Kamer­vragen aan de minister van LNV over het aanpakken van veetrans­por­teurs die keer op keer in de fout gaan


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het aanpakken van veetransporteurs die keer op keer in de fout gaan

 1. Kent u het bericht “Nederlands transport speenbiggen beboet in Oostenrijk1” ?
 2. Kunt u aangeven welke rol de VWA gespeeld heeft in casu waar het de controle en naleving van de transportverordening betreft?
 3. Is er extra VWA toezicht of AID controle op recidivisten als deze? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het beleid van programmatisch handhaven?
 4. Wordt het transportbedrijf VAEX dat alleen al in 2007 zes overtredingen heeft begaan extra gecontroleerd door VWA en/of AID?
 5. Waarom is de transporteur VAEX nog steeds in bezit van een vergunning, hoewel hij meerdere malen in overtreding was?
 6. Zal de overtreding die door de Oostenrijkse politie is vastgesteld leiden tot het intrekken van de vergunning van VAEX? Waarom wel/niet?
 7. Welke juridische mogelijkheden zijn er om veelplegers strenger aan te pakken en volstaan deze mogelijkheden naar uw mening? Zo ja, hoe kan het dan dat er keer op keer opnieuw misstanden als deze worden vastgesteld? Zo neen, waarom niet?
 8. Welke sanctiemogelijkheden heeft de Nederlandse overheid om transporteurs die in het buitenland vastgestelde overtredingen begaan aan te pakken en acht u deze mogelijkheden toereikend? Kunt u in uw antwoord betrekken dat u transport naar Rusland als onwenselijk heeft omschreven, maar geen mogelijkheden zag die transporten tegen te houden?
 9. Bent u voornemens om naar aanleiding van deze calamiteit verdere stappen te ondernemen om veelplegers harder aan te pakken? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

1 Dierennieuws 11-09-08 http://www.dierennieuws.nl/nw/art/200809/nw68517.htm

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 10 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het aanpakken van veetransporteurs die keer op keer in de fout gaan.

 1. Kent u het bericht “Nederlands transport speenbiggen beboet in Oostenrijk”?1

  Ja.
 2. Kunt u aangeven welke rol de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) heeft gespeeld in casu waar het de controle en naleving van de transportverordening betreft?
  Zal de overtreding die door de Oostenrijkse politie is vastgesteld leiden tot het intrekken van de vergunning van VAEX? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

  Op basis van de gegevens die mij nu bekend zijn, kan ik melden dat de VWA dit transport heeft gecertificeerd naar een adres in Duitsland dat binnen 8 uur bereikbaar was. Biggen ouder dan drie weken en lichter dan 10 kg mogen maximaal gedurende 8 uur vervoerd worden. De reis van Duitsland naar Hongarije is niet door de VWA gecertificeerd. Theoretisch kan de certificering uitgevoerd zijn door de Duitse overheid. Ik heb hierover nog geen nadere informatie ontvangen. De Oostenrijkse autoriteiten is gevraagd zo spoedig mogelijk de door hen geconstateerde overtredingen en alle verdere van belang zijnde controlegegevens van dit transport op te sturen. Eventueel te nemen maatregelen zullen hiervan afhankelijk zijn.
 3. Is er extra VWA-toezicht of controle van de Algemene Inspectiedienst (AID) op recidivisten als deze? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het beleid van programmatisch handhaven?

  Naast het reguliere toezicht door de VWA en de AID zijn vanaf begin dit jaar vliegende brigades actief, bestaande uit een buitengewoon opsporingsambtenaar van de AID en een dierenarts van de VWA. Deze teams houden gericht en risicogebaseerd toezicht op het dierenwelzijn tijdens diertransporten. Bedrijven die eerder overtredingen hebben begaan zullen dan ook vaker gecontroleerd worden.
 4. Wordt het transportbedrijf VAEX, dat alleen al in 2007 zes overtredingen heeft begaan, extra gecontroleerd door VWA en/of AID?

  Zie 3.
 5. Waarom is het transportbedrijf VAEX nog steeds in bezit van een vergunning, hoewel het meerdere malen in overtreding was?

  Op basis van de resultaten van een onderzoek naar aanleiding van een buitenlandse klacht is de vergunning van VAEX Varkens- en Veehandel BV geschorst met ingang van
  21 september 2008. Daarnaast staat in het dossier van VAEX een aantal waarschuwingen en aantekeningen.
 6. Zal de overtreding die door de Oostenrijkse politie is vastgesteld leiden tot het intrekken van de vergunning van VAEX? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

  Zie 2.
 7. Zijn er juridische mogelijkheden om veelplegers strenger aan te pakken en volstaan deze mogelijkheden naar uw mening? Zo ja, welke? Zo ja, hoe kan het dat er keer op keer opnieuw misstanden als deze worden vastgesteld? Zo neen, waarom niet?

  Er zijn mogelijkheden om veelplegers strenger aan te pakken.

  Bij overtredingen die het dierenwelzijn ernstig in gevaar brengen, kan de VWA, op basis van de Beleidsregels dierenwelzijn, direct overgaan tot het schorsen of intrekken van de vergunning. Bij andere overtredingen wordt, na twee waarschuwingen binnen een periode van vier jaar, de vergunning bij de derde overtreding geschorst of ingetrokken.

  Wanneer strafrechtelijk wordt gehandhaafd, kan een boete worden opgelegd van maximaal 18.500 euro en een hechtenis van maximaal een half jaar. Ook zal het in de toekomst mogelijk zijn een bestuurlijke boete op te leggen bij overtredingen van de transportverordening. Hiermee worden de mogelijkheden om overtreders adequaat aan te pakken verder verbeterd.
  Indien sprake is van het herhaaldelijk overtreden van de regelgeving, zal het OM op basis van de “Richtlijn voor Strafvordering Regelgeving ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit” in beginsel de te eisen boete dan wel de aan te bieden transactie met 50% verhogen bij éénmalige recidive en met 100% bij meervoudige recidive.

  Voor een nadere toelichting op sancties bij overtredingen van de Europese dierenwelzijnsregelgeving met betrekking tot het transport van dieren, verwijs ik u naar mijn brief van 14 december 2007 (TK 2007-2008, 28 286, nr. 91).

  De transportverordening is een Europese verordening, die geldt op het grondgebied van de Europese Unie. Bij uitvoer dient op het exit point het reisjournaal te worden afgetekend en ingenomen. Ook kijkt de dierenarts van het exit point naar de gezondheid en geschiktheid van de dieren om verder getransporteerd te kunnen worden. Zodra een wegvervoermiddel de buitengrens van de EU is gepasseerd (en dus het reisjournaal heeft afgegeven aan de dierenarts van het exit point) kunnen de EU-autoriteiten geen controles meer uitvoeren en niet meer toezien op de naleving van de transportverordening.
 8. Welke sanctiemogelijkheden heeft de Nederlandse overheid om transporteurs die in het buitenland vastgestelde overtredingen begaan aan te pakken en acht u deze mogelijkheden toereikend? Kunt u in uw antwoord betrekken dat u transport naar Rusland als onwenselijk heeft omschreven, maar geen mogelijkheden zag die transporten tegen te houden?

  Zie 7.
 9. Bent u voornemens om naar aanleiding van deze calamiteit verdere stappen te ondernemen om veelplegers harder aan te pakken? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

  Zie 7.


  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 Dierennieuws 11-09-08, http://www.dierennieuws.nl/nw/art/200809/nw68517.htm