Kamer­vragen aan de minister van LNV over het inzetten van wilde dieren bij een dance­feest


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het inzetten van wilde dieren bij een dancefeest

  1. Kent u het bericht ‘Circusacts bij dancefeest’? (1)
  2. Bent u van mening dat leeuwen, tijgers en krokodillen ingezet moeten kunnen worden voor de aankleding van een dancefeest waar duizend mensen worden verwacht? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u regelgeving ontwikkelen om dit te voorkomen?
  3. Kunt u aangeven welke regelgeving er bestaat ten aanzien van de bescherming van (wilde) dieren die worden verhuurd, zoals de olifanten, krokodillen en zeeleeuwen die verhuurd worden door Circus Etoile? (2) Hoe wordt er toegezien op de naleving van deze regelgeving?
  4. Bent u van mening dat wilde dieren als leeuwen, tijgers en krokodillen in feesttenten gezien kunnen worden als dieren die normaliter onder soortgelijke omstandigheden leven en daaraan zijn aangepast? (3) Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, deelt u de mening dat er dus bezwaar bestaat tegen het gebruik van deze dieren voor dit doeleinde?
  5. Bent u bereid regelgeving op te stellen voor het gebruik van levende dieren bij evene¬menten en recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld door invulling van artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3092081.ece
(2) http://www.circusetoile.nl/pages/dierverhuur.php
(3) Zoals gesteld in antwoord op eerdere Kamervragen van het lid Ouwehand, Aanhangsel van de Handelingen 2007-2008, nr. 902.

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 16 mrt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over het inzetten van wilde dieren bij een dancefeest.

1
Kent u het bericht ‘Circusacts bij dancefeest’?

Ja.

2 en 4
Bent u van mening dat leeuwen, tijgers en krokodillen ingezet moeten kunnen worden voor de aankleding van een dancefeest waar duizend mensen worden verwacht? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze en op welke termijn wilt u regelgeving ontwikkelen om dit te voorkomen?

Bent u van mening dat wilde dieren als leeuwen, tijgers en krokodillen in feesttenten gezien kunnen worden als dieren die normaliter onder soortgelijke omstandigheden leven en daaraan zijn aangepast? 3) Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, deelt u de mening dat er bezwaar bestaat tegen het gebruik van deze dieren voor dit doel?

Zoals ik heb aangegeven in mijn Nota Dierenwelzijn, is mijn inzet erop gericht dat de samenleving de komende jaren meer inzicht krijgt ín, en respect ontwikkelt voor het natuurlijke gedrag en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun omgeving. Dit is een weerbarstig traject. Het blijft namelijk vaak een lastige discussie of het dier hier nu wel of geen hinder van ondervindt.

Mocht echter blijken dat dit soort acties bij dieren pijn of letsel veroorzaakt, dan wel de gezondheid of het welzijn van dieren aantast, dan kan hier op basis van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren tegen worden opgetreden. Voor CITES dieren gelden additionele eisen.


3
Kunt u uiteenzetten welke regelgeving er bestaat ten aanzien van de bescherming van (wilde) dieren die worden verhuurd, zoals de olifanten, krokodillen en zeeleeuwen die verhuurd worden door Circus Etoile? 2) Hoe wordt er toegezien op de naleving van deze regelgeving?

Op grond van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren mag zonder redelijk doel bij dieren geen pijn of letsel worden veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van dieren worden aangetast.

Op grond van de Flora- en faunawet gelden regels ten aanzien van de bescherming van wilde dieren. Welke handelingen met betrekking tot deze dieren kunnen plaatsvinden en onder welke voorwaarden, is afhankelijk van het beschermingsniveau van de betrokken soort. Zo geldt voor bepaalde grote katachtigen een bezitsverbod. Zonder een ontheffing van dit verbod mogen genoemde dieren niet worden gehouden en dus ook niet verhuurd. Aan festivals, reclamemakers en dergelijke wordt in ieder geval geen ontheffing verleend.

De Algemene Inspectie¬dienst ziet toe op de naleving van genoemde regels. Voor handhaving zijn zowel de Algemene Inspectiedienst als de Landelijke Inspectie Dierenbescherming bevoegd.

5
Bent u bereid regelgeving op te stellen voor het gebruik van levende dieren bij evenementen en voor recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld door invulling van artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Ik ben van mening dat de bij vraag 3 genoemde regelgeving voldoende aanknopingspunten biedt om te kunnen optreden tegen misstanden.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over dons van levend geplukte ganzen

Lees verder

Kamervragen aan de Minister President en de minister van LNV over de uitlatingen op het weblog van minister Verburg op de website van het ministerie van LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer