijk andere belanghebbenden dan deelnemers aan het ‘bottom up’ proces zijn uitgenodigd, maar de aanwezigheid van Kamerleden niet wordt toegestaan? Waarom worden Kamerleden in dit geval niet in de gelegenheid gesteld om de discussie door belanghebbenden uit het veld te volgen?

  2. Hoe beoordeelt u de groeiende maatschappelijke behoefte naar meer openheid rond dierproeven (zoals die onder meer blijkt uit publicaties in NRC Handelsblad d.d. 21-04 , de Volkskrant d.d. 21-04 , en Trouw d.d. 24-04 ) en hoe ziet u die in relatie tot het beleid om parlementariërs te weren bij presentatie van en discussie over de uitkomsten van het ‘bottom up’ proces rond de evaluatie Wet op de Dierproeven?

  3. Bent u bereid meer openheid te betrachten bij toekomstige processen rond beleidsontwikkeling en –evaluatie m.b.t. een relatief besloten onderwerp als dierproeven, gelet op de maatschappelijke discussie rond het thema? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u met ons van mening dat leden van de volksvertegenwoordiging in alle fases van het ‘bottom up’ proces i.c. kennis zouden moeten kunnen nemen van de voortgang en de totstandkoming van conclusies en bevindingen? Zo neen, waarom niet?


Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 7 jun. 2007

Op basis van onderstaande antwoorden hebben we besloten om te reageren op de beleidsvoornemens van de minister nadat hij deze aan de Kamer heeft toegestuurd, wat naar verwachting rond het eind van de zomer zal gebeuren.

Brief met het antwoord van de minister van VWS:

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over openheid over het bottom-up proces naar aanleiding van de evaluatie Wet op de Dierproeven (2060713640).

1
Is het waar dat Kamerleden niet uitgenodigd en niet welkom zijn bij de bijeenkomst op het ministerie van VWS op vrijdag 27 april 2007 waar uw beleidsvoornemens over dierproeven en biotechnologie bij dieren gepresenteerd zullen worden, naar aanleiding van het «bottom-up» proces in het kader van de evaluaties van respectievelijk de Wet op de
dierproeven en het Besluit biotechnologie bij dieren? Zo ja, kunt u aangeven waarom voor deze bijeenkomst nadrukkelijk andere belanghebbenden dan deelnemers aan het «bottom-up» proces zijn uitgenodigd, maar de aanwezigheid van Kamerleden niet wordt toegestaan? Waarom worden Kamerleden in dit geval niet in de gelegenheid gesteld om de discussie met belanghebbenden uit het veld te volgen?

De Wet op de Dierproeven is geëvalueerd en zoals aangegeven in mijn brief van 28 december 2005 (TK 30618, nr 2) ben ik naar aanleiding van deze evaluatie gestart met een zogenaamd “bottom-up-proces”. In drie discussiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van belanghebbenden bij het dierproevendossier is gesproken over de thema’s openheid, ethische toets en handhaving. Dit proces heb ik onlangs afgerond en ik zal mijn beleidsvoornemens binnen afzienbare tijd aan de Kamer toezenden. Op 27 april 2007 vond de afsluitende bijeenkomst van dit “bottom-up-proces” plaats met als doel de resultaten van deze discussiebijeenkomsten aan de gespreksdeelnemers en de betrokken maatschappelijke organisaties terug te koppelen. Vanuit de organisatie is er voor gekozen dit eerst te doen met de personen die bottom-up een bijdrage geleverd hebben. Op basis van dit “bottom-up-proces” en de gevoerde gesprekken op ambtelijk niveau zal ik mijn beleidsvoornemens formuleren. Het formele debat tussen de Kamer en mij zal op basis van deze beleidsvoornemens in de Kamer plaatsvinden.
Volledigheidshalve meld ik dat één uwer fractiemedewerkers aanwezig is geweest op 27 april 2007.


2
Hoe beoordeelt u de groeiende maatschappelijke behoefte naar meer openheid rond dierproeven? Hoe ziet u die in relatie tot het beleid om parlementariërs te weren bij de presentatie van en de discussie over de uitkomsten van het
«bottom-up» proces rond de evaluatie van de Wet op de dierproeven?

In mijn beleidsstandpunt zal ik ingaan op de maatschappelijke behoefte naar openheid over dierproeven. Ik ben niet van plan om parlementariërs te weren. In deze fase van de bespreking is echter eerst met de directe bottom-up inbrengers gesproken.


3
Bent u bereid meer openheid te betrachten bij toekomstige processen rond beleidsontwikkeling en -evaluatie met betrekking tot een relatief besloten onderwerp als dierproeven, gelet op de maatschappelijke discussie rond het
thema? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat leden van de volksvertegenwoordiging in alle fase van het «bottom-up» proces kennis zouden moeten kunnen nemen van de voortgang en de totstandkoming van conclusies en bevindingen? Zo neen, waarom niet?

3 en 4
Ik verwijs naar mijn antwoorden op vraag 1 en 2. Uiteraard wordt bij het totstandkomen van mijn beleidsstandpunt rekening gehouden met de opvattingen van de fracties zoals die mij bekend zijn.


De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,dr. A. Klink

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer