Kamer­vragen aan de minister van LNV over het overschot aan giraffen in Neder­landse dieren­tuinen


Indiendatum: feb. 2009

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het overschot aan giraffen in Nederlandse dierentuinen

  1. Kunt u aangeven hoeveel Nederlandse dierentuinen momenteel te kampen hebben met een (dreigend) overschot aan giraffen1 en om hoeveel dieren het hierbij gaat?
  2. Kunt u aangeven wat er gedaan zal worden met de dieren die overtollig zijn of de komende tijd zullen worden? Is het mogelijk dat dieren zullen worden afgemaakt en kunt u dit toelichten? Op welke wijze zult u toezien op het welzijn van deze dieren?
  3. Kunt u inzicht geven in de fokprogramma’s van Nederlandse dierentuinen, en de resultaten van deze programma’s in termen van sterfgevallen onder de jonge dieren, afstoting door de moederdieren en ‘overschotten’ aan dieren die uiteindelijk worden afgemaakt? Zo neen, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven hoeveel dieren gemiddeld per jaar naar het buitenland worden geëxporteerd door Nederlandse dierentuinen?
  5. Kunt u aangeven hoeveel dieren gemiddeld per jaar worden geïmporteerd door Nederlandse dierentuinen?
  6. Deelt u de mening dat fokprogramma’s hun doel voorbij schieten wanneer sprake is van een overschot aan dieren? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de programma’s te beëindigen? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  7. Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is rondom de evaluatie van het Dierentuinenbesluit naar aanleiding van de motie Ouwehand?

1 http://www.refdag.nl/artikel/1388305/Blauwtong+schopt+fokprogramma+giraffen+in+de+war.html

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 4 mrt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het overschot aan giraffen in Nederlandse dierentuinen.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Kunt u uiteenzetten hoeveel Nederlandse dierentuinen momenteel te kampen hebben met een (dreigend) overschot aan giraffen 1) en om hoeveel dieren het hierbij gaat?

Kunt u toelichten wat er gedaan zal worden met de dieren die overtollig zijn of de komende tijd zullen worden? Is het mogelijk dat dieren zullen worden afgemaakt en kunt u dit toelichten? Op welke wijze zult u toezien op het welzijn van deze dieren?

Kunt u inzicht geven in de fokprogramma’s van Nederlandse dierentuinen, en de resultaten van deze programma’s in termen van sterfgevallen onder de jonge dieren, afstoting door de moederdieren en ‘overschotten’ aan dieren die uiteindelijk worden afgemaakt?
Zo neen, waarom niet?

Kunt u uiteenzetten hoeveel dieren gemiddeld per jaar naar het buitenland worden geëxporteerd door Nederlandse dierentuinen?

Kunt u uiteenzetten hoeveel dieren gemiddeld per jaar worden geïmporteerd door Nederlandse dierentuinen?

Deelt u de mening dat fokprogramma’s hun doel voorbij schieten wanneer sprake is van een overschot aan dieren? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de programma’s te beëindigen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Giraffen worden alleen gehouden in dierentuinen die bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zijn aangesloten. Een aantal van deze dierentuinen heeft momenteel een grotere populatie giraffen dan gewoonlijk, omdat er vanwege de uitbraak van het blauwtongvirus transport- en exportbeperkingen zijn.

Ik beschouw deze situatie als een gevolg van overmacht en niet als gevolg van het tekort schieten van het fokprogramma. Als de situatie nog veel langer aanhoudt zal ik proberen om door middel van bilaterale afspraken een oplossing te vinden voor individuele knel­gevallen. Dit mag natuurlijk in geen enkel geval leiden tot dierziekteproblemen bij de aanvoerende dierentuinen. Op basis van het Dierentuinenbesluit mag de capaciteit in de dierentuin overigens tijdelijk worden overschreden. Van een overschot aan giraffen is geen sprake. Giraffen zijn nl. internationaal juist zeer gewild. Euthanasie is dan ook niet aan de orde.

Dierentuinen zijn verplicht om een register bij te houden van hun dierbestand waaraan allerlei gegevens kunnen worden gekoppeld. Dit bestand vergemakkelijkt uiteindelijk de bedrijfsvoering van de dierentuin en geeft de controleur mogelijkheden om bepaalde zaken te controleren. Controleurs krijgen inzage in deze dierbestanden. De uitvoerende dienst kan hierdoor toezicht houden op veranderingen in het dierenbestand per dieren­tuin. Ik beschik echter niet over statistisch bewerkte informatie van deze bestanden en kan u dan ook niet de gevraagde aantallen leveren.

Het fokprogramma zelf, het European Endangered Species Program (EEP), is opgesteld en wordt beheerd door de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). In de regel wordt het fokprogramma beëindigd door het EEP als het doel is bereikt. Voor informatie omtrent fokprogramma’s wil ik u verwijzen naar de EAZA, dat een uitgebreide registratie bijhoudt van fokdieren.

7
Kunt u uiteenzetten wat de laatste stand van zaken is rondom de evaluatie van het Dierentuinenbesluit naar aanleiding van de motie-Ouwehand?

De evaluatie van het Dierentuinenbesluit is gereed. Het rapport, alsmede mijn reactie, zullen binnenkort aan u worden opgestuurd.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


1) Reformatorisch Dagblad, 2 februari 2009

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer