Kamer­vragen aan de minister van LNV over mogelijk kartel dier­voe­der­be­drijven


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mogelijk kartel diervoederbedrijven

1. Kent u het bericht 'EU onderzoekt mogelijk kartel diervoederbedrijven’ 1?

2. Kunt u aangeven of er Nederlandse bedrijven zijn aangeschreven in het onderzoek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke?

3. Kunt u aangeven wat u vindt van het gebruik van fosfaatsupplementen om de groei en productiviteit te vergroten? Zo neen,waarom niet? Zo ja, is het gebruik van dergelijke groeibevorderaars toegestaan en waarom?

4. Bent u bereid een eigen onderzoek in te stellen naar het gebruik van fosfaatsupplementen als groei- c.q. productiviteitsbevorderaar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 2 feb. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op kamervragen gesteld door lid Thieme (PvdD), naar aanleiding van het krantenbericht “EU onderzoekt mogelijk kartel diervoederbedrijven1”.

Vraag 1
Kent u het bericht “EU onderzoekt mogelijk kartel diervoederbedrijven”?[1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten of er Nederlandse bedrijven zijn aangeschreven in het onderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

Antwoord
Nee, mij is niet bekend of er Nederlandse bedrijven zijn aangeschreven in het onderzoek. De reden daarvan is dat de Europese Commissie geen uitspraken doet over lopende onderzoeken om te voorkomen dat daarmee het onderzoek gevaar loopt.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten wat u vindt van het gebruik van fosfaatsupplementen om de groei en productiviteit te vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het gebruik van dergelijke groeibevorderaars toegestaan en waarom?

Vraag 4
Bent u bereid een eigen onderzoek in te stellen naar het gebruik van fosfaat­supplementen als groei- c.q. productiviteitsbevorderaar? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord vraag 3 en 4
Fosfaat vormt een essentieel mineraal in de voeding van dieren.

Het is onder andere betrokken bij de botvorming, enzymatische reacties en is onderdeel van een aantal bouwstenen van de lichaamscel. Er worden aan dit mineraal als zodanig geen groeibevorderende eigenschappen toegekend. Het is een voedermiddel, als bedoeld in richtlijn nr. 96/25/EG betreffende voeder­middelen, dat als zodanig gebruikt mag worden. Het gebruik is niet in strijd met beschikking nr. 2004/217/EG, waarin een lijst met verboden voedermiddelen is opgenomen. Ik zie derhalve geen aanleiding onderzoek te verrichten naar het gebruik van fosfaatsupplementen als groeibevorderaar.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

1www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over Q-koortsbeleid op o.a. kinderboerderijen

Lees verder

Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanvaring van een schip van Sea Shepherd Conservation Society door Japanse walvisvaarders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer