Kamer­vragen aan de minister van LNV over strengere eisen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wat betreft het aantal kippen per vierkante meter


Indiendatum: mrt. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over strengere eisen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wat betreft het aantal kippen per vierkante meter

  1. Kent u het bericht ‘Britten en Duitsers wijken af van norm vleeskuikens’?
  2. Hoe beoordeelt u de wens van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om af te wijken van de bezettingsdichtheid zoals bepaald in de welzijnsrichtlijn vleeskuikens?
  3. Deelt u de mening dat een lagere bezettingsdichtheid beter is voor het welzijn van de vleeskuikens en dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dus strengere eisen willen stellen aan het dierenwelzijn dan Nederlandse pluimveehouders? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraken dat Nederlander een voorloper is op het gebied van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet?
  4. Volgt u het advies van uw ambtenaren op om extra eisen to9e te voegen aan de welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot uw streven naar ene level playing field en een voorlopersrol voor west Europese lidstaten?

Indiendatum: mrt. 2008
Antwoorddatum: 23 apr. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over strengere eisen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wat betreft het aantal kippen per vierkante meter.

1
Kent u het bericht ‘Britten en Duitsers wijken af van norm vleeskuikens’? 1)

Ja.

2
Hoe beoordeelt u de wens van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om af te wijken van de bezettingsdichtheid zoals bepaald in de welzijnsrichtlijn vleeskuikens?

De welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens biedt de lidstaten de vrijheid zelf invulling te geven aan de bezettingsgraad tot een maximum van 42 kg/m². De afwegingen die daarbij een rol spelen kunnen per lidstaat verschillend zijn. Bij de implementatie van de richtlijn in de nationale regelgeving van beide lidstaten zal blijken welke bezettingsgraad zij kiezen.

3
Deelt u de mening dat een lagere bezettingsdichtheid beter is voor het welzijn van de vleeskuikens en dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dus strengere eisen willen stellen aan het dierenwelzijn dan Nederlandse pluimveehouders? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraken dat Nederland een voorloper is op het gebied van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet?

Naast bezettingsdichtheid wordt het welzijn van vleeskuikens ook beïnvloed door andere maatregelen. Een vergelijking van het welzijnsniveau tussen lidstaten is nu niet te geven omdat niet bekend is op welke wijze de lidstaten de richtlijn zullen implementeren.


4
Volgt u het advies van uw ambtenaren op om extra eisen toe te voegen aan de welzijns¬richtlijn voor vleeskuikens? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot uw streven naar een level playing field en een voorlopersrol voor West-Europese lidstaten?

Door middel van een algemene maatregel van bestuur zal ik gestalte geven aan de implementatie van de welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. Deze algemene maatregel van bestuur zal te zijner tijd middels de voorgeschreven voorhangprocedure ter beoordeling worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg