Kamer­vragen aan de minister van LNV over levend geplukte ganzen.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over levend geplukte ganzen.

1. Kent u het bericht ‘ophef over levend geplukte ganzen Ikea’1?

2. Is het juist dat er nog steeds ganzen levend geplukt worden binnen de EU en dat dons van levend geplukte ganzen buiten de EU nog steeds wordt ingevoerd in de EU? Zo ja, bent u met mij van mening dat deze misstand zo snel mogelijk ongedaan zou moeten worden gemaakt? Zo nee, waarop baseert u uw antwoord?

3. Bent u met voormalig Eurocommissaris Kyprianou van mening dat het levend plukken van dieren onnodig pijn, letsel en/of leed toebrengt en om die reden een inbreuk vormt op artikel 3 van de richtlijn 98/58/EG?

4. Bent u met mij van mening dat het afwenden van de blik van misstanden als deze de Nederlandse overheid medeverantwoordelijk maakt voor misstanden als deze in andere lidstaten? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met mij van mening dat het uitblijven van adequate maatregelen om de gesignaleerde misstanden die strijdig zijn met de EU regels aan te pakken, reden is tot het bepleiten van een inbreukprocedure? Zo ja, wanneer en op welke wijze wilt u dat bepleiten in Brussel? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u met mij van mening dat alles gedaan moet worden om de verkoop van dons van levend geplukte ganzen uit alle verkoopkanalen te bannen? Zo ja, op welke wijze wilt u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u met mij van mening dat zelfregulering geen adequate oplossing voor wreedheden zoals getoond oplevert? Zonee,waarom niet? Zoja, welke gevolgtrekkingen verbindt u daar aan?

1www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/12/120909_ophefoverlevendgeplukteganzen.html

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 6 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over levend geplukte ganzen.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘ophef over levend geplukte ganzen Ikea’1?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het juist dat er nog steeds ganzen levend geplukt worden binnen de EU en dat dons van levend geplukte ganzen buiten de EU nog steeds wordt ingevoerd in de EU? Zo ja, bent u met mij van mening dat deze misstand zo snel mogelijk ongedaan zou moeten worden gemaakt? Zo nee, waarop baseert u uw antwoord?

Antwoord
Op dit moment is het mij niet bekend of in bepaalde lidstaten van de Europese Unie (EU) nog steeds ganzen levend worden geplukt. De Europese Commissie heeft begin dit jaar een vragenlijst uitgezet bij de lidstaten om te achterhalen of deze praktijk nog steeds plaatsvindt. De lidstaten zijn nog niet bericht over de uitslag van deze vragenlijst. Ik beschik niet over informatie over de mogelijke invoer van dons van levend geplukte ganzen.

Vraag 3
Bent u met voormalig Eurocommissaris Kyprianou van mening dat het levend plukken van dieren onnodig pijn, letsel en/of leed toebrengt en om die reden een inbreuk vormt op artikel 3 van de richtlijn 98/58/EG?

Antwoord
Ik vind het belangrijk dat bij het houden van levende ganzen geen onnodig pijn, leed en letsel wordt veroorzaakt. De Europese Commissie heeft deze praktijk onderzocht en is van mening dat hoewel de EU geen specifieke wetgeving kent voor deze praktijk, de EU-lidstaten op grond van de aanbeveling van de Raad van Europa verplicht zijn om het "plukken” van veren te verbieden.

Vraag 4
Deelt u de mening dat het afwenden van de blik van misstanden als deze de Nederlandse overheid medeverantwoordelijk maakt voor misstanden als deze in andere lidstaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is een misverstand dat de Nederlandse overheid zijn blik afwendt. Het aanpakken van deze praktijk vergt een benadering op Europees niveau. De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat het plukken van dons van levende ganzen niet is toegestaan. Zoals u weet, heb ik het agenderen van deze kwestie op Europees niveau ondersteund.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het uitblijven van adequate maatregelen om de gesigna­leerde misstanden die strijdig zijn met de EU-regels aan te pakken, reden is tot het bepleiten van een inbreukprocedure? Zo ja, wanneer en op welke wijze wilt u dat bepleiten in Brussel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat het plukken van dons van levende ganzen niet is toegestaan. Verder onderzoekt de Europese Commissie of deze praktijk nog steeds op Europees niveau plaatsvindt. Op basis hiervan verwacht ik dat de lidstaten en de Europese Commissie erop toezien dat deze praktijk niet meer voorkomt.

Vraag 6 en 7
Deelt u de mening dat alles gedaan moet worden om de verkoop van dons van levend geplukte ganzen uit alle verkoopkanalen te bannen? Zo ja, op welke wijze wilt u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening dat zelfregulering geen adequate oplossing voor wreedheden zoals getoond oplevert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke gevolgtrekkingen verbindt u daar aan?

Antwoord
Zelfregulering kan een belangrijke bijdrage leveren. In mijn brief over de stand van zaken moties en toezeggingen die een dezer dagen naar uw Kamer wordt gestuurd, heb ik uitleg gegeven hoe ik uitvoering geef aan de motie Thieme, waarin de regering wordt verzocht in Europa een importverbod op dons van levend geplukte ganzen te bepleiten.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg