Kamer­vragen aan de minister van LNV over ontsmetting veewagens aan de grens


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV

  1. Kent u het bericht NVV steunt pleidooi verplichte ontsmetting veewagens aan grens (1) ?

  2. Bent u van mening dat insleep van dierziekten in veel gevallen samenhangt met vervoersbewegingen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de insleep van dierziekten te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

  3. Kunt u aangeven om welke reden er nog geen plicht tot ontsmetting aan de grens is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven waarom u geen ontsmettingsplicht hebt ingevoerd?

  4. Bent u bereid een ontsmettingsplicht in te stellen voor alle uit het buitenland afkomstige veewagens? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  5. Bent u bereid ook een ontsmettingsplicht in te stellen voor veewagens die ons land binnenkomen met dieren uit het buitenland? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid strenge regels te stellen aan het in-, uit- en/of overladen van de dieren tijdens het ontsmetten van de veewagens, in hoeverre speelt daarbij dierenwelzijn een rol en waar blijkt dat uit??

  6. Kunt u aangeven welke bedragen gemoeid zouden zijn met het ontsmetten van veewagens afkomstig uit buitenland en wie deze kosten draagt?

  7. Kunt u aangeven in welke mate de overheid bijdraagt of bij zal dragen aan de kosten van ontsmetting? Zo ja, kunt u inzicht geven in de totale geschatte kosten en het deel dat via publieke gelden wordt/zal worden gefinancierd gefinancieerd? Zo neen, waarom niet?

  8. Bent u bereid de kosten van het ontsmetten van veewagen die de overheid maakt te verhalen op de sector? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.zibb.nl/landentuinbouw/veehouderij/nieuwsbericht/asp/artnr/1401933/versie/1/index.html d.d. 14 mei 2007

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 7 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) inzake ontsmetting van veewagens aan de grens.

1

Kent u het bericht “NVV steunt pleidooi verplichte ontsmetting veewagens aan grens”?

Ja, ik ben op de hoogte van dit bericht. Graag wil ik in dit verband verwijzen naar de beantwoording van de Kamervragen die door het lid Ormel (CDA) op 26 oktober 2004 (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2004-2005, nr. 255) zijn gesteld. Deze hadden dezelfde strekking als de vragen die u heeft gesteld.

2

Deelt u de mening dat insleep van dierziekten in veel gevallen samenhangt met vervoers¬bewegingen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de insleep van dierziekten te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Insleep van dierziekten kan plaatsvinden door de invoer van levende dieren; door terug¬kerende vuile, lege veewagens, maar ook door de invoer van besmette producten (vlees). Daarnaast zijn nog andere insleeproutes mogelijk (bijvoorbeeld migrerende wilde dieren).

3

Kunt u aangeven om welke reden er nog geen plicht tot ontsmetting aan de grens is? Zo ja, kunt u aangeven waarom u geen ontsmettingsplicht hebt ingevoerd? Zo neen, waarom niet?

In het Europese handelsverkeer is reeds de verplichting aanwezig dat iedere veewagen na lossing gereinigd en ontsmet wordt. Dus in principe komen er geen lege, vuile veewagens Nederland binnen. Voor terugkerende veewagens uit derde landen en een aantal risico¬landen (lidstaten waar een bestrijdingsplichtige dierziekte op veehouderijbedrijven heerst) is een extra reiniging en ontsmetting bij terugkeer in Nederland verplicht gesteld.

Het heeft geen toegevoegde waarde deze extra reiniging en ontsmetting aan de grens te laten plaatsvinden. Het gaat erom dat de veewagens gereinigd en ontsmet worden, voordat ze een bedrijf in Nederland aandoen. De plaats waar dit gebeurt, is niet van belang. Om te borgen dat lege veewagens, die terugkeren uit het buitenland, aan de Europese en nationale eisen voldoen, bestaat een uitgebreid controlesysteem.

4

Bent u bereid een ontsmettingsplicht in te stellen voor alle uit het buitenland afkomstige veewagens? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Het is Europeesrechtelijk gezien niet mogelijk om voor alle terugkerende, lege veewagens een tweede reiniging en ontsmetting verplicht te stellen. Het zou dan gaan om handels¬belemmerende maatregelen die de Nederlandse overheid neemt. Omdat het volgens de Europese regels al verplicht is om geloste veewagens te reinigen en ontsmetten, ligt het meer voor de hand om de signalen van Nederlandse transporteurs nogmaals in Brussel en bij de betreffende lidstaten neer te leggen.

5

Bent u bereid ook een ontsmettingsplicht in te stellen voor veewagens die ons land binnenkomen met dieren uit het buitenland? Zo ja, bent u bereid strenge regels te stellen aan het in-, uit- of overladen van de dieren tijdens het ontsmetten van de veewagens en aan te geven in hoeverre daarbij dierenwelzijn een rol speelt en waaruit dat blijkt? Zo neen, waarom niet?

Zoals in bovenstaande antwoorden al is aangegeven, worden alle veewagens in het Europese handelsverkeer na lossing gereinigd en ontsmet. Ook de wagens, waarmee dieren in Nederland worden geïmporteerd, worden na lossing gereinigd en ontsmet. Ik acht deze regels voldoende.

6

Kunt u aangeven welke bedragen gemoeid zouden zijn met het ontsmetten van veewagens afkomstig uit buitenland en wie deze kosten draagt?

De kosten voor de reiniging en ontsmetting van veewagens worden gedragen door het bedrijfsleven. Om deze reden kan ik niet aangeven welke bedragen gemoeid zijn met het ontsmetten van veewagens afkomstig uit het buitenland.

7

Kunt u aangeven in welke mate de overheid bijdraagt of bij zal dragen aan de kosten van ontsmetting? Zo ja, kunt u inzicht geven in de totale geschatte kosten en het deel dat via publieke gelden wordt of zal worden gefinancierd? Zo neen, waarom niet?

De overheid draagt niet in directe zin bij aan de kosten van ontsmetting. Wel rust er op de overheid een algemene plicht tot controle en handhaving van de regels omtrent reiniging en ontsmetting van veewagens.

De kosten voor de controle en handhaving op de naleving van de regels rond het reinigen en ontsmetten van veewagens (de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn voor de overheid. De VWA heeft in de eerste vier maanden van 2007 zo’n 400 inspecties uitgevoerd op de erkende wasplaatsen.

8

Bent u bereid de kosten van het ontsmetten van veewagen, die de overheid maakt, te verhalen op de sector? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Zie de antwoorden op de vragen 6 en 7.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg