Kamer­vragen aan de minister van LNV over het welzijn van paarden


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de DIeren aan de minister van LNV over het welzijn van paarden

1. Kent u de nieuwsberichten ‘In Nederland is veel dierenleed; Mensen gaan buiten wonen en nemen een pony als grasmaaier’ (1) en ‘Paard en pony vaker slecht af’ (2) ?

2. Kunt u aangeven hoe de geconstateerde stijging van het aantal misdragingen jegens paarden te verklaren is? Zo neen, zou u hiernaar een onderzoek willen starten?

3. Bent u van mening dat het een taak is van de overheid om te voorkomen dat particulieren paarden kunnen aanschaffen zonder daarbij de consequenties en verantwoordelijkheden voor de zorg van deze dieren te overzien? Zo ja, op welke wijze zou u deze taak willen vormgeven? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven hoe paardenhandelaren die zich schuldig maken aan verwaarlozing en onjuiste verzorging zoals geconstateerd door de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming vervolgd en gesanctioneerd worden?

5. Bent u van mening dat er voldoende opsporings- en sanctiemogelijkheden zijn om dit soort misstanden aan te pakken en te voorkomen? Zo ja, hoe verklaart u dan het hoge percentage misdragingen jegens paarden? Zo neen, hoe gaat u de opsporings- en sanctiemogelijkheden verscherpen?

6. Bent u van mening dat de huidige wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid onvoldoende bescherming biedt als het gaat om de aanschaf, de verzorging en de huisvesting van paarden? Zo ja, hoe wilt u hier verandering in brengen? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u van mening dat de huidige wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid onvoldoende bescherming biedt als het gaat om de handel in paarden en de verzorging van paarden door handelaren? Zo ja, hoe wilt u hier verandering in brengen? Zo neen, waarom niet?

(1) Het Parool, 24 april 2007
(2) BN/De Stem, 24 april 2007

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 23 mei 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het welzijn van paarden.

1
Kent u de nieuwsberichten ‘In Nederland is veel dierenleed; Mensen gaan buiten wonen en nemen een pony als grasmaaier’ en ‘Paard en pony vaker slecht af’?


Ja.

2
Kunt u aangeven hoe de geconstateerde stijging van het aantal misdragingen jegens paarden te verklaren is? Zo neen, zou u hiernaar een onderzoek willen starten?

Het aantal meldingen van misdragingen neemt toe, maar daarmee is niet duidelijk of ook het aantal misdragingen op zich toeneemt. De indruk bestaat dat de burgers mogelijke misdragingen eerder melden. Op basis van de resultaten en bevindingen van de controle en handhaving door LID en AID wordt periodiek bekeken hoe de naleving zich ontwikkelt.

3
Deelt u de mening dat het een taak is van de overheid om te voorkomen dat particulieren paarden kunnen aanschaffen zonder daarbij de consequenties en verantwoordelijkheden voor de zorg van deze dieren te overzien? Zo ja, op welke wijze zou u deze taak willen vormgeven? Zo neen, waarom niet?


Het is de verantwoordelijkheid van de burger die overweegt om een paard aan te schaffen zich te verdiepen in de consequenties. De houder is verantwoordelijk voor een goede verzorging. Dat is geen taak voor de overheid.

Wel ben ik bereid bij te dragen aan een publieke voorziening voor particulieren om informatie te verkrijgen over het houden van gezelschapsdieren, zoals bijvoorbeeld een paard. Daartoe is afgelopen jaar het zogenoemde Landelijk informatiecentrum voor Gezelschapsdieren opgericht, dat zich zal bezighouden met brede publieksvoorlichting over het houden van gezelschapsdieren en alles wat in dat verband aandacht verdient.

4
Kunt u aangeven hoe paardenhandelaren, die zich schuldig maken aan verwaarlozing en onjuiste verzorging zoals geconstateerd door de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming, vervolgd en gesanctioneerd worden? Hoe vaak is tot vervolging overgegaan in de afgelopen drie jaar?


Het gaat veelal om overtreding van de artikelen 36 of 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In het kader van reguliere toezichts- en opsporingsactiviteiten van AID en LID, al dan niet op basis van meldingen of klachten, worden strafbare feiten vastgesteld. De daarvoor opgemaakte processen-verbaal worden aangedragen bij het Openbaar Ministerie (OM) dat belast is met de vervolging.
In het bedrijfsprocessensysteem van het OM (COMPAS) wordt het aantal vervolgingen voor dierverwaarlozing en dierenmishandeling bijgehouden. In COMPAS wordt geen onderscheid gemaakt naar specifieke zaken. Derhalve kan niet worden aangegeven hoe vaak paardenhandelaren de afgelopen drie jaar zijn vervolgd voor verwaarlozing of onjuiste verzorging van paarden.

5
Deelt u de mening dat er voldoende opsporings- en sanctiemogelijkheden zijn om dit soort misstanden aan te pakken en te voorkomen? Zo ja, hoe verklaart u dan het hoge percentage misdragingen jegens paarden? Zo neen, hoe gaat u de opsporings- en sanctiemogelijkheden verscherpen?

Er is naar mijn oordeel op dit moment voldoende opsporingscapaciteit en ook de sanctie¬mogelijkheden zijn adequaat. Ik zie geen aanleiding, na de recente uitbreiding van de capaciteit van de AID voor dierenwelzijn, tot verdere uitbreiding van de beschikbare capaciteit over te gaan.

6
Deelt u de mening dat de huidige wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en diergezond¬heid onvoldoende bescherming biedt als het gaat om de aanschaf, de verzorging en de huisvesting van paarden? Zo ja, hoe wilt u hier verandering in brengen? Zo neen, waarom niet?


Nee, de huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden overtredingen inzake dieren¬welzijn te constateren en te bestraffen.


7
Deelt u de mening dat de huidige wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en dier¬gezondheid onvoldoende bescherming biedt als het gaat om de handel in paarden en de verzorging van paarden door handelaren? Zo ja, hoe wilt u hier verandering in brengen? Zo neen, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 6.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer