Kamer­vragen aan de minister van LNV over het gebruik van levende dieren ter decoratie van winkels


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gebruik van levende dieren ter decoratie van winkels

1. Wat is uw mening over het inzetten van levende dieren ter decoratie in winkels of horecagelegenheden (1)? Maakt u hierbij onderscheid tussen gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde dieren?

2. Bent u van mening dat de huisvesting van deze dieren voldoet aan de minimale normen die hier aan gesteld zouden moeten worden met het oog op de vijf vrijheden van Brambell (2)? Zo ja, waar baseert u deze mening op? Zo neen, welke maatregelen bent u voornemens hier tegen te gaan treffen?

3. Kunt u aangeven op welke wijze gegarandeerd kan worden dat deze dieren voldoende beschermd worden tegen onwenselijke situaties, zoals onder andere verstoring van het dag- en nachtritme door constante verlichting en gedwongen contact met mensen?

4. Bent u bereid een verbod in te stellen voor het gebruik van (niet-gedomesticeerde) dieren ter decoratie van winkels? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid regelgeving op te stellen voor de bescherming van levende dieren die worden gebruikt ter decoratie van winkels? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


(1) Het betreft hier dieren die onderdeel uitmaken van de inrichting van de winkel en niet te koop worden aangeboden.

(2) Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding; vrij van fysiek en fysiologisch ongerief; vrij van pijn, verwonding en ziektes; vrij van angst en chronische stress; vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen. (uit: Brambell, F.W.R (1965), Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems).

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 20 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Ouwehand over het gebruik van levende dieren ter decoratie van winkels.

1
Wat is uw mening over het inzetten van levende dieren ter decoratie in winkels of horecagelegenheden? (1) Maakt u hierbij onderscheid tussen gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde dieren?

Tegen het gebruik van levende dieren in winkels of horecagelegenheden hoeft geen bezwaar te bestaan, mits het gaat om dieren die normaliter onder soortgelijke omstandig¬heden gehouden mogen worden.

2
Deelt u de mening dat de huisvesting van deze dieren voldoet aan de minimale normen, die hier aan gesteld zouden moeten worden met het oog op de vijf vrijheden van Brambell? (2) Zo ja, waar baseert u deze mening op? Zo neen, welke maatregelen bent u voornemens hier tegen te gaan treffen?

Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 2 van de door u op 22 november 2007 gestelde vragen (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 902).

3
Kunt u aangeven op welke wijze gegarandeerd kan worden dat deze dieren voldoende beschermd worden tegen onwenselijke situaties, zoals onder andere verstoring van het dag- en nachtritme door constante verlichting en gedwongen contact met mensen?

Ik verwijs naar mijn antwoord op uw vragen van 22 november 2007 (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 902).

4
Bent u bereid een verbod in te stellen voor het gebruik van (niet-gedomesticeerde) dieren ter decoratie van winkels? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid regelgeving op te stellen voor de bescherming van levende dieren die worden gebruikt ter decoratie van winkels? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?
Zo neen, waarom niet?


Ik verwijs naar mijn antwoord op uw vragen van 22 november 2007 (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 902).

1) Het betreft hier dieren die onderdeel uitmaken van de inrichting en niet te koop worden aangeboden
2) vrij van dorst, honger en onjuiste voeding; vrij van fysiek en fysiologisch ongerief; vrij van pijn, verwonding en ziektes; vrij van angst en chronische stress; vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen. (uit: Brambell, F.W.R (1965), Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer